01.08.2022 Meclis Kararları

Karar Tarihi: 01 Ağustos 2022 15:00
Karar No: 39,40,41,42
Dosya Adı İşlem
yeni-ozet1.doc İNDİR

 

T.C.

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi

01.08.2022 / Saat 15:00

Meclis Toplantı

Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 8. Olağan, 1. Oturum – Meclis Salonu

 

 

Toplantıya İştirak Eden

Meclis Üyeleri

Belediye Başkanı ve Meclis Başkan Hüseyin DOĞAN  Başkanlığında , İsmail Hakkı KURT, Ahmet ÇAKMAK , Murat UYANIK, Hasibe ALTINOK, Ali NARŞAP,   İsmail ŞENGÜL, Ramazan ALTINSOY,  Mehmet DÜZ  ,Yasin YILMAZ, Süleyman ALGÜL

 

 

                        Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “…..belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir” ibaresine göre;

 

  1. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 01.08.2022 tarih ve 936 sayıda kayıtlı su tankeri alımı konulu  müzekkeresi,
  2. Fen İşleri Müdürlüğünün 28.07.2022 tarih ve 924 sayıda kayıtlı kredi talebi konulu müzekkeresi,

      Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

     Demokrat Parti Meclis Üyesi Süleyman ALGÜL’ün Meclise vermiş olduğu 13 maddelik Belediyemizin iş ve işlemleri ili ilgili bilgi almak için vermiş olduğu önerge oy birliğiyle kabul edilerek, Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN tarafından sözlü olarak cevaplanmıştır.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 39): Gündemin 1. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 27.07.2022 tarih ve 902 sayılı yazısı okundu. İlçemiz halkından Nimet ÇAĞLAR’ın Belediyemize vermiş olduğu 17.06.2022 tarihli dilekçesi ile Akpınar Mahallesinde bulunan 45,09m² lik bölümü Belediyemize ve 241,49m² kısmı Nimet ÇAĞLAR’a ait toplam 286,58m²  alana sahip 566 ada 2 parsele kayıtlı arsa vasfındaki taşınmazı satın almak istediğini ifade etmiş olup; söz konusu arsaların satılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinde  Belediye Meclisinin görev ve yetkileri maddesinin (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” denildiğinden şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine yapılan oylama sonucunda Süleyman ALGÜL’ün çekimser diğer meclis üyelerin kabul oy kullanması sonucu oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 2 (Karar No:40 ): Gündemin 2. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 28.07.2022 tarih ve 912 sayılı yazısı okundu. Hamam Mahallesi Aşağı Hamam Mevkiinde bulunan tapuda 754 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 parsellerde bulunan taşınmazlar üzerine Belediyemiz tarafından Apart, Sosyal Tesis , Turizm Tesisi, Spor Tesisi ve Sosyal alanlar yapılması planlanmaktadır. Söz konusu Hamam Mahallesi Aşağı Hamam Mevkiinde bulunan 754 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 parseller üzerine Belediyemiz tarafından kamu yararı gözetilerek Apart, Sosyal Tesis , Turizm Tesisi, Spor Tesisi ve Sosyal alanlar yapılması üzere kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanununun 10. Maddesine göre 5 yıllık imar programına dahil edilmesine Süleyman ALGÜL’ün çekimser diğer meclis üyelerin kabul oy kullanması sonucu oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 3 (Karar No: 41 ): Gündemin 3. Maddesi olan Su ve Kanalizasyon İ Müdürlüğünün 01.08.2022 tarih ve 936 sayılı yazısı okundu. İlçemizde yapımı devam eden Emet içmesuyu konvansiyonel tip paket arıtma tesisi ve isale hattı ile kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı yapım işi kapsamında yapılan kazılarda meydana gelen su arızaları ve kuraklık nedeniyle ilçemize su yetersiz kalmaktadır. İlçemiz halkının mağduriyet yaşamaması için su tankeri satın alınmasına , 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (i) bendi ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesinin 2. fıkrası “… Ancak il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” hükmü gereğince Belediyemiz adına aracın tescil edilmesine,  araçlar kalemi (T) cetveline eklenmesine, aracın devir işlemleri için gerekli evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM 4 (Karar No: 42 ): Gündemin 4. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 28.07.2022 tarih ve 927 sayılı  yazısı okundu. Belediyemizce Hamam Mahallesi 735 ada 11 parsel , 12 parsel ,13 parsel,14 parsel,15 parsel ,16 parsel ,17 parsel , 40 parsel, 41 parsel,42 parseller üzerinde  Emet Belediyesi Kür Merkezi olarak belirlenen alan üzerine belediyemizce   apart oteller yapılması planlanmaktadır. Belediyemizin  maddi  imkanları göz önünde bulundurulduğunda ilçemizin en önemli katma değerlerinden olan termal turizmin yaygınlaşması, belediyemizce yapılması planlanan apart oteller  projelerimizin hayata geçirilebilmesi için İller Bankası A.Ş’den 15.000.000,00 TL (onbeşmilyon) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’ın yetkilendirilmesine Demokrat Parti Meclis Üyesi Süleyman ALGÜL’ün çekimser diğer meclis üyelerin kabul oy kullanması sonucu oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Başkanı ve Meclis Başkan Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 01.08.2022 saat:16:30

        

Hüseyin DOĞAN                              Ali NARŞAP                                     Mehmet DÜZ

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.