Zabıta Amirliği Yönetmelik

T.C

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA AMİRLİĞİ GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİBÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki Bağlayıcılık

Amaç

MADDE 1– Bu Yönetmelik, Emet Belediye Başkanlığı Zabıta  kuruluş,

görev, yetki, sorumluluk ve çalışma usul ve esaslarını düzenler.

Kapsam

MADDE 2– Bu Yönetmelik Emet Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği teşkilatını kapsar.

Dayanak

MADDE 3– Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 13.maddesinin üçüncü bendi,

14.maddesinin a) bendi, 15.maddesinin b), m), o) ve p) bentleri, 48.maddesinin birinci bendi,

51. maddesi, 63. maddesi, 75. maddesinin c) bendi ve 77.maddesi,11 Nisan 2007 tarih ve

26490 sayılı İçişleri Bakanlığının Belediye Zabıta Yönetmeliği ile ilgili kanun, yönetmelik ve

belediye mevzuatına dayanılarak hazırlanmıştır

Tanımlar

MADDE 4– Bu Yönetmelikte geçen;

a ) Mülki Amir; Emet Kaymakamlığını.

b ) Meclis; Emet Belediyesi Meclisini.

c ) Encümen; Emet Belediyesi Encümenini.

ç ) Belediye; Emet Belediyesini.

d ) Başkan; Emet Belediye Başkanını.

e ) Başkan Yardımcısı; Emet Belediye Başkan Yardımcısını.

f ) Başkanlık; Emet Belediye Başkanlığını.

g ) Emniyet Müdürlüğü; Emet İlçe Emniyet Müdürlüğünü.

h ) Amirlik; Emet Belediyesi Zabıta Amirliğini.

ı ) Amir; Emet Belediyesi Zabıta Amirini.

i ) Komiser; Emet Belediyesi Zabıta Komiserini.

j ) Memur; Emet Belediyesi Zabıta Memurunu.

k ) Büro; Zabıta Amirliği Bürosunu.

l ) Personel; Zabıta Amirliği elemanlarını.

ifade eder.

Hukuki Bağlayıcılık

MADDE 5 – Belediye Zabıta Teşkilatı,

394 sayılı Hafta Tatili Kanunu,

775 sayılı Gecekondu Kanunu,

831 sayılı Sular Hakkındaki Kanun,

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

1608 sayılı Belediye Ceza Kanunu,

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve

Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun,

2813 sayılı Telsiz Kanunu,

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

2872 sayılı Çevre Kanunu,

2886 sayılı Devlet İlahe Kanunu,

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

3091sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun,

3194 sayılı İmar Kanunu,

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,

3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek

Kabulüne Dair Kanun,

3621 sayılı Kıyı Kanunu,

4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun,

4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,

5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

5393 sayılı Belediye Kanunu,

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu,

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun,

6831 sayılı Orman Kanunu,

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak

Yardımlara Dair Kanun,

Bu yasalara ait uygulama yönetmelikleri,14.7.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

diğer ilgili yasa ve uygulama yönetmelikleri ile belediye mevzuat hükümlerini yerine

getirmek hususunda yetkili ve sorumludur.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Zabıta Teşkilatı

Kuruluş

MADDE 6 - (1) Belediye zabıta teşkilatı; 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro

İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediye meclisi kararı ile

oluşturulur. Teşkilat oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, zabıta

hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel

istihdamının sağlanması gözetilir.

(2) Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta

teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabilir.

(3) Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, trafik ve

turizm gibi kısımlara ayrılabilir.

(4) Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev yapar.

 

Kadro ve Unvanlar

MADDE 7 – Amirlik kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare

Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş;  Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve Zabıta Memuru unvanlı kadrolardan oluşur.

Bağlılık

MADDE 8 – Zabıta teşkilatı belediye başkanına bağlıdır. Belediye başkanı, zabıta teşkilatı

üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına devredebilir.

Görev alanı

MADDE 9 – Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca,

mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler

bakımından da yetkili ve görevlidir.

Çalışma düzeni

MADDE 10 –İlgili kanun maddelerine göre Zabıta Personelinin çalışma düzeni  bu hükümlere göre düzenlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki, Nitelikler ve Sorumluluklar

Zabıta Amirliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11 –1) İlçenin esenlik, sağlık, huzur ve düzenini sağlamakla görevli olup, bu amaçla

çıkartılmış yasalardaki belediye emir ve yasaklarına riayet etmeyenler hakkında öngörülen

ceza ve yaptırımları uygulamak.

2 ) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve

sonuçlarını izlemek.

3 ) Belediye Zabıta Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlarla Belediye Zabıtasına verilmiş

görev ve hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak.

4 ) Belediye’nin karar organları tarafından alınmış ve uygulanması Zabıta Amirliğini

ilgilendiren kararların, emir ve yasakların uygulanması kontrol ve takip edilerek

sonuçlandırılmasını sağlamak.

5 ) Belediye cezaları ile ilgili mevzuatlar uyarınca, belediye nizam ve yasaklarının ve bunlara

dayanılarak verilen emirlerin ve hükmedilmiş cezaların yerine getirilmesi işlemlerinin

yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

6 ) Bağlı bulunulan mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde Başkanlık Makamınca verilen

emir ve direktifleri yerine getirmek.

7 ) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin

koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

8 ) Belediye suçlarının işlenmesini önleyici idari tedbirleri almak, suçu işleyenlere yasalarda

öngörülen cezai işlemin uygulamasını takip ve kontrol ederek sonuçlanmasını sağlamak.

9 ) İlgili mevzuata göre denetim yetkisi bulunan işyerlerinin denetimlerini yapmak, doğrudan

işlem yapılması gerekenlere yasal işlem yapmak, ilgili birim ve kurullara bildirilmesi

gerekenleri bildirmek, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

10 ) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

11 ) Belediyenin iznine, resim, vergi ve harçlarına tabi iken yükümlülüklerini yerine

getirmeyenlerin tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak.

12 ) Belediyenin diğer birimlerine talep halinde destek vererek birimlerle gerekli

koordinasyonu sağlamak.

13 ) Meydan, Cadde, Sokak ve Parklarda belediyenin belirlediği kurallara ve sağlık şartlarına

aykırı satış yapan seyyar satıcılarla bilinçli mücadele edilmesini sağlamak.

14 ) Belediyece izin verilirken taahhüt edilen şartlara uyulup uyulmadığının denetlenmesi

işlemlerini kontrol ve takip etmek.

15 ) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki

karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri

çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı

alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

16 ) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle doğrudan doğruya veya

ilişkisi itibariyle diğer belediye kuruluşları ile işbirliği halinde yürütülmesi yetkili belediye

organlarınca belediye zabıtasından istenen hizmetleri ifa etmek.

17 ) İlgili mevzuatların verdiği yetki çerçevesinde ilçe halkının sıhhat, selamet ve refahını

sağlamak, ilçenin düzenini bozucu hareketlere mani olmak.

18 ) Etrafı rahatsız edecek şekilde hayvan bulundurulmasına engel olmak.İlçe merkezinde koku ve günlük temizliğini yapmak şartıyla 2 ‘den fazla  büyükbaş ve küçükbaş hayvan beslemek yasaktır.Kümes hayvanı civciv 5 adet ,diğer yetişkin 3 adetten fazla olamaz. Evcil kedi köpek barınak olmak kaydıyla 1 adet beslenir,Apartmanlarda her türlü hayvan beslemek kat maliklerinin tümünün onayı alınır.

19 ) Gıda maddeleri tüzüğü gereğince, açıkta satılması sakıncalı gıda ürünlerinin tespit

edilmesi, zabıt tutulması ve diğer kurumlardan uzman personel talep edilerek müşterek imha raporu düzenlenerek imha edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

20 ) İşyerlerine verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezasının yerine getirilmesi

işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

21 ) Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların

tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer

tedbirleri almak.

22 ) Binalardan dışarıya soba borusu, baca, kanalizasyon foseptik ve her türlü çirkef suların

akıntı ve sızıntısının giderilmesini sağlamak, gidermeyenler ile yağmur suyu borularını tabana

kadar indirmeyenlere gerekli yasal işlemi uygulamak.

23 ) Bina önlerinde ve yollarda araç, halı vs. malzemeleri yıkamak suretiyle çevreyi

kirletenlere engel olmak.

24 ) Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaraları ve çöp kutularının

yerlerini değiştirenlere, zarar verenlere engel olmak.

25 ) Dükkân ve binaların sokak cephelerine dikey olarak ilan-reklâm asanlara 2 metreden aşağıya izin vermemek, perde, saçak ve siper yapanlar ile tretuvar üzerine seyyar veya sabit

işaret levhası, ayaklı tabela, reklâm panosu koyanlara engel olmak, haklarında yasal işlem

uygulamak.

26 ) Her türlü inşaat tamirat artık ve molozlarını yollara, tretuvarlara, arsalara dökenlere engel

olmak.

27 ) Zabıta Hizmet Birimleri ile dışarıda görev yapan kendisine bağlı ekiplerin kontrol

edilmesi ve çalışmaların gereği gibi yürüyüp yürümediğinin denetlenmesi işlemlerini yapmak.

28 ) Gıda, Hijyen Eğitim Programı çerçevesinde diğer müdürlükler ile birlikte işyerlerinde

müşterek denetimler yapmak.

29 ) Gıda İmalatı yapan işyerlerini denetlemek.

30 ) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerini denetlemek.

31 ) Belediyemizin Stratejik Planları doğrultusunda Amirliğimizce belirlenen hedef

çalışmaları yerine getirmek.

32 ) Yüksek sesle bağırarak, ses yükseltici ve hoparlörlü araçlarla satış, reklâm, ilan yapan ve

müşteri celbi maksadıyla bağırıp çağıranlara engel olmak.

33 ) Korsan olarak satışı yapılan her türlü bandrolsüz materyalin (Cd, Vcd, Dvd, Kitap vs.

gibi) depolanmasına, çoğaltılmasına ve satışına mani olmak, el konulan materyallerin

imhasını sağlamak, ilgilileri hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak.

34 ) Yerleşik halde bulunan At arabalarını bölgemizden tamamen uzaklaştırıcı çalışmalar

yapmak.

 

 

 

 

 

 

35 ) Devamlı park halinde olan, çoğu zaman ilgilisi bulunamayan, çirkin görünüm arz eden,

plakasız ve değişik amaçlar için kullanılan motorlu ya da motorsuz hurda araçların bulunduğu

taktirde ilgilisince, bulunamazsa kaldırılmasını temin etmek plakalı araçların kaldırılması için

Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerine bilgi vermek, çalışmalarda ekiplere yardımcı olmak.

36 ) Belediye Gelirlerine ilişkin yasaya göre işgaline izin verilmeyen yerlerin işgaline engel

olmak.

37 ) Zabıtadan eleman bulunması gerekli çeşitli komisyonlara memur görevlendirmek,

çalışmaları takip etmek, yönlendirici işlemler yapılmasını sağlamak.

38 ) Nizam ve intizamın sağlanması amacı ile belediye suçlarını işleyenlerin takibinin

yapılması, suç işleyenlerin kovuşturulması, suçlular hakkında yasal işlemler yapılmasını

sağlamak.

39 ) Kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açan ve kanal bağlantısı yapanlara

engel olmak, bu amaçla tretuvar ve yola zarar verenler hakkında gerekli yasal işlemlerin

yapılmasını sağlamak.

40 ) Binaların herhangi bir yerinden (Kapı, pencere, balkon, teras ve apartman

aydınlıklarından) sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye ve bitişik evlerin teras ve damlarına çöp,

kâğıt, bulaşık suyu vs. atanlara engel olmak, cezai işlem yapmak.

41 ) Binaların herhangi bir yerinden (balkon, teras ve pencerelerinden) halı, kilim, sofra bezi

vs. silkeleyenlere engel olmak, cezai işlem yapmak.

42 ) Ağaçlara çivi çakanlara, ilan yapıştıran ve asanlara engel olmak.Haklarında yasal işlem yapmak.

43 ) Dilencileri dilenmekten men etmek, haklarında yasal işlem yapmak.

44 )İşyeri ilgililerinin, çalışanlara ait sağlık muaeyene cüzdanlarını kontrol etmek ve

olmayanlar hakkında yasal işlem yapmak.

45 ) Gecekondu mevzuatı gereğince Belediye, Vakıf, hazine arazileri üzerine yapılmakta olan

gecekondu (inşai) faaliyetlerine engel olmak, yapılmış olanları yıkmak.

46 ) Kaçak inşaat yapımına rastlandığında teknik birim elemanlarını haberdar etmek.

47 ) Görevli diğer müdürlükler ile birlikte, ulusal bayram günleri ile özellik taşıyan günlerde

yapılacak törenlerin gerektirdiği çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

48 ) Yangın, deprem, su baskını gibi afet hallerinde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli

tedbirlerin alınmasını sağlamak, gerektiğinde hasar tespitlerini yapmak.

49 ) Binaların yola bakan kısımlarındaki pencere, balkon, teras vs. gibi yerlere gerekli

tedbirleri almadan çiçek saksısı ve her türlü eşyayı koyanlara engel olmak.

 

 

 

50 ) Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlemini süresi içerisinde

yaptırmamış, tasmasız ve yularsız hayvan bulundurup, dolaştıranlara engel olmak, haklarında

yasal işlem yapmak.

51 ) Sivil savunma hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalarda birim olarak üzerine düşen

görevleri ilgili birimle birlikte yerine getirmek.

52 ) Dükkânları temizlerken kirli, çamurlu ve çirkef suları yola akıtanlara engel olmak,

haklarında yasal işlem yapmak.

53 ) Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan kimseleri ve genel olarak durumları

itibari ile yersiz yurtsuz ve muhtaç durumda olanları ilgili kurumlara iletmek, esas beldelerine

göndermek veya korumak, bu maksatla gerekirse haklarında soruşturma yapmak.Ayrıca Belediyemizce nakit yardım yapılacak fakir ve muhtaçlar hakkında haklarında tahkikat yapmak.

54 ) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları

yerine getirmek.

55 ) İlçede trafik akışının düzenli ve sürekli kılınması, trafik emniyeti güvenliğinin

sağlanması için Emniyet Trafik birimleri ve Belediyemiz Zabıta birimleri ile işbirliği içersinde

çalışmak.

56 ) Vatandaşların talep ve şikayetleri doğrultusunda Amirlik bünyesinde projeler

hazırlamak, uygulamak ve uygulatmak.

57 ) Yasalarda, trafik ile ilgili Amirliğe yüklenen müeyyideleri yerine getirmek, çıkması

muhtemel Trafik uygulama Yönetmeliğinde Amirliğe görev düşmesi halinde gereğini

yerine getirmek.

58 ) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

59 ) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına hasar verilmesini önlemek, verilen

hasarları tespit etmek.Hasar verenler hakkında yasal işlem yapmak.

60 ) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra

edilmesini sağlamak.

61 ) İşyerlerindeki ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü

aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek,

damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini

kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

62 ) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit

edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar,

kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen

materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

63 ) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili

emirlerini yerine getirmek.

 

 

64 ) İşyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri

kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.İşyeri ruhsatlarını onaylamak.

65 ) Gayrisıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup

olmadığını denetlemek.

66 ) Açılması izne bağlı işyerlerini, yasaların görev yüklediği diğer kurum elemanları (İlçe

Tarım Müdürlüğü, İlçe Emniyet, T.S.M) ile birlikte denetlemek.

67 ) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban satılmasını ve

kesilmesini önlemek.

68 ) Çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını

bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseler

hakkında gerekli yasal işlemleri yerine getirmek.

69 ) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara gerekli ikazda bulunulur, uymayanlar

hakkında yasal işlem yapılır.

70 ) Kaçak et kesimine mani olmak.

71 ) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda

üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde

nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

72 ) Sokakta Yaşayan ve Sokakta Çalıştırılan, Ticari Cinsel Sömürüye Maruz Kalan Çocuklar

ile Suça Karıştırılan Çocukların Takibi, Muhafazası, Koruma, Eğitim ve Tedavileri ile ilgili

çalışmalar yapan ilgili birimlere yardımcı olmak.

73 ) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde

teşhir edilerek satışını önler.

74 ) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol

konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler.

75 ) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli

kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler.

76 ) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve

bunlardan tehlike yaratanlar yakalanarak müşahede altına alınır. İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, veteriner gözetiminde gerekli tedbirler alınır.

 

 

 

 

 

77 ) Kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine

getirebilmek için belediye sınırları içinde tutanak düzenlemek, belge istemek, kovuşturma

yapmak, belediye emir ve yasaklarına uymayanlar hakkında adli kovuşturma yapılmasını

sağlamak üzere tutanak düzenlemeye, boşaltılması ve yıktırılması için karar bulunan yapı, ev

veya müesseselere diğer görevlilerle birlikte girmeye yetkilidir.

78 ) Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve

emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine

getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

79 ) Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık

çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere

haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı

yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar

vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

80 ) Yol, Meydan ve tretuvarlardaki her türlü hafriyatta emniyet tedbiri almayanlara engel

olmak.Yasal işlem yapmak.

81 ) Bu yönetmelikte sözü edilmemekle birlikte Belediye Başkanının, Kanun, tüzük, yönetmelik, kararname,

genelgelerle ve Emet Belediye Meclisinin 02/05/2008 tarih ve 2008/21 sayılı meclis

kararıyla çıkarılan Zabıta İdari yaptırım tembihnamesiyle  Amirliğe  yüklenen görevleri

yerine getirmek.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Belediye Zabıtasının Unvanlarına göre Görev Yetkisi

Amirin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 12- a ) Belediye Başkanı’nın ve/veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının denetim

ve gözetimi altında, ilgili mevzuat gereği Amirliğin; sevk ve idaresini, organize edilmesini,

kadrolar arasında görevlerin dağıtılması gibi düzenlemeleri yapar.

b ) Amirliğin çalışma düzeni ve Ekiplerin görev dağılımını belirten program ve çizelgelerin

hazırlanmasını sağlar.

c ) Belediyenin vizyonu ve stratejik planları doğrultusunda bütçeleri ile uyumlu programlar

geliştirerek, sorumluluğuna göre icraat yapar.

ç ) Elindeki mevcut kadro, araç ve teçhizatın planlamasını yapar, eksikleri üst makamlara

bildirip teminini sağlar.

 

d ) Başkanlığın stratejik hedefleri ve bütçesine göre Amirliğin yıllık faaliyet planını

hazırlar, uygulanmasını takip eder ve sonuçlanmasını sağlar.

e ) Ast üst arasındaki ilişkileri düzenleyerek teşkilatın ahenkle çalışmasını sağlar.

f )Emrindeki görevlilerin, işbölümü esasları dâhilinde, sorumluluklarını belirler ve bu

görevleri benimsetir.

g ) Mahiyetindekilerin iş tariflerini ve performans kriterlerini hazırlar, Görevde Yükselme

Yönetmeliği gereğince yükselmesini uygun gördüğü elemanlarının eğitime tabi tutulması

yönünde Başkanlık Makamına teklifte bulunur.

h ) Emrindekilere görev dağılımı yapar, işi tarif eder, yetki verir, görev ve sorumlulukların

doğru anlaşılmasını sağlar.

ı ) Amirliğin işlerini kısa sürede, ekonomik ve verimli şekilde neticelendirmek üzere

planlar ve takip eder.

i ) Değişen mevzuatları takip eder, öğrenir, emrindekilerin de bilgi edinmelerini sağlar, sürekli

kendisini geliştirici eğitimler alır, Emrindeki elemanların görevlerinde mevzuata riayetini

sağlar, uygulamaları kontrol eder.

j ) Amirlik personelinin genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için disiplini temin

eder.

k )Diğer Müdürlüklerle iletişim kurarak koordineli çalışılmasını sağlar, yine diğer

müdürlüklerden gelen talepleri değerlendirir, gereğinin yapılmasını sağlar.

l ) Alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlar, gerek

görürse emirlerini yazılı olarak verir.

m ) Emrinde çalışan elemanlara karşı örnek davranışlar sergileyerek yönlendirici olur.

n ) Amirliğin harcama yetkilisi olduğundan harcamaların bütçeye uygunluğunu devamlı

kontrol altında bulundurur. Verimli, tutumlu ve yerinde harcama yapılmasını sağlar.

o ) Yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve

takibini, evrakın muhafaza edilmesini sağlar, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket

edilmesini temin eder.

ö ) Belediye'nin özel kolluk gücü olarak ilçe düzeninin, halkın huzur ve sağlığının sağlanması

ve korunması amacıyla, Zabıta Yönetmeliği ve mer’i mevzuatında belirtilen yaptırımların

yerine getirilmesini temin eder.

p ) Amirlik elemanlarının mesai ve çalışmasını denetler, çalışmaların verimli olması

hususunda gerekli tedbirler alır.

r) Amirliğe gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlar, Görevle ilgili her türlü

iç/dış yazışmaların mevzuata uygun yapılmasını sağlar.

s )Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra

edilmesini sağlar.

 

 

 

 

Amir, Komiser ve Memurun Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 13-

a ) Başkanlıkça kendisine verilen görevleri en kısa sürede, en etkin ve en ekonomik şekilde

yerine getirir, Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanması için kendisinden istenen tüm

iş ve işlemleri yapar, yürütür.

b ) Amirliğe daha faydalı olmasını sağlayacak, verimli ve etkin çalışmasına yardım

edecek tüm konularda bilgisini devamlı arttırır, bunun için düzenlenen etkinliklere istekle

katılır, mesleki bilgi ve becerisini geliştirir.

c ) Verimliliğini arttırılması ve işlerin daha etkin, kaliteli, düzenli ve süratli yürütülmesi için

gerekli çalışma metotlarını araştırır, uygular, kendisinin ve teşkilatın onur ve haysiyetini

rencide edici davranışlardan kaçınır, genel ahlak, onur ve adaba uygun hareket eder.

ç )Amirince talep edilen bütün raporları eksiksiz hazırlar, işleri en az maliyetle icra eder,

verilen işi belirlenen bütçe sınırları içerisinde kalarak yerine getirir eder.

d )Göreviyle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder, hata ve yanlışlığa meydan vermemek

için çaba gösterir.

e ) Sivil savunma hizmetleri kapsamında üzerine düşen görevleri ilgili birimle birlikte yerine

getirir.

f ) Görev aldığı çeşitli komisyonlarda görevini etkin biçimde yapar.

g ) Nizam ve intizamın sağlanması amacı ile belediye suçlarını işleyenlerin takibini yapar, suç

işleyenlerin kovuşturulması, suçlular hakkında yasal işlemlerinin yapılmasını sağlar.

h ) Belediye cezaları ile ilgili mevzuat uyarınca, belediye yasaklarının ve bunlara dayanılarak

verilen emirlerin ve hükmedilmiş cezaların yerine getirilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlar.

ı ) Görevleri yerine getirirken, ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranır.

i )İlgili mevzuatların öngördüğü ancak bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer görevler ile

Başkanlıkça verilen görevleri icra eder.

 

Büro Hizmetleri

MADDE 14-

a ) Kabahatler Kanununa göre tanzim edilen ve büroya teslim edilen İdari Yaptırım Karar

Tutanakları listelenerek ve üst yazısı yazılarak gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne

zimmet ve imza karşılığı gönderilir, dosyasında muhafaza edilir.

b ) Amirlikte yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre dosyalama sistemine

uygun olarak sınıflandırılır ve ayrı ayrı klasörlerde saklanır.

c ) Başkanlık Makamından Amirliğe intikal eden emir, talimat, ve görevlerin gereğini

yerine getirir ya da getirilmesini sağlayarak neticeden Başkanlığa bilgi verir.

 

d ) Yönetmelikte belirtilmemekle birlikte Amirliğe yüklenen görevlerle ilgili her türlü

yazışmayı yapar, raporları düzenler, istenildiği şekilde istenen yere iletir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Zabıta kıyafetini kullanma yasağı

MADDE 15 – Belediye zabıta personeli, görevli bulunduğu fiili çalışma süresi ve görevi

dışında resmi kıyafetini kullanamaz. Belediye zabıta personeli için bu Yönetmelikte şekli

gösterilen resmi kıyafet ile işaretler, başka bir özel veya kamu kuruluşu mensubu tarafından

kullanılamaz.

Kimlik belgesi

MADDE 16– Her zabıta personeline belediye tarafından  bastırılacak

bir kimlik belgesi verilir.

Belediye vasıtalarından yararlanma

MADDE 17– Belediye zabıta personelinin, belediyenin kurduğu, işletme hakkını devrettiği

veya belediyeye bağlı işletmelerin şehir içi yolcu taşıma vasıtalarından yararlanmalarında;

8.1.2002 tarih ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet

Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve bu Kanuna

dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları uygulanır.

Yemek

MADDE 18– 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline iki; 12 saat iş, 24

saat istirahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline bir öğün yemek

verilir. Yiyecek giderleri 657 sayılı Kanunun 212. maddesi esas alınarak belediyece karşılanır.

İzin hakkı

MADDE 19- Zabıta personelinin izinleri yürürlükteki kanunlara göre ve teşkilatın işleyiş

düzenini aksatmamak kaydı ile verilir. İzin planlaması yıllık olarak görevli zabıta birim

amirliğince yapılır.

Belediye zabıta görevlilerine başka hizmet verilmesi

MADDE 20– Belediye zabıta görevlilerine zabıta hizmetleri dışında bir görev verilemez.

Ancak, olağanüstü hallerde Amir, Başkan Yardımcısı veya belediye başkanının emri ile

geçici olarak hizmetin gerektirdiği başka görevler de verilebilir.

 

Ödüllendirme

MADDE 21 – Görevlerinde üstün başarı ve yararlılık gösteren zabıta personeline, başarı ve

yararlılığının derecesine göre yürürlükteki kanun hükümlerine uygun olarak ödül verilebilir.

çıkarma,

 

 

 

 

Hizmetin gereğini yapmada uyulacak esaslar

MADDE 22 – Acil durumlarda, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde açıklık olmayan veya işin

uygulanma tarzına dair emir bulunmayan yahut bunların uygulanmasında tereddüt hasıl olan

işlerde belediye zabıtası memuru kendi sorumluluğu altında durumun gerektirdiği tedbirleri

alır, keyfiyeti en kısa zamanda merciine bildirir.

Kendisine teslim edilen eşyanın iyi kullanılması ve korunması

MADDE 23 – Zabıta personeline teslim edilmiş vasıta, malzeme, teçhizat ve eşyanın

kaybolması, tahribi, kötü, hor ve amaç dışı kullanımı durumunda kanunların ilgili hükümleri

uygulanır.

Gönüllü zabıta

MADDE 24 – Zabıta teşkilatı kurulmuş olmakla beraber zabıta hizmetlerinin

desteklenmesine ihtiyaç duyulan hallerde 9/10/2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

hükümlerine göre, gönüllü zabıta teşkilleri kurulması Emet Belediyesince teşvik edilir.

 

Yürürlük

MADDE 25– Bu Yönetmelik hükümleri; Emet Belediye Meclisince kabulü ve ilanından

sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26– Bu Yönetmelik hükümleri Emet Belediye Başkanınca yürütülür.

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi m fıkrasında verilen yetkiye göre işbu yönetmelik Belediye Meclisinin 01/04/2016 tarih ve 48 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.