Su İşleri Birimi Yönetmeğili

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emet Belediye Başkanlığı Su İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü su satışı ve kullanılmış su bedeli ile ilgili tarifelerinin tespiti, tarife tespitinde esas alınacak hususların belirlenmesi ile tespit edilecek bedellerin tahsili ve abonelere verilecek hizmetlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14ncü maddesi ve 28/04/1926 tarih ve 831 sayılı sular hakkında kanunun ek madde 1 hükmü ile belirlenen görev alanı içerisinde, her türlü su kaynaklarından sağlanan içme, kullanma ve endüstri suyunun tüketicilere ulaştın İması ve kullanımdan sonra uzaklaştırılmasına ilişkin her türlü hizmet bedel, pay, teminat ve yaptırımların tespiti ile bunların tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı kanunun 14 ve 15 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4-(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a)AAB  (Özel arıtma gerektiren atık su arıtma bedeli): Özel arıtma gerektiren kirlilik yükü fazla atık su üreten kaynaklardan gerekli tedbirleri alıncaya kadar veya yeterli ölçüde tedbir almadıklarının tespiti neticesinde İdare tarafından yapılan işlerin giderlerini,

b) Abone grubu: Aynı hizmet standardına tabi gerçek ve tüzel kişileri,

c) Abone: İdarece sunulan su/atık su veya atık su hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak gerçek veya tüzel kişiyi,

ç)  Altyapı: Planlanan veya mevcut atık su kanal hatları, toplayıcı ve kuşaklama kolektörleri, mekanik ve biyolojik arıtma tesisleri, ara terfi, deşarj pompalan, deşarj hatları, içme suyu şebekeleri, isale hatları, arıtma tesisleri, su hazneleri, terfi merkezleri, baraj, regülâtör, yol, elektrik, doğalgaz,   telefon v b. tesislerden müteşekkil sistemleri,

d) Atık su: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları

e) Atık su arıtma tesisi: Atık suların kanalizasyon şebekesine veya alıcı ortama deşarjından önce, arıtılmaları gayesi ile İdarenin kuracağı veya kirletici kaynaklardan İdare tarafından kurulması istenecek her türlü tesisleri,

f) Atık su bağlantı kanalı (rabıt): Atık su kaynaklarının ürettiği atık suları kanalizasyon şebekesine ileten güzergâhı, boru çapı, cinsi ve eğimi vb. bağlantı koşulları İdarece belirlenen hattı,

g) Atık su çukuru (fosseptik): Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki atık suların toplandığı ve dengelendiği, çevreyi kirletmeyecek şekilde sızdırmaz, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak parsel içerisinde inşa edilen hazneleri,

ğ)  Atık su kaynaklan: Kullanım veya faaliyetleri neticesinde atık su üreten her türlü yapı ve faaliyet yerlerini,

h) ÇTV (Çevre temizlik vergisi): 26/05/1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 44’üncü maddesi çerçevesinde tahsil edilen vergiyi 

ı)  DKKR (Deşarj kalite kontrol ruhsatı): İdare tarafından düzenlenen, endüstriyel nitelikli atık sularla, havza içinde sanayi tesislerinde meydana gelen evsel vasıflı atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya alıcı ortama boşaltma şartlarını belirleyen belgeyi,

i) Dönem ortalaması (tüketim averajı): Abonenin bir fatura dönemindeki tüketimi dikkate alınarak bulunan ortalama günlük sarfiyatı,

j) Endüstriyel atık su: Evsel atık sular hariç, tüm sanayi tesisleri ile imalathanelerin, ticari işletmelerin, sanayi sitelerinin her türlü üretim, işlem ve prosesi sonucu kirlenmiş veya özelliklerini kaybetmiş suları,

k) Evsel atık su: İnsanların günlük normal yaşam faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları nedeniyle oluşan kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları,

l)  Geçici kapama:  Abonenin geçici bir süre için su kullanmayacağım beyan ederek suyunu kapattırmasını,

m) Genel ortalama: Aynı abonenin geçmiş dönemlere ait tüketimi veya geçmiş tüketimi yoksa yeni takılan sayacın tüketimi dikkate alınarak bulunan günlük ortalama sarfiyatı,

n) Geri dönüşüm suyu abonesi: Atık su arıtma tesislerinden çıkan geri dönüşüm sularını almak için sözleşme yapan aboneyi,

o) Grup abone: Aynı sayaçtan su alan, aynı abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimi,

ö) GSM ruhsatı (Gayri sıhhi müessese ruhsatı): Faaliyet sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyevi, fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve tabi kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselere yetkili makam tarafından verilen açılış ve çalışma ruhsatını,

p) Ham su abonesi: Arıtılmamış veya herhangi bir işleme tabi tutulmamış suyu almak için İdareyle sözleşme yapan aboneyi,

r) İdare: Emet Belediye Başkanlığını                     

s) Özel hizmet bedelleri:  03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Kanun gereği şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılan özel hizmetler sebebiyle kanun ve yönetmelik hükümlerine göre alman bedelleri,

ş) İş emri: İdarenin ilgili birimlerine gönderilmek üzere düzenlenen ve hangi işin yapılacağını belirten talimatı,

t) Kaçak su kullanımı: İdarenin tasarrufundaki yeraltı veya yerüstü su kaynaklarından, tesislerinden, su taşıyan boru hatlarından ve şube yolundan İdareden izin almadan sayaçsız olarak ya da sayacı işletmeyecek her hangi bir şekilde su alma işini,

u) Su ve kanalizasyon durum belgesi: 03/07/2005 tarih ve 5393  sayılı Kanunun bahsi geçen, inşaat yapılacak parselin cephesi bulunan yol veya yollardaki su ve kanalizasyon durumu ile ilgili bilgilerle donatılmış yazılı belgeyi,

ü) Kanalizasyon şebekesi: Atık suları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarından meydana gelen birimleriyle bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki hattan,

v)  Kapatma/Açma: Kanun, yönetmelik ve sözleşmeye aykırılık, tahliye veya abonenin isteği üzerine suyun kapatılmasını; kapatmayı gerektiren fiili veya hukuki durumun ortadan kalkması halinde suyun açılmasını,

y)  Kapatma aparatı: Su kapatma işlemine yarayan aleti,

z)  Karışık grup abone: Aynı sayaçtan su alan, değişik abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimi,

aa)  Kaynak suyu: Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış noktasından yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan ve17/02/2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin 36’ncı maddesinde izin verilenler dışında her hangi bir işleme tabi tutulmaksızın aynı Yönetmeliğin Ek-1'indeki nitelikleri taşıyan, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularını,

bb)  Kesin hesap (Hesap kesme) faturası: Abonenin, mukavelesini iptal ettirirken hesabının tasfiyesi için alınan ve kesin hesabın nasıl yapıldığını gösteren faturayı,

cc)  Kolon: Her müstakil birime aynı  su dağılımının yapıldığı bina içinde yer alan ana boruyu,

çç)  Kontrol bacası (Fenni baca): Atık su deşarjlarını kontrol amacıyla numune almak, ölçüm yapmak, atık su akımını izlemde için içine girebilir, projesi İdarece belirlenecek

bacaları,

dd)  KP (Katılma payı): 26/05/1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen oran ve esaslara göre alınacak su ve kanalizasyon harcamalarına katılma paylarını,

ee) Mansap (alıcı ortam): Atık suların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, ile yeraltı sulan gibi yakın veya uzak çevreyi,

fT) Ön ödemeli/kartlı su sayacı: Abonenin bedelini daha önceden ödediği miktarda su kullanımına imkân veren, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğine tabi ve İdarenin sistemine uyum sağlayan sayacı,

gg) Parsel bacası: Bağlantı kanallarının başlangıç noktasında İdarece tespit edilecek özel tiplere uygun olarak inşa «dilecek bacaları,

ğğ) Pompaj şartı: Kot farkından dolayı bağlantı kanalı cazibeyle akışa uygun olmayan binalarda, atık suların parsel bacasına pompa ile aktarılmasını,

hh) Priz veya ana musluk: Şube yolunun ana şebekeye bağlandığı noktayı, ıı) Sayaç: Abonenin kullandığı suyu ölçmeye yarayan ölçü aletini, 

ıı) Sayaç Abonenin kullanıldığı suyu ölçmeye yarayan ölçü aletini,                                 

ii) Su Şebekesi: Şehir içme suyu dağıtımını yapan değişik tür ve çaplarda borulardan oluşan altyapı tesislerini,

jj)  Su Şube yolu: Su şebeke hattından sayacın çıkışındaki bağlantı rekoruna kadar uzanan kısmı,

kk) Tarife: Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesini,

ll)Tulani kanal: Parselin cephesinin bulunduğu yol veya yollarda atık su kanalizasyon şebekesi bulunmayan ve teknik şartnamesine göre projesinin hazırlanması ilgilisi tarafından, onay ve kabulü ise İdare tarafından yapılmak şartı ile yerinde yine ilgilisi tarafından inşa ettirilen kanalları,

mm) Usulsüz su kullanımı: Abonenin sayaçtan geçirerek sözleşmeye aykırı biçimde su kullanması, kullandırması veya abone olmaksızın sayaçtı su kullanımını,

nn) Yönerge: Bu yönetmelik kapsamında hazırlanan  Emet Belediye Başkanlığı Abone Hizmetleri Uygulama Yönergesini İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM Tarife Tespit Esasları, Tarife Çeşitleri, Abone Türleri

Tarife tespit esasları

 

MADDE 5- (1) Tarifelerin tespitinde aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

a)Tarifenin belirlenmesinde, üretilen ve kayıplar düşüldükten sonra tüketileceği öngörülen ölçülebilir su satış miktarı ana unsur olarak esas alınır.

b) Toplam sistem maliyetleri tarifelere yansıtılır.

c) Atık su tarifesi; atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanacağı şeklinde tanımlanan “kirleten öder” ilkesine göre belirlenir.

 

Tarife ve bedel çeşitleri

 

MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğin konusu olan tarife ve bedeller, su satış tarifesi, atık su tarifesi, hizmet bedelleri, teminat bedelleri ve yaptırım bedelleri olmak üzere beş grupta toplanır.

 

Abone türleri

 

MADDE 7- (1) Abone türleri aşağıda belirtilmiştir:

a)Su ve atık su abonesi: İdarenin hem su hem de kanalizasyon hizmetinden birlikte yararlanan abonedir. Bu tip abonelere su tarifesi ve atık su tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır.

b)Su abonesi: İdarenin sadece su hizmetinden yararlanan abonedir. Bu tip abonelere su tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptıım bedelleri uygulanır.

c)Atık su abonesi: İdarenin sadece kanalizasyon hizmetinden yararlanan veya yararlanacak olan abonedir. Bu tip abonelere atık su tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Abone Grupları ve Tarife Uygulaması

Abone gruplan

 

MADDE 8- (1) Uygulanacak tarifeler itibariyle abone gruplan aşağıda belirtilmiştir.

a)Konut aboneleri:

1-) Barınma gayesi ile oturulan yerlerde içme ve kullanma amaçlı su tüketen ve/veya atık su üreten,

2 -)Ortak mahallerin temizliği ile bahçe-çevre sulaması için su kullanan,

3-) İlgili mevzuatına göre konut tarifesi uygulanması gereken,

abonelerdir.

b)işyeri aboneleri:

Gelir sağlamak gayesi ile sürekli veya geçici olarak her çeşit meslek sanat faaliyeti ve zanaatın icra edildiği yerlerle diğer ticari hizmet üretilen tüm yerlerde su tüketen ve/veya atık su üreten abonelerdir.

c)Sanayi aboneleri:

Hammadde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek seri olarak mamul veya yan mamul madde üreten yerlerde su tüketen ve/veya atık su üreten abonelerdir.

ç) İnşaat/Şantiye aboneleri:

Yapı ruhsatı belgesine istinaden bina, ihata duvarı ve benzeri inşaatlar ile her türlü maden arama, çeşitli amaçlarla kazı yapma ve bunun gibi sebeplerle gerçek ya da tüzel kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek için veya bu etkinliklerini sürdürmeyi sağlayacak kalıcı tesislerin yapılmasına imkân tanımak için kurdukları, faaliyetlerinin ve kalıcı tesislerinin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek olan tesislerde su tüketen ve/veya atık su üreten abonelerdir.

d)Resmi aboneler

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hizmetlerini ifa ettikleri yerlerde su tüketen ve/veya atık su üreten abonelerdir.

e)Atık su aboneleri:

1-) İdarenin şehir şebeke suyu hizmetlerinden yararlanmayıp yalnızca kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan yerlerdir.

2-) Kuyu, kaptaj, havuz ve benzeri yerlerden tankerle veya diğer yollarla yeraltı ve yüzeysel sulan temin ederek su kullanan ve kanalizasyon şebekesinden yararlanan

yerlerdir.

3-)Tahakkuk edecek bedel için Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

4-) Bu bentte sayılanlar idareye başvurup abonelik sözleşmesi yapmak zorundadır.

f)Geçici aboneler:

1-)İdare hizmet alanı içerisinde kurulmuş bulunan geçici süre ile faaliyet gösteren sergi, fuar, sirk, panayır gibi geçici seyyar yerler ile mücbir sebeplerle oluşan geçici barınma yerleridir.

2-) Mevzuat gereği geçici abone yapılacak olanlar: 09/07/2008 tarih ve 5784 sayılı Elektrik Piyasası ve bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanunun 25. Maddesine göre 03/05/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 11’inci maddesi uyarınca; 26.07.2008 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin birinin veya bir kaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve ilgilisince başvurulması üzerine kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su bağlanabilir Bu kapsamda ilgili belediyeden su kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde abonelik iptal edileceğinden su bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. 26/07/2008 tarihinden önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür.

3-) Geçici aboneler ait oldukları abone grubuna göre tarifelendirilir.

g)Kamu yararına faaliyet gösteren aboneler:

1-) Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına faaliyet gösterdiği kabul edilen hayır demek ve vakıflar, hayır kurumlan ile bunların bina ve tesisleri,

 

2-) Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüklere bağlı veya bunların denetimindeki kurslar ve özel eğitim kurumlan,

3-)Ticari gayesi olmayan demek ve vakıflar tarafından eğitim ve öğretime destek ve katkı amacıyla kurulan yurt, kurs, pansiyon, hizmet binası ve tesisleri,

4-) Herhangi bir ticari faaliyetin yürütülmediği muhtarlık hizmet binaları

5-)Amatör Spor Kulüplerine ait abonelikler ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen lokal ve tesisleri,

6-) Siyasi parti ve şubelerinin hizmet binaları,

7-)Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat veya bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek üzere sergilendiği yerler ile kültür ve kültürün gelişimine hizmet etmek amacıyla kurulmuş, konferans, opera, tiyatro, sergi ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerler,

(2) İdare, ihtiyaç durumuna göre yeni abone gruplan belirleyebilir   (Geri dönüşüm suyu abonesi, ham su abonesi, ibadethane, halk çeşmesi, mezarlık çeşmesi, bedelsiz işletilen umumi wc’ler vb. gibi)

            Tarife uygulamasına ve diğer uygulamalara ilişkin hususlar

MADDE 9- (1) Kuraklık, tabii afet veya başka bir sebeple kente verilen günlük su miktarında düşme olması durumunda, İdare su tasarrufunu sağlamak ve su temininde önceliği konut abonelerine vermek amacı ile bazı abonelere su satışını geçici olarak durdurabilir.

                    (2) 08/01/2002 tarih ve4736 sayılı Kanunun l’inci maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen istisnalar dışında, İdarece üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz.

 

 

 

                     (3)  24/02/1968 tarih ve 1005 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrası ile Ek l’inci maddesi uyarınca vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanların ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanların ve 24/06/2008 tarih ve 5774 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bu Kanuna göre aylık bağlanan amatör sporcuların ikamet ettikleri ve müstakil sayaç takılı olan meskenlerde kullandıkları su ve atık su bedellerinde %50 den aşağı olmamak üzere belediye meclisince belirlenen oranda indirim uygulanır.

                  (4)Bakanlar Kurulu’nun 08.01.2002 tarih ve 2002/3654 sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar”ı uyarınca özürlüler, öğrenciler ve 01/07/1976 tarih ve 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” kapsamındaki kişilere ikamet ettikleri ve müstakil sayaç takılı olan meskenlerde kullandıkları su ve atık su bedellerinde belediye meclisince belirlenen oranda indirim uygulanabilir.

               (5)  Bir indirimden istifade eden abone ikinci bir indirimden istifade edemez.

(6) İşyeri, Sanayi ve Şantiye grubu abonelerine uygulanan su satış tarifesi konutlara göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir.Hükmü içermekte olup

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

 Su, Atık su, Kaynak Suyu ve Ham Su Satış Tarifesi

Su satışı ve atık su tarifesi

 

MADDE 10- (1) Su satışı ve atık su tarifesi aşağıdaki unsurlar dikkate alınarak tespit

edilir:

a-) Yönetim ve işletme giderleri: Enerji ve malzeme giderleri, personel giderleri, çeşitli masraflar ile su isale ve dağıtım giderlerinden oluşur.

1-) Enerji ve malzeme giderleri: Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, doğalgaz, çeşitli akaryakıt, katı yakıt gibi her türlü enerji masrafları, alüminyum sülfat, mayi klor, ozon ve benzeri işletme ve sarf malzemelerine yönelik bu kapsamdaki diğer harcamalardan oluşur.

2-) Personel giderleri:  14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile 22/05/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel ve denetçilerin aylıklarını, ikramiyelerini, kanun ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve

tazminattan, fazla çalışma ücretlerini, görev yolluklarını ve her türlü işveren hisselerini kapsar.

3-) Çeşitli masraflar: Kira, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme

masrafları, kamulaştırma bedelleri, sigorta, eğitim ve yönetim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler, hizmet alımı yöntemleriyle gördürülen hizmetlere ilişkin maliyet unsurları ve benzeri diğer masraf kalemlerinden meydana gelir.

4-) Su isale ve dağıtım giderleri: Gerektiğinde su şebekesi bulunmayan yörelere tankerlerle yapılan taşıma harcamaları ile su isalesi ve tevziine ilişkin yapılan giderlerdir.

b-) Amortismanlar: Sabit bir kıymet olan tesislerin, dayanıklı taşınırların ve demirbaşların ekonomik ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için mevzuat gereği ayrılması zorunlu olan ve miktarı yasa ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır. Yapılacak yatırımlarla ilgili kredilerin yıllık anapara ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanamadığı takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır.

c-) Aktifleştirilmeyen yenileme, ıslah ve tevsii masrafları: Tesislerin iyileştirilmesi için yapılan masraflar ile aktifleştirilmeyen büyütme ve onarım giderlerine ilişkin maliyet unsurları hesaba katılır.

d-) Kârlılık oranı: Yönetim ve işletme giderlerinin, amortisman tutarlarının, aktifleştirilmeyen yenileme, ıslah ve tevsii masrafları toplamı ilave edilir

 

Kaynak suyu tarifesi

 

MADDE 11- (1) İdare, tasarrufundaki kaynak sularını satış yerlerinde veya dağıtım şebekesi ile isteklilere kiralayabilir veya satabilir. Bu nitelikteki suların satılmasında uygulanacak satış tarifesi, 10’uncu maddedeki esaslar dikkate alınarak tespit edilir.

 

Ham su tarifesi

 

MADDE 12- (1) Herhangi bir işleme tabi tutulmamış sular ile atık su arıtma tesislerinden elde edilen geri dönüşüm sularının m3 satış fiyatı 10’uncu maddedeki esaslar dikkate alınarak tespit edilir.

 

Atık su tarifesi

 

MADDE 13- (1) İdarenin şehir şebeke suyu hizmetlerinden yararlanmayıp kuyu, kaptaj, deniz, havuz ve benzeri yerlerden tankerle veya diğer yollarla yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek su kullanan ve kanalizasyon şebekesinden yararlanan gerçek ve tüzel kişiler atık su bedeli ödemekle yükümlüdürler.

                     (2) Tüketilen her bir m3 su üzerinden alman atık su bedeli, abonenin ait olduğu tarifenin su bedelini aşmayacak şekilde Emet Belediye Başkanlığı Meclisi tarafından  belirlenir.

                      (3) Özel arıtma gerektiren kirlilik yükü fazla atık su üreten endüstriyel nitelikte atık su oluşturan tesis ve işletmelerden gerekli tedbirleri alıncaya kadar veya yeterli ölçüde tedbir almadıklarının tespiti neticesinde kirlilik yüküne göre ayrıca Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen atık su arıtma bedeli (AAB) alınır.

                   (4) İdarenin su hizmetlerinden yararlanıp, kanalizasyon şebekesine bağlantısı olmayan, kullanılmış sularını projesine göre yapılmış atık su çukurlarına (fosseptik) boşaltan abonelerden, İdarece verilen kullanılmış suların uzaklaştırılması ve nihai bertaraf hizmetine karşılık, dâhil olduğu abone grubuna uygulanan birim fiyatı üzerinden kullandıkları su (m3) kadar atık su bedeli alınır.

                     (5) İdarenin su hizmetlerinden yararlanmayıp, kuyu, kaptaj,  havuz ve benzeri yerlerden tankerle veya diğer yollarla yer altı ve yüzeysel sulan temin ederek kullanmış olduğu suyu projesine göre yapılmış atık su çukurlarına  (fosseptik) boşaltan abonelerden, kullanılmış suların  uzaklaştırılması ve nihai bertarafı hizmetine karşılık, dâhil olduğu abone grubuna uygulanan birim fiyatı üzerinden kullandıkları su (m3) kadar atık su bedeli alınır.

                    (6) İdarenin su hizmetlerinden yararlanmayıp; kuyu, kaptaj, havuz ve benzeri yerlerden tankerle veya diğer yollarla yer altı ve yüzeysel sulan temin ederek kullanmış olduğu suyu kanalizasyona boşaltmak suretiyle kullanılmış suların uzaklaştırılması

hizmetlerinden yararlananlardan dâhil olduğu abone grubuna uygulanan birim fiyatı üzerinden kullandıkları su (m3) kadar atık su bedeli alınır.

                 (7) İnşaat/şantiye aboneliği ve bahçe aboneliğinde kullanılan sudan atık su bedeli alınmaz.

                 (8) İdarece belirlenen kanal deşarj limitlerini sağlayacak şekilde atık su arıtma tesisi kuran ve işleten organize sanayi bölgelerinden atık su bedeli alınmaz. (12/04/2000 tarih ve 4562 savılı Kanun m 21/2)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Hizmet ve Teminatlar Tarifesi

Vidanjör hizmet bedeli

MADDE 14- (1) Vidanjörün bir seferlik çekim hizmet bedeli; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Fiyat Analizleri kitabındaki verilere göre vidanjör satın alma bedelinin aşınma payı saat emsali (0,000171) ile çarpılmak suretiyle bulunacak bir saatlik aşınma payı ücretine, yakıt gideri, şoför, şoför yardımcısı ve vasıfsız işçinin birer saatlik çalışma ücreti eklenerek bulunacak miktara, % 10’dan aşağı olmayacak bir kâr ilave edilerek, vidanjörün bir saatlik ücreti tespit edilir. Bir saat içinde iki seferlik çekim yapılacağı kabul edilerek bir seferlik çekim için yarım saatlik ücret tahakkuk ettirilerek hesaplanır.

                       (2) Fosseptiği olan aboneden, su veya atık su abonesi olarak atık su bedeli almıyorsa, vidanjör hizmeti için ayrıca bedel alınmaz.

 

Kanal temizleme hizmet bedeli

 

MADDE 15- (1) Bağlantı kanalları herhangi bir sebeple tıkanan abonelerin kanalı “kanal temizleme aracı” ile açılır. Kanalizasyon şebeke hattından binaya ait parsel bacasına kadar olan atık su hattı tıkanmalarına yapılan müdahalelerden kanal temizleme hizmet bedeli alınmaz. Ancak, parsel bacası ile bina arasındaki atık su hattında meydana gelen tıkanmalara yapılan müdahaleler karşılığında sonradan da alınmak üzere 14’üncü maddedeki usule göre hesaplanan kanal temizleme hizmet bedeli alınır.

 

İş makinesi veya teknik araç kira bedeli

 

MADDE 16- (1) İdarenin imkânları dâhilinde ve talep olması durumunda, kiralayacağı mevcut iş makinelerinin saatlik çalışma ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fiyat analizleriyle bulunacak kârsız ücrete % 10 kâr ilave edilmek suretiyle hesaplanır.

                        (2) Kanal içi görüntüleme aracı ve diğer teknik araçların kiralama saat ücreti, 14’üncü maddedeki usulle hesaplanır.

 

Uygulama projesi inceleme ve onay bedeli

 

MADDE 17- (1) İdarenin yetki ve hizmet sahası içinde, bir parselde, yapı ruhsatına esas mimari projelere su ve kanalizasyon bağlantısı hatlarından altyapı uygunluk görüşü belgesi verilmek üzere, km. başına 8 mühendis/saat, 1 daktilo/saat, 1 memur/saat ücreti tutan karşılığı hesaplanan uygulama proje inceleme ve onay bedeli alınır.

                       (2)  8 mühendis/saat, 1 daktilo/saat, 1 memur/saat ücreti karşılığı hesaplanan fosseptik tankı uygulama projeleri toplam nüfusa bağlı olarak idarece tipleştirilir. Uygulama proje inceleme ve onay bedeli ve tiplerini gösteren tablo aşağıda gösterilmiş olup, fosseptik tankı uygulama proje inceleme ve onay bedeli ( UPİB x F ) formülü ile hesaplanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nüfus (kişi)

Hacim (m3)

Tipi ve Göz Sayısı

Uygulama Proje İnceleme ve Onay Bedeli (UPİB x F)

15-20

3 m3 - 4 m3

A tipi (2 gözlü)

UPIB x 1

25-30-40

5 m3 - 6 m3-8 m3

B tipi (3 gözlü)

UPİB x 2

50-60-80

lOm3 - 12 m3- 16 m3

C tipi (3 gözlü)

UPİB x 2

100-125-150

20ın3 - 25 m3- 30

m3

D tipi (4 gözlü)

UPİB x 3

 

200-250

E tipi (4 gözhi)

                       (3) Fosseptik tankı uygulama projeleri, işletme proje inceleme ve onay bedeli tahsil edildikten sonra onaylı iki kopya ozalit iş sahiplerine uygulanmak üzere verilir.

                     (4) Mühendis bulunmadığı takdirde, arazi ve büro işleri için; tekniker ve teknisyenden faydalanılabilir.

                       (5) Özel arıtma, pompa ve deşarj tesisi projeleri her 6 litre/saniye, 12 uzman mühendis/saat, 1 daktilo/saat vel memur/saat ücreti tutan karşılığı onaylanır.

                     (6) Mevcut uygulama projesinde tadilat yapılması halinde yukarıdaki esaslara göre işlem yapılır.

 

İşletme projesi inceleme ve onay bedeli

 

MADDE 18- (1)  İdarenin yetki ve hizmet sahası içerisindeki, bir veya birden çok ada/parselde veya adalar arası yollarda yapılan ada içi içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının işletilmesi için hazırlanan fenni gereklere uygun beş takım projenin su hattının veya kanalın km/tûlu başına incelenerek onaylanması için 16 mühendis/saat, 4 harita mühendisi/saat, 4 alet operatörü/saat, 12 şenör/saat, 6 teknik ressam/saat, 1 memur/saat ücret tutan kadar hizmet bedeli alınır. Ancak, bu bedel 1 km’lik proje düzenleme bedelinin % 30’undan az olamaz.

                     (2) İdarenin plan-kopya, sayısal harita, ozalit ve fotokopi makinelerinde yapılacak fotokopi, plan-kopya, harita, ozalit ve benzeri her türlü çekimin bedel ve uygulama şeklinin tespitinde  Emet Belediye Başkanlığı Encümeni yetkilidir.                                                                                                    

 

Katılma payları

 

MADDE 19- (1)  Su ve kanalizasyon  tesisleri harcamalarına katılma paylan 26/05/1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 21/08/1981 tarih ve 17435 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan uygulama yönetmeliği hükümlerine göre tahakkuk ve tahsil edilir.

 

Su bağlantı, şube yolu ve sayaç bedeli

 

MADDE 20- (1)  ilk defa su alma talebinde bulunarak sözleşme yapacak tüm abone gruplarından bir defaya mahsus olmak üzere su bağlantı bedeli, şube yolu yapım bedeli ve su sayaç bedeli tahsil edilir.

                       (2)  Su bağlantı, şube yolu yapım ve su sayacı bedelleri yapılacak şube yollan ile su sayacının çapına göre ait olduğu yılın malzeme ve işçilik fiyatları dikkate alınarak belirlenir.

 

Tetkik ve keşif bedeli

 

MADDE 21- (1)  Talep üzerine yapılacak şebeke hattı, abone hattı, şube yolu, sayaç ayırma vb. işlerde tetkik ve keşif ücreti olarak; 1/2 kontrolör/saat ile 1/2 şoför/saat ücretine en az %10 kâr ilave edilerek belirlenen ücret tutarı, müracaat sahibinden alınır.

 

 

 

 

Su sayacı kontrol talebi ve sayaç muayene ücreti

 

MADDE 22- (1) Abone tarafından su sayacının fazla tüketim yaptığı iddiası ile şikâyet başvurusunda bulunulması veya İdare tarafından yapılan tespitler neticesinde sayacın okunamaması, tüketimin şüpheli, sayacın müdahaleli olması hallerinde sayaç sökülerek yerine yenisi takılır. Sökülen sayaç atölye sorgusuna veya ölçüye tabi tutulur. Atölye sorgu ve ölçü işlemleri ile ilgili uygulamalar yönerge ile belirlenir.

                       (2) Doğru ölçüm yapmadığı iddiasıyla şikâyet eden abonenin su sayacı muayene edilir, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ölçü ve Ayarlar Müdürlüğünce veya akredite edilmiş laboratuarlarca yapılan muayene sonucu sayacın doğru çalıştığı tespit edilirse, belirlenen tarifesine göre sayaç sökme-takma bedeli, muayene bedeli ve sökülen sayacın yeniden kullanılamaz durumda olduğuna ilişkin bir tutanağın bulunması halinde yeni takılan sayacın bedeli aboneden alınır.

 

 

 

 

Sayaç sökme-takma bedeli

 

MADDE 23- (1)- İdarece su sayacı takılacak yeni abonelerden, sayaçların ihmal, dikkatsizlik ve dış etkiler nedeniyle patlaması veya kullanılamaz şekilde hurdaya ayrılması, ekonomik ömrü dolmuş sayaçların sökülmesi sonucunda sayaçları değiştirilen abonelerden, muayene talebiyle veya istek üzerine sayacı sökülen veya takılan abonelerden her yıl 11/01/1989 tarih ve 3516 sayılı ölçüler ve ayarlar kanununun 11. Maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan “Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ”de belirtilen sayaç sökme- takma ücreti alınır.

                     (2)  Abonenin tahakkuk eden borcunu zamanında ödememesi nedeniyle sayacın sökülmesi halinde bu yönetmeliğin 27’nci maddesi hükmü uygulanır.

 

Numune alma ve laboratuar analizleri bedeli

 

MADDE 24- (1) Kanun ve Yönetmeliklerde tanımlı deşarj kontrol faaliyetleri, idarenin gerekli gördüğü çevre kalitesi kontrol ve analiz faaliyetleri, gerçek ve tüzel kişilerce yapılan talepler, kirlilik yükünün belirlenmesi, Deşarj Kalite Kontrol ruhsatı ve benzeri iş ve işlemleri için tekniğine uygun olarak idare tarafından15.06.2007 tarih 1474 sayılı genel kurul kararı ile 27.06.2007 tarihli Bizim Gazetesinde yayınlanan İSKİ  ‘’Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği "nde tanımlı esaslar çerçevesinde numune alınarak analizleri yapılır veya yaptırılır.

                   (2) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilmesi halinde her türlü sudan İdare

Tarafından ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde numune alınarak analizleri yapılır veya yaptırılır.

                    (3) Personel, malzeme, amortisman ve diğer hizmet giderleri dikkate alınarak  Emet Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi tarafından belirlenen numune alma ve analiz bedeli ilgilisinden tahsil edilir.

 

Güvence bedeli

 

MADDE 25- (1) İdare ile sözleşme imzalayan her aboneden kullanım yerinin değişmesi ve/veya abonelik sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde su ve atık su tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup edilmek üzere güvence bedeli alınır.

                      (2) Abone gruplarına göre alınacak güvence bedelleri, m3 cinsinden bu yönetmeliğe Ek’li Tablo l’de gösterilmiştir.  Güvence bedeli, aboneliğin tesis edileceği tarih itibariyle abone grubuna göre o aboneliğin su ve atık su tarifesindeki birim fiyatın Tablo l’deki miktarının m3,le çarpılması suretiyle hesaplanır.

                      (3) Konut abone grubu dışında kalan aboneler, güvence bedeli olarak nakit yerine süresiz banka kati teminat mektubu da verebilir.

                     (4) Güvence bedeli, aboneliğin bulunduğu grubun ortalama aylık tüketim miktarının üç katını geçemez.

                     (5) Tabi olduğu abone grubu değişen abonelerden, yeni abone grubuna göre alınması gereken güvence halelinin önceki abone grubuna göre alınan güvence bedelinden fazla olması halinde, güvence bedeli farkı aboneden alınır; az olması halinde, güvence bedeli farkı abonenin cari hesabına alacak olarak kaydedilir.

                    (6) İdare, abonelik sözleşmesinin feshi veya sona ermesi durumunda, aboneden nakden tahsil edilen güvence bedelini, tüm borçların ödenmiş olması kaydıyla; abonelik tesis edildiğinde alınan güvence bedeli karşılığı m3,ün aboneliğin sona erdiği tarihteki su ve atık su tarifesindeki birim fiyatla çarpılması suretiyle hesaplayarak aboneye iade eder.

                   (7) Mekanik sayacını ön ödemeli sayaçla değiştiren abonenin nakit güvence bedeli, işlem tarihi itibariyle bu maddenin altıncı fıkrasına göre hesaplanarak iade edilir. Ön ödemeli sayaçlarda 50 m3  ön ödemeli  sayacı  teşvik amacıyla verilen abonelere iade edilmez.

                 (8) Genel Yönetim kapsamındaki kamu kuruluşlarından ve ön ödemeli sayaç kullanacak abonelerden güvence bedeli alınmaz.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Yaptırımlar Tarifesi

Zamanında ödenmeyen borçlar

MADDE 26- (1) Aboneler, tahakkuk eden fatura bedellerini bildirimde belirtilen son ödeme gününe kadar ödemekle yükümlüdürler. Abonelikte kimse bulunmazsa abonelik adresine bildirim bırakılmakla aboneye bildirim yapılmış sayılır.

                    (2) Borcunu ödemeyen abonelere aşağıdaki yaptırımlar uygulanır

a) Fatura bedellerini bildirimde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemeyen abonelerin suları kapatılabilir.

b) Süresinde ödenmeyen fatura bedelleri,21/07/1953 tarih ve  6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 ’inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı ile birlikte yasal yollardan tahsil edilir. Bu husus abonelik sözleşmelerinde açıkça belirtilir.

c) Su kapanmasına rağmen, kapama tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde borç tahsil edilemezse güvence bedeli borcuna mahsup edilmek suretiyle kesin hesap faturası düzenlenerek sözleşmesi feshedilebilir, tasfiyesi mümkün olmayan alacaklar için yasal yollara başvurulur. Bu durumda gerek görülürse ayrıca sayacı da sökülebilir.

ç) Yeraltı suyu kullandığı halde atık su bedelini ödemeyen abonenin su kaynağı kullanıma kapatılarak mühürlenir. Borç yasal yollardan tahsil edilir.

                 (3)Kapamaya esas olacak borcun miktarı ve kıstasları yönergeyle belirlenir.

 

 

 

SU KAPATMA VE AÇMA

MADDE 27  (1) Sözleşme, yönetmelik ve kanunlara aykırı davranışta bulunduğunun tespiti halinde abonenin suyu kullanıma kapatılır. Aykırılığın ortadan kalkması halinde, su kapatma-açma ücreti alınarak, abonenin suyu açılır. Abone veya aboneliğin suyu;

a) Mühür veya kelepçe takılmak suretiyle vanadan kapatılmış ise, kapatma-açma ücreti olarak 1/3 işçi/saat ile 1/3 şoför/saat ücreti tutan,

b) Sayaç sökülmek suretiyle kapatılmış ise, kapatma-açma ücreti olarak 1 işçi 1/2 saat ile 1 şoför 1/2 saat ücreti tutan,

c) Prizden kapatılmış ise, kapatma-açma ücreti olarak 2 işçi 1/2 saat ile 1 şoför 1/2 saat ücreti tutan,

ç) Ana şebekeden kapatılmış ise, kapatma-açma ücreti olarak 4 işçi/saat ile 1 şoför/saat ücreti tutan,

alınır.

                  (2) Su kapatmaya gidildiği halde, abone suyunu kapattırmamış ise; kapatmak için yerine gidildiğinden, birinci fıkranın a, b, c ve ç bentlerinde belirtilen esaslara göre hesaplanan ücretin % 50’si alınır.

                  (3) Bu ücretlere ayrıca KDV ilave edilir.

 

Kaçak su kullanımı

 

MADDE 28- (1) İdarenin tasarrufundaki yeraltı veya yerüstü su kaynaklarından, tesislerinden, su taşıyan boru hatlarından veya su şube yolundan İdareden izin almadan sayaçsız olarak ya da sayacı işletmeyecek her hangi bir şekilde su alma işi kaçak su kullanımı olup, bu şekilde su kullanan kişilerin kaçak su kullanımları tutanakla tespit edilir ve kaçak su kullanımı engellenir.

                        (2) Tespit edilen kaçak su ve atık su tüketim miktarı, cezalı olarak tahakkuk ve tahsil edilir. Kaçak su kullanımı aynı zamanda suç teşkil ettiğinden ilgilisi hakkında suç duyurusunda bulunulur.

                        (3) Kaçak su kullanımı İdare tarafından görevlendirilen en az iki görevli tarafından mahallinde yapılacak araştırma ve inceleme sonucu tanzim edilecek tutanakla tespit edilir. Bu tutanakta kaçak su kullananın TC kimlik no’su veya kimlik bilgileri, tüzel kişi ise unvanı ve bulunabiliyorsa vergi numarası, adresi, kaçak su kullanımının ve bağlantının şekli, tespit edilebiliyorsa abone numarası ve benzeri bilgiler yer alır. Kaçak su kullananın veya kullanıldığını bilenlerin yazılı ve imzalı beyanlan temin edilmeye çalışılır. Üç nüsha halinde düzenlenecek tutanağın bir sureti, ilgilinin imzası alınabilirse kendisine; imzadan imtina etmesi veya ilgilinin bulunamaması halinde bu husus tutanağa geçirilerek bağımsız bölüme, işyerine veya yöneticiye bırakılır. Bu işlem bildirim yerine geçer. Kaçak su tutanağının bir nüshası dip koçanda bırakılır, bir nüshası da yasal işlemlerde kullanılmak üzere ilgili birimlerde muhafaza edilir. Ayrıca kaçak bağlantının fotoğrafı çekilir ve bağlantı iptal edilir.

                    (4) Kaçak su kullanımında, tespit edilebiliyorsa belgeye dayalı olarak tespit edildiği tarihten, tespit edilemiyorsa üç aydan beri kaçak su kullanıldığı dikkate alınarak süre hesabı yapılır.

                  (5) Kaçak su kullanımında tahakkuk ettirilecek  miktar;

a) Aynı abonenin, varsa bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tahakkuka bağlanmış aylık tüketim ortalaması üzerinden,

 

b) Aynı abonenin bir yıl öncesine ait tahakkuka bağlanmış tüketimi yoksa tahakkuka bağlanmış son üç aylık tüketimlerinin aylık ortalaması üzerinden,

c) İlgilinin daha önce tahakkuka bağlanmış su kullanımı yoksa o abone grubu için bu yönetmeliğe ekli Tablo l’de belirtilen güvence bedeline esas m3' üzerinden,

tespit edilir.

                 (6) Kaçak su kullanım bedeli; 5 inci fıkrada belirtilen şekilde tespit edilen kaçak su kullanım miktarı üzerinden, 4 üncü fıkradaki kullanım süresine göre, ait olduğu abone grubu esas alınarak hesaplanır ve 1 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir. Mükerrer kaçak su kullanımının tespiti halinde; kaçak su kullanım bedeli, 2 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

                 (7) İçme suyu şebeke hatları veya su şube yolu bağlantılarına müdahale ederek kaçak su kullananlara bu yönetmelikte esasları belirlenen kaçak su kullanımına ilişkin yaptırımlar uygulanır. Ayrıca, hasarın giderilmesi için yapılan masraf ilgilisinden tahsil edilir.

                 (8) İdarenin tasarrufundaki su havzalarından, isale hatlarından, su depolarından, kuyulardan, yangın hidratlarından, sokak çeşmelerinden ve benzeri yerlerden izinsiz olarak tankerle veya başka bir araçla su alanlar hakkında bu madde hükümleri uygulanır. Sayılan yerlerden alınan su miktarı üzerinden kaçak su kullanım bedeli işyeri abone grubuna ait tarifeden hesaplanarak 2 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir. Bu fıkrada belirtilen kaçak su kullanımının ticari amaçla yapılması halinde, kaçak su kullanım bedeli hesaplanarak 4 katı fazlasıyla tahsil edilir. Mükerrer kaçak su kullanımının tespiti halinde; kaçak su kullanım bedeli, 2 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

                (9) 8’inci fıkrada sayılan yerlerden herhangi bir teknik düzenekle kaçak bağlantı yapılarak su kullanıldığının tespiti halinde, süre ve tüketim miktarı, bu maddenin 4 ve 5 inci fıkrası hükümlerine göre belirlenir ve kaçak su kullanım bedeli işyeri abone grubuna ait tarifeden hesaplanarak 6 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir. Mükerrer kaçak su kullanımının tespiti halinde; kaçak su kullanım bedeli, 2 katı fazlasıyla tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

              (10) Kaçak su kullanımında 4 ve 5’inci fıkralara göre tespit edilen miktara KDV

eklenir.

               (11) Sayacın çalışmasını her ne sebeple olursa olsun engelleyen, sayaca müdahale eden, kıran, tahrip eden, İdareye haber vermeksizin sayacı yerinden söken, devre dışı bırakan veya İdarede kayıtlı sayacının yerine başka sayaç bağlayan abone hakkında bu maddeye göre işlem yapılır.

 

Usulsüz su kullanımı

 

MADDE 29- (1) Usulsüz su kullanımı halleri ve uygulanacak hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a)Abone tarafından sayaçtan sonra kendi tesisatından daimi veya geçici bağlantı yapılmak suretiyle üçüncü şahıslara su verilmesi halinde, sayacın gösterdiği tüketim miktarı:

1) Usulsüz su veren ve alan yer arasında tarife farkı mevcut ise yüksek olan tarifeye

göre,

2) Tarife farkı yoksa ise abonenin ait olduğu tarifeye göre,

% 50 fazlasıyla usulsüz su kullanım bedeli olarak tahakkuka bağlanır ve tahsil edilir.

b) Kendi adına abonelik sözleşmesi olmadan başka abone adına düzenlenen ödeme bildirimlerinin ödenmesi suretiyle su tüketilmesi halinde idarece, fiili kullanıcıya süreli ihtar gönderilerek aboneliğin devralınması aksi halde suyun kapatılacağı hususu bildirilir Bildirimde verilen süre sonunda abonelik devralınmaz ise aboneliğin suyu kullanıma kapatılır.

c)Abonelik tesis edilmemiş olan bir yerde sayaçtan geçirilerek su tüketilmesi halinde, idarece aboneliğin suyu kullanıma kapatılır. Ayrıca sayacın gösterdiği tüketim miktarı üzerinden ait olduğu tarifeye göre % 50 fazlasıyla usulsüz su kullanım bedeli tahakkuka bağlanarak tahsil edilir.

ç) Sayaç mühürsüz veya mührü kopuk olduğu halde İdareye haber vermeden su tüketilmesi halinde, sayaç sökülerek yerine uygun bir sayaç takılmak suretiyle incelemeye alınır. İnceleme sonucunda:

1) Sayaca ve ölçü sistemine  müdahale edilmediğinin anlaşılması halinde sökülen sayacın gösterdiği tüketim miktarı üzerinden ait olduğu tarifeye göre su bedeli tahakkuk ve tahsil edilir. Ayrıca sayaç bedeli ile sayaç sökme takma bedeli alınır.

2) Sayaca veya ölçü sistemine müdahale edilerek tüketimin doğru tespit edilmesinin engellenmesi suretiyle suyun eksik veya hatalı ölçülerek veya hiç ölçülmeden tüketildiğinin tespiti halinde 28. nci madde hükümleri uygulanır. Ayrıca sayaç bedeli ile sayaç sökme takma bedeli alınır.

d) Farklı abone grubundan su tüketilmesi:

1) Tabi olunması gereken abone grubu dışında daha düşük tarifeli abone grubundan su tüketilmesi halinde düşük tarifeli abonelikten su tüketilmiş olması nedeniyle geçişin yapılması tarihten tespitin yapıldığı tarihe kadar çıkacak tarife farkı % 50 fazlasıyla usulsüz su kullanım bedeli olarak tahakkuka bağlanır ve tahsil edilir. Ayrıca idare tarafından aboneye süreli ihtar gönderilerek abone grubu değişikliği yapılması aksi halde suyun kapatılacağı hususu bildirilir. Bildirimde verilen süre sonunda abone grubu değişikliği yapılmaz ise aboneliğin suyu kullanıma kapatılır.

2) Tabi olunması gereken abone grubu dışında daha yüksek tarifeli abone grubundan su tüketilmesi halinde ; yüksek tarifeli abonelikten su tüketilmiş olması nedeniyle abonenin başvurusu ve bu durumun idarece tespiti halinde geçişin yapıldığı tarihten tespit tarihine kadar çıkacak tarife farkı hesaplanarak aboneye iade edilir.

e) İdare tarafından kolyeden prizden vanalardan kapatma aparatı veya başka bir teknik düzenekle kapatılan suyun idarenin izni dışında açılıp sayaçtan geçirilmek suretiyle tüketim yapılması halinde o aboneliğin tabi olduğu tarifeye göre 50 m3 karşılığı usulsüz su kullanım bedeli tahakkuk ve tahsil edilir. Varsa tahrip edilen kolye priz vana ve kapatma aparatı bedelleri ile idarenin  maruz kaldığı diğer giderler ayrıca ilgilisinden tahsil edilir. Bununla birlikte sayaca müdahale edildiğinin tespit edilmesi halinde 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddelerine göre işlem yapılır.

f) İdare kayıtlarına göre abonelikte bulunması gereken sayaç dışında başka bir sayaçla su tüketimi yapılması halinde  süre yönünden 28 nci maddenin 4 ncü fıkrası esas alınmak suretiyle,

1) Sayaca herhangi bir müdahale yapılmadığı tespit edilmişse;

a) Aynı abonenin varsa bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tahakkuka bağlanmış aylık tüketim  ortalaması üzerinden

b)Aynı  abonenin bir yıl öncesine ait tahakkuka bağlanmış tüketimi yoksa tahakkuka bağlanmış son üç aylık tüketimlerinin aylık ortalaması üzerinden,

c) İlgilinin daha önce tahakkuka bağlanmış su kullanımı yoksa, o abone grubu için bu yönetmeliğe ekli Tablo l’de belirtilen güvence bedeline esas m3 üzerinden,

Tespit edilen miktar, ait olduğu tarifeye göre hesaplanarak % 50 fazlasıyla usulsüz su kullanım bedeli olarak tahakkuka bağlanır ve tahsil edilir.

2) Sayaca müdahale edildiğinin tespit edilmesi halinde ise 28’inci maddeye göre işlem

yapılır.

g) İdarenin izni dışında sayaç yerinin değiştirilmesi halinde o aboneliğin tabi olduğu tarifeye göre 50 m3 karşılığı usulsüz su kullanım bedeli tahakkuk ve tahsil edilir. Ayrıca idarece sayaç ait olduğu yere konularak bu amaçta yapılan tüm masraflar ilgilisinden tahsil edilir.

h) Abone tarafından sayaç ters çevrilmek suretiyle su tüketimi yapılması halinde 28’inci maddeye göre işlem yapılır.

1) Sayacın bağlantı rakorları ile bu rakorlara takılan emniyet kelepçelerine ve idarece takılan mühre müdahale edilmesi halinde (e) bendi hükmü uygulanır.

2)Usulsüz su kullanım tespit tutanağının ne şekilde tutulacağı konusunda 28’inci maddenin 3’üncü fıkrası hükmü kıyasen uygulanır.

3) Bu maddenin 1 ’inci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bendinin 1 no’lu alt bendi ile aynı fıkranın (d) bendinin 1 no’lu alt bendinde tanımlanan hallerde, usulsüz su kullanımı tespitinden önce idareye başvuruda bulunulmuş olması ve bunun belgelenmesi durumunda, usulsüz su kullanımına ilişkin hükümler uygulanmaz.

 

İzinsiz kanal bağlantısı

 

MADDE 30- (1) İmar Planı yapılmış olan yerlerde; İdare tarafından onaylanmış atık su bağlantı projesi olmaksızın kanalizasyon şebekesine bağlantı yapılamaz.

                    (2) Kullanılmış sularını İdarenin izni olmaksızın atık su veya karışık sistem kanalizasyon şebekesine bağlayanlardan ve/veya akıtanlardan, atık su kanal bağlantılarını ve atık su çukurunu 10 gün içerisinde İdarenin yönetmelik ve yönergelerine uygun hale getirmesi istenir. İlgilinin, istenilen şartlan yerine getirmemesi halinde kanal bağlantısı veya atık su çukuru İdare tarafından yapılır ve bedeli ilgiliden % 50 fazlasıyla tahsil edilir.

                   (3) Atık su bağlantı projeleri İdare tarafından tasdik edilmiş olup, projesine uygun bağlantı yapmayanlar, atık sularını yağmur suyu şebekesine bağlayanlar ile çatı, drenaj, zemin ve yağmur sularını atık su kanalına bağlayanlar hakkında bu maddenin 2’nci fıkrası hükümleri uygulanır.

                    (4)İdarenin kanalizasyon hizmetinin bulunduğu yerlerde bu yönetmeliğin 8’inci maddesine göre İdareye atık su aboneliği yaptırmak zorunda olduğu halde abone olmaksızın atık suyunu doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyon şebekesine verenler hakkında bu yönetmeliğin 28’inci maddesi hükümleri uygulanır.

 

Çevreye zarar verilmesi

 

MADDE 31- (1) Bina kanal tesisatı arızalı olan, fenni olmayan ya da atık su çukuru olmayan ve kullanılmış sularını kaçak kanallara, bunlar aracılığıyla dolaylı yahut doğrudan doğal mecralara, komşu parsellere veya açığa akıtanların abone iseler suları; tesisat arızasını giderene veya atık su çukuru yaptırana kadar kesilir. Su abonesi olmayanlar haklarında kanuni takibat yapılmakla birlikte, atık su çukuru yapılıncaya kadar da evsel nitelikte atık su kaynakları için Yönetmeliğin 13’üncü maddesinde belirtilen miktarın 3 katı, endüstriyel atık su kaynakları için ise “Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği” esasları doğrultusunda tahakkuklar yapılır ve tahsil edilir.

                     (2) İdare tarafından, restoranlar, yemek üretim tesisi, oto yıkama ve yağlama istasyonları, akaryakıt istasyonları, tavuk çiftliği, mandıralar, kesimhaneler, besihaneler ve benzeri gibi Atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen parametre değerlerinin üzerinde atık su üreten yerlerde yapılacak inceleme ve tespit neticesinde; üretilen atık suyun niteliğine göre yağ tutucu, çamur kapanı, benzin ayırıcı, ön çökertme havuzu gibi tesisleri veya bunları içeren arıtma tesisi kurması, aksi halde kanalizasyon bağlantısını iptal etmesi istenir. Verilen süre sonunda gerekli tesisi kurmayanların veya bağlantıyı iptal etmeyenlerin sulan, bağlantı iptal edilinceye veya tesis kuruluncaya kadar kesilir. Su istiyor ise suyu bağlanmaz, kanal bağlantıları varsa iptal edilir ve kanal iptali için yapılan masraflar % 50 fazlası ile kendilerinden tahsil edilir.

                      (3) İdareden vidanjör isteğinde bulunmayıp, atık su çukurunda birikmiş sularını dolaylı yahut doğrudan doğal mecralara veya açığa akıtanların veya buna fırsat verenlerin çukurlan, İdare tarafından Yönetmeliğin 14’üncü maddesinde belirlenen vidanjör hizmet bedeli 1 katı fazlasıyla alınmak suretiyle boşaltılır.

 

Tesislere zarar verilmesi

 

MADDE 32- (1) İdarenin taşınır ve taşınmaz mallan ile su ve kanalizasyon tesislerine zarar verenler hakkında devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanarak, zararın giderilmesi için İdarece yapılan tüm harcamalar ilgiliden tahsil edilir.

                     (2) İdarenin ana isale hattı ile su şebekesine verilen zarar aynı zamanda su kaybına da yol açtığından, borunun çapına göre arıza giderilinceye kadar geçen sürede borudan akan kayıp su miktarı, idare tarafından uygulanan en yüksek su tarifesi üzerinden hesaplanarak zarar verenden ayrıca tahsil edilir.

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 Abonelik, Sayaç, Tahakkuk ve Tahsilatla İlgili Esaslar

Abone olma koşullan ve uygulama esasları

 

MADDE 33- (1) Su kullanılan yerde suyu fiilen tüketen ve atık su üreten gerçek veya tüzel kişilerin:

a-)Su ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanmak için idareye başvurarak abone sözleşmesi yapmaları şarttır.

 

b-) İdare tarafından başvurular incelenip, su ve kanal hizmetiyle ilgili abonelik tesis edilip edilemeyeceği yasal, idari ve teknik yönden incelenir. Yapılan inceleme sonunda bu hizmetlerin verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığı tespit edilirse, başvuru sahibinden, yürürlükteki tarifesine göre, bu Yönetmelik uyarınca tahsili gereken bedeller tahsil edildikten sonra abonelik tesis edilir.

                       (2)Abonelik tesis edilen her yere bir abonelik esas numarası verilir. Abone değişikliği yapılsa bile abonelik numarası değiştirilmeksizin yeni kullanıcı ile abone sözleşmesi yapılır.

                       (3)Abone sözleşmesi, abone veya idare tarafından feshedilmedikçe aynı koşullarla devam eder.

                     (4) Abone, abonelikten doğan haklarını başkasına devredemez.

                       (5) Abone, aboneliğin devamı koşuluyla, geçici bir süre için suyunun kesilmesini isteyebilir. Bu talepte bulunan aboneler, sayacın üzerindeki son endekse kadar tahakkuk edecek olan fatura bedelini ve kapatma-açma bedelini ödemek zorundadırlar.

                    (6) Abonenin tahliyeyi resmi yollarla idareye bildirmesi şarttır. Bu bildirim, aynı zamanda abonenin fesih beyanı yerine geçer. Bu durumda, idare tarafından aboneliğin suyu kesilerek hesabı tasfiye edilir.

                    (7) Tahliye edilip sözleşmesi feshedilen bir yerde yeni abone sözleşmesi yapılmaksızın su kullanılması halinde, mevcut aboneliğin suyu kesilerek 29’uncu madde hükümleri uygulanır, yeni sözleşme yapılıncaya kadar su açılmaz.

                   (8) Aynı kullanım yerine ait önceki abonelerin borçlarından yeni abone sorumlu tutulamaz.

                   (9) Abone sözleşmesini feshetmeden aboneliği terk edenler, fiili kullanıcı olmasalar dahi başkalarının tüketimi nedeniyle tahakkuk eden su ve atık su bedellerinden fiili kullanıcı ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

                   (10) Her hangi bir sebeple aboneliğin bulunduğu yapının kullanılamaz hale gelmesi veya yıkılması durumunda, mevcut abonelik iptal edilir. Aynı yere yeniden abonelik talep edilmesi halinde bu maddenin l’inci fıkrası hükümleri uyarınca yeni abone sözleşmesi imzalanmak suretiyle abonelik tesis edilir.

                  (11) Yeni abonelik tesis edilecek yerlerde;

a) Başvuru sahibinden güvence bedeli, su ve kanal tesislerine katılma payı ve bağlantı bedelinin ödendiğine dair makbuz dışında başkaca bir belge istenmeksizin e-devlet kapsamında tapu tescil belgesi, kira sözleşmesi, işyeri açma belgesi, vergi levhası gibi belgeler idarece temin edilerek TC kimlik no’su ile başvuru sahibinin beyanına dayalı olarak işlem yapılır. Başvuru sahibinin kimlik bilgilerinin doğruluğu idare tarafından Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden teyit edilir. Başvuru sahiplerinin kimlik bilgilerinin teyidi amacıyla kendilerinden nüfus cüzdanı fotokopisi, onaylı sureti veya başkaca bir belge talep edilmez. Abonelik tesisi için alınması zorunlu olup, e-devletten temin edilemeyen belgeler aboneden istenir.

b) Başvuru sahibinin beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde, başvuru sahibinin abone sözleşmesi iptal edilir ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında adli ve idari işlemler uygulanır.

                  12) Abonenin ölümü durumunda borç ve alacakları varislerine intikal eder. Abonenin ölümünün İdarece öğrenildiği tarihten itibaren iki aylık süre içerisinde, birikmiş borçlan ödemek kaydıyla, varislerin İdareye başvurarak mevcut aboneliği kendi adlarına veya mirasçılardan biri adına devralacaklarını bildirmemeleri halinde, mevcut abonelik iptal edilerek tahakkuk eden tüm borçlar varislerden tahsil edilir.

               13) Aynı sayaçtan su kullanmakta iken, tesisatlarını ayırmak suretiyle müstakil abone olmak isteyenler, Kat Mülkiyeti Kanununa göre sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alınmış kararla birlikte İdareye müracaat etmek zorundadır. Müracaat esnasında talep edilen keşif bedelini ödedikten sonra sayaç ayırma talebinin uygun olup olmadığı yasal, idari ve teknik yönden araştırılır. Sayaç ayrılması hususunda herhangi bir engel yoksa ortak sayaca ait son tüketim miktarı tahsil edilerek izin verilir ve sayaçları bağlanır.

 

Sayaçlar

 

MADDE 34- (1) Abonelerin tükettiği su veya ürettiği atık su miktarı, standartlara uygun sistem, çap ve tiplerde, ayarlı ve damgalı sayaçlarla ölçülür.

                    (2) Sayaçlar, İdare tarafından tespit edilen ve okunması kolay olan bir yere takılır.

                      (3) Su sayaçlarının, İdarenin belirleyeceği şekilde korunması abonelerin yükümlülüğündedir. Gerektiğinde sayaçların muhafazası için yapılacak koruma kutulan, İdare tarafından belirlenen standartlara uygun olarak, masrafları abone tarafından karşılanarak yaptırılır.

                   (4) Abone tesisatına takılan sayacın bağlantı rakorlarına idare tarafından emniyet kilidi

takılır.

                    (5) Abone, su sayacının yerini veya çapını değiştirmek istediğinde İdareye müracaat ederek izin almak zorundadır. İzin almadan sayaç yerini veya çapını değiştirenler hakkında, bu yönetmeliğin 29 uncu maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır.

                   (6) Gerektiğinde idare, mevcut su sayacım, daha büyük/küçük çaplı sayaçla değiştirebilir veya aboneden değiştirmesini isteyebilir.

                (7) Birden fazla birimi olan binalarda, her bağımsız birime ayn sayaç ile su verilmesi esastır.

                  (8) İdarece onaylanmış görevli kimlik kartını taşıyan personel, su sayaçlarının bulunduğu yere kadar girip gerektiğinde abonelerin su tesisatını ve sayacını kontrol etme/sökme/değiştirme işlemlerini yapma yetkisine sahiptir. Kimlik belgesi gösterildiği halde, abone veya bina sahibi adı geçen işlemleri yaptırmamakta direnirse, su, idarece kapatılabilir.

                (9) Aboneliğe ilk kez sayaç takılması veya mevcut sayacın herhangi bir nedenle değiştirilmesi durumunda, sökülen ve takılan sayacın markası, numarası, çapı, boyu, kaydettiği su endeksi tespit edilerek tespit raporuna yazılır. Tespit raporuna, tespiti yapan İdare elemanının ve temin edilebilirse abonenin imzası alınarak bir nüshası aboneye bırakılır.

                (10) Aboneler, su sayaçlarının tüketimi doğru kaydedip etmediğinin kontrol edilmesini İdareden isteyebilirler. Bu durumda, ilgisine göre Yönetmeliğin 22, 23, 40, 41, 42 ve 43 üncü maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır.

               (11) Su sayaçları tamir ve ayar istasyonuna gönderilen sayaçların kontrolünde dilerse abone veya temsilcisi hazır bulunabilir. Kontrol esnasında hazır bulunmayan abonelerin sayaçları huzurda yapılmış gibi işlem görür.

               (12) Su ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanacak ve tesisatlarına ilk defa sayaç taktıracak gerçek veya tüzel kişiler, İdarece belirlenen tipteki su sayaçlarını İdareden veya piyasadan temin edebilirler.

            (13) Aboneliğe takılan veya değiştirilen su sayacının başka bir aboneliğe nakli istenemez.

            (14) Garanti kapsamı dışında kalan ve abonelerden kaynaklanan ihmal, dikkatsizlik veya kusur nedeniyle, su sayaçlarının kırılması, donması, yanması, iç mekanizmasının tahrip olması, gövdesinin patlaması ve benzeri hallerde, sayacın tamiri mümkünse, tamir bedeli; değilse, yeni su sayacının bedeli aboneden tahsil edilir.

            (15)İdarede kayıtlı sayaçların korunması için gerekli tedbirleri almayan, sayacı kaybeden, çaldıran aboneden sayacın rayiç bedeli ile sökme takma bedeli tahsil edilir.

           (16) Ön Ödemeli/ Kartlı Su Sayaçları:

a)On ödemeli/kartlı su sayaçlarının asıl görevi, içerisinden geçen su miktarını doğru ölçmektir. Diğer görevi de, sayacın hafızasına yüklenmiş olan kredinin bitmesi halinde otomatik olarak vanasını kapatması ve su geçişine izin vermemesidir. Bu nedenle kredisi bittiği halde, herhangi bir sebeple vana kapanmaz ve sayaç (-) tüketim göstererek borç kaydeder ise abone, ölçümlenen (tüketilen) bedeli ödemekle yükümlüdür.

b) Ön ödemeli/kartlı su sayaçlarda, montaj yeri şartlarından kaynaklanan arızalar, garanti kapsamı dışında olup, tamir-bakımı sırasında kullanılacak malzeme ve işçilik ücreti ile sökme-takma bedeli aboneden tahsil edilir.

c) Ön ödemeli/kartlı su sayaçlarının teknik kontrolü İdareye, yetkisiz kimselerin olası müdahalelerine karşı sayacın korunması sorumluluğu ise aboneye aittir. Ön ödemeli/kartlı su sayacına uygun olmayan bir müdahale sonucu sayacın cezalı mesajı vermesi halinde, abone hakkında bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmü uygulanır.

ç) Ön ödemeli/kartlı su sayacı taktıran abonelere ilk kart sayaçla birlikte bedelsiz olarak verilir. Ancak ikinci ve müteakip kartlar, bedeli karşılığında İdareden temin edilir.

d) Abonenin mağdur olmasını önlemek için ön ödemeli/kartlı su sayaçları, kredisi bitmiş olsa dahi vanasını mesai saatleri dışında kapatmayacak şekilde programlanabilir. Bu süre içerisinde kullanılan su bedeli, daha sonra yapılacak ilk kredi yüklemesinde alman kredi miktarından mahsup edilir.

e) Ön ödemeli/kartlı su sayaçlarına kredi yüklemeye yarayan kartların, herhangi bir nedenle iadesi gerektiğinde, abone tarafından kullanılmayan kredi (m3) miktarı, yürürlükteki tarife üzerinden hesaplanarak iade edilir. Bu bedele gecikme zammı tahakkuk ettirilmez.

 

Tahakkuk ve tahsilat esasları

 

MADDE 35- (1) Abonelerin su ve atık su tüketimleri, aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilir. Ancak, tahakkuk ve tahsilâtının hızlandırılması veya özel hallerde, tahakkuk dönemlerinde değişiklik yapmaya, Emet Belediye Başkanlığı Belediye Encümeni yetkilidir.

                      (2) Su ve atık su bedeli, bu Yönetmelik ve Emet Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi kararıyla belirlenen diğer yasal alacaklarla birlikte, yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk ve tahsil edilir.

 

Ödeme bildirimi

 

MADDE 36- (1) Su ve atık su ödeme bildirimi, abonenin abonelik adresinde kendisine veya birlikte bulunduğu yakınına verilir. Abonelikte kimsenin bulunmaması halinde; abonenin bağımsız bölümüne, sayacın bulunduğu yere, aboneliğin işyeri olması halinde

işyerine, yöneticisine veya posta kutusuna bırakılması, ayrıca, abonenin kabulü halinde elektronik posta adresine gönderilmesi ile doğrudan bildirim yapılmış sayılır. Bu bildirim tebligat yerine geçer.

 

Sayacın aboneden dolayı okunamaması

 

MADDE 37- (1) Abonenin binada bulunmaması, kapıyı açmaması, sayaç yerinin kilitli olması veya herhangi bir nedenle su sayacının okunamaması durumunda, abonenin önceki tüketimleri kıyas alınmak suretiyle, bir sonraki dönem tüketiminden mahsup edilmek üzere tahakkuk yapılır ve bu şekilde tahakkuk yapılan aboneye su sayacının endeksini okuyup idareye iletmesi için bildirimde bulunulur. Bu şekilde peş peşe iki defa kıyasen tahakkuk yapılabilir. Üçüncü tahakkuk döneminde de endeks tespit edilememiş ise, abonenin suyu ana vanadan kesilebilir.

 

 

Geçici olarak su kullanılmaması

 

MADDE 38- (1) Abone geçici olarak su kullanmayacağını yazılı olarak bildirmiş ise, suyu kullanıma kapatılır ve kesme endeksine göre tahakkuk yapılarak bedeli tahsil edilir. Yeniden su kullanma müracaatında bulunduğunda kapatma/açma ücreti tahsil edilerek suyu açılır.

 

Mekanik sayaçta ön ödeme

 

MADDE 39 – (1) Emet Belediye Başkanlığı Su İşleri Müdürlüğü abonenin talebi halinde, mekanik sayaçla tüketim yapılan aboneliklerde bedelini peşin alarak su ve atık su tahsilâtı yapabilir. Uygulama esasları Emet Belediye Başkanlığı Su İşleri Müdürlüğünce belirlenir 

 

Sayacın tüketimi kaydetmemesi

 

MADDE 40 – (1) Sayacı durmuş veya işlememiş abonelerden, abone grubuna göre, varsa abonenin bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tüketimi, aksi halde sökülen sayacın doğru tüketimi gösterdiği kabul edilen son üç dönem tüketim ortalaması baz alınarak tahakkuk ve tahsilat yapılır. Bu şekilde abonenin önceki tüketimlerine ilişkin bir veriye ulaşılamaması halinde yeni takılan sayacın tüketim göstergesi esas alınarak kıyas usulü ile yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk yapılır.

                         (2) Buna rağmen tüketim belirlenememiş ise, söz konusu aboneliğin özellikleri ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen kişi başına günlük tüketim miktarları dikkate alınarak, kıyas usulü ile tahakkuk yapılır.

                        (3) Bu maddeye göre tahakkuka esas süre; doğru bulgu ve belgenin bulunmaması halinde 3 ayı aşamaz.

 

Sayacın tüketimi doğru kaydetmemesi

 

MADDE 41- (1) Abonenin, su sayacının tüketimi doğru ölçüp ölçmediğinin kontrol edilmesini istemesi halinde, ilgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenen sayaç muayene raporuna göre;

a) Tüketim göstergesinin tamamen hatalı olduğu tespit edilmiş ise; varsa abonenin bir önceki yılın aynı dönemlerine ah tüketimi, aksi halde sökülen sayacın doğru tüketimi gösterdiği kabul edilen son üç dönem tüketim ortalaması baz alınarak tahakkuk ve tahsilat yapılır. Bu yöntemle tüketimin tespit edilememesi halinde, yeni takılan sayacın ilk okuma dönemindeki göstergesi esas alınarak doğru tüketimin yapılmadığı dönemlere ait tüketimin tahakkuku ve tahsilâtı yapılır.

b) Tüketim göstergesinin kısmen hatalı olduğu tespit edilmiş ise; hata payı baz alınarak kısmen hatalı ölçtüğü dönemler için yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk, tahsilat veya iadesi yapılır.

                      (2) İdare, su sayacının tüketimi doğru ölçüp ölçmediğinin ilgili Bakanlık teşkilatından muayene edilmesini istemesi halinde, muayene sonucunda düzenlenen belgeye göre birinci fıkra hükümlerine göre tahakkuk ve tahsilât işlemi yapılır.

                    (3) Tahakkuka esas süre konusunda, 40 ncı maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

 

İnşaatlarda kullanılan suyun ölçümü ve hesap kesme

 

MADDE 42  (1) İnşaat halindeki binalara yapı kullanma izin belgesi alınıp sözleşme yapılmasına kadar veya bu Yönetmeliğin 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi gereği geçici sözleşme yapılmasına kadar şantiye tarifesi uygulanır. İnşaatı biten yapılarda inşaat hesabı sayaç raporuna göre kesilir.

                      (2) İnşaatı biten yapılarda, inşaat süresince veya tahakkuk dönemlerinde sayacın çalışmadığının, tüketimi doğru kaydetmediğinin, sayaca dış müdahalelerde bulunulduğunun tespit edilemediği hallerde, yapı ruhsatında gösterilen toplam inşaat alanına göre, 1 m inşaat alanında 0.3 m3 su tüketileceği esasından hareketle kıyas usulü ile tahakkuk yapılır.

                   (3) Ölçümlemeye tabi tutulan inşaatlarda, hazır beton, kuyu suyu veya taşıma suyu kullanıldığının, yasal belgelerle ispat edilmesi gerekir. Bu belgeler dikkate alınarak tahakkuk yapılır.

                    (4) Daha önceden abonelik kaydı bulunan bir yapının yıkılmasından sonra yerine, yeni inşaat yaptıranlar, İdare ile yemden abone sözleşmesi yapmak zorundadırlar. Aksi halde, sulan kesilir. Abone sözleşmesi yapılmasını müteakip suyu açılır.

                   (5) Yapı ruhsatında belirtilen yapının dışında başkaca bir yapı veya imalat yapılmış ise, bu yapı veya imalat esnasında kullanılan su miktarı hesaplanarak, ayrıca tahsil edilir. Bu miktar, inşaat hesabına dâhil edilmez.

                   (6) İlk aboneliğin tesisinden sonra, İdareye bilgi vermeden veya bildirilen yapı ruhsatı dışında bitişik veya ayrı blok halinde inşaat yapıp, ilk aboneliğindeki tesisattan bu birimlere su veren abonelerin suyu kesilerek, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi hükümleri gereğince işlem yapılır.

                   (7) Abone olmadan inşaat yapanlar, inşaatı bittikten sonra İdareye abone olmak için müracaat ettiklerinde, inşaat esnasında kullanılan suyu nereden ve nasıl temin ettiklerini belgelemek zorundadırlar. Aksi halde, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre ölçümleme veya kıyas usulüyle tahakkuk yapılır.

                 (8) Yukarıdaki fıkralar gereğince, ölçümlemeye tabi tutulacak inşaatlarda, aşağıda belirtilen hususlar da dikkate alınır:

a) İnşaatın yapımında hazır beton veya taşıma su kullanılmış ve bu durum, faturalarla belgelenmiş ise, ibraz edilen belgelerde gösterilen hazır beton veya taşıma suyu miktarına göre kullanılabilecek su miktarı hesaplanır ve bu miktar, inşaat için hesaplanan su miktarından düşülür.

b) İnşaatın yapımında kullanılan suyun tamamı veya bir kısmı, komşu aboneden, kuyudan veya bir başka kaynaktan temin edilmiş ve bu durum İdare görevlilerince bir tutanakla tespit edilmiş ise, bu şekilde temin edilen su miktarı hesaplanır ve bu miktar, inşaat için hesaplanan su miktarından düşülür. Ancak, komşu aboneden alınan suyun tarifesi, inşaat tarifesinden düşük ise, aradaki fark tahakkuka ilave edilir.

 

Tahakkuklarda yapılması gereken düzeltme sebepleri

 

MADDE 43- (1) Abonelik tesis edilip edilmediğine bakılmaksızın kendilerine veya adreslerine yapılan ödeme bildirimlerine ilgililerin itirazı veya İdarece re’sen aşağıda belirtilen hususların tespiti halinde;

a) İdare elemanlarınca veya abone tarafından su sayaçlarının hatalı okunması,

b) İlgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenen sayaç muayene raporunda, tüketim göstergesine itibar edilemeyeceğinin belirtilmesi,

c)Su sayaçlarının sökülmesi ve takılması esnasında, endekslerin hatalı tespit edilmesi,

ç) Su sayacının durduğu kanaatine varılması, okunamaması, kaçak veya usulsüz su

kullanıldığının tespit edilmesi, şebeke dışında başka bir kaynaktan su temin edildiğinin anlaşılması ve benzeri nedenlerle kıyas usulüyle tahakkuk yapılması,

d) Sayaç karışıklığından dolayı başka bir aboneye yanlışlıkla tahakkuk yapılması,

e) Mükerrer tahakkuk yapılması,

f) Kademeli tarife uygulaması gerektirmesi,

g) Abone türünün değişmesi veya kayıtlara hatalı girilmesi,

ğ) Bilgisayar kayıtlarına bilgilerin hatalı girilmesi,

h) Atık su  bedeli alınmaması gereken abonelere ve inşaat abonelerine atık su tahakkuk ettirilmesi,

gerekli tahakkuk düzeltmesi İdarece yapılır.

                   (2) Diğer tahakkuk düzeltme halleri ile tahakkuk düzeltmelerine ilişkin uygulama esaslarını belirlemeye Emet Belediye Başkanlı Encümeni yetkilidir.

 

Alacakların tahsili ve taksitlendirilmesi

 

MADDE 44-(1) Tahsilât; İdareye ait vezneler, internet, İdare tarafından yetki verilen resmi ve özel kuruluşlar aracılığı ile yapılır.

                      (2)Özel hallerde, İdarenin yetki vereceği tahsildarlar aracılığıyla da mahallinde tahsilât yapılabilir.

                     (3) İdare alacakları taksitlendirilebilir, taksitlendirmelerde vade farkı uygulanır.

                      (4)Taksitlendirme şekil ve şartlarını belirlemeye Emet Belediye Başkanlığı Encümeni yetkilidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

Diğer Hükümler

Su ve kanalizasyon durum belgesi

 

MADDE 45- (1) Yapı için belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kişiler daha önce; İdareden altyapı tesisleriyle uygunluk bakımından su ve kanalizasyon durumu hakkında belge almak zorundadır. İdare, o yerdeki su ve kanalizasyon şebekesine göre su ve kanalizasyon durum belgesi verir. Yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı olarak yapılması hallerinde, imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkındaki hükümleri uygulanır. İmar planlarının hazırlık safhasında alt yapı tesisleriyle uyum yönünden İdarenin görüşünü almak şarttır.

 

Tulani kanal yapım şartları

 

MADDE 46- (1) İdare dışında gerçek ve tüzel kişilerce inşa edilecek sokak/cadde bazındaki mansabı belli olan tulani kanal projelerinin İdare tarafından onaylanması esastır.

                      (2) Bu maddeyle ilgili uygulama esasları Yönerge ile belirlenir.

 

 

Atık su kanalı bağlantısı ve içme suyu şebekesi yapım şartlan

 

MADDE 47- (1) İdarenin yapmakla yükümlü olduğu, ancak yatırım programına almadığı ve parselasyon planlan tasdik edilmiş olmakla birlikte atık su kanalı ve içme suyu şebekeleri gibi teknik alt yapısı henüz yapılmamış olan yerlerde, atık su kanalından ye içme suyu şebekesinden yararlanacak taşınmaz sahibi ve/veya sahiplerinin yazılı talebi ve İdarenin uygun görmesi halinde; yapılması gereken atık su kanalı ve içme suyu şebekesi bedelinin % 25’inin peşin yatırılması ve bakiyesinin ise kesin hesap tutan üzerinden, atık su kanalının veya içme suyu şebekesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde ödeneceğinin taahhüt edilmesi şartıyla İdare tarafından yapılır veya yaptırılır.

                      (2) Kanalizasyon tesisinin, yapı bitirilip kullanılmaya başlanacağı tarihe kadar

yapılmaması halinde, fosseptik veya benzeri geçici bir tesis yaptırılması yoluna gidilir. Bu yapılmadığı takdirde yapıya kullanma izni verilemez. Ana tesis yapıldığında yapı sahibi veya sahipleri atık su kanallarını bu tesise bağlamaya mecburdurlar.

                        (3) İdarece onaylı projesine göre yapılması ve yapılan imalatın İdarece kabul edilmesi şartıyla atık su kanalları ve içme suyu şebekeleri, bu taşınmaz sahipleri tarafından da yaptırılabilir.

 

 

 

 

Taşınmazların atık su kanalına ve/veya içme suyu şebekesine bağlanması

 

MADDE 48- (1) Kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın kanalizasyona bağlanması zorunludur. Bu bağlantılar, bedeli taşınmazın sahibinden alınmak suretiyle İdare tarafından yapılır veya projesine uygun olarak yaptırılır.

                       (2) İdarenin içme suyu şebekesinden yararlanmak isteyen taşınmazların, içme suyu şebekesine bağlantısı, bedeli taşınmazın sahibinden alınmak suretiyle İdare tarafından yapılır veya projesine uygun olarak yaptırılır.

                      (3) Abonelerin mevcut atık su  parsel bağlantılarının ve içme suyu şube yollarının doğalgaz, elektrik, telefon, yağmursuyu ve benzeri diğer resmi altyapı kuruluşlarının yaptığı inşaatlar esnasında tahrip edilmesi veya rabıt bağlantısının kullanılamaz hale gelmesinin tespiti halinde İdare tarafından yapılır veya yaptırılır. Bedeli zarar verenlerden tahsil edilir.

                  (4) Altyapı kazı ruhsat izni, bedeli mükellefinden tahsil edilerek İdare tarafından alınır veya mükellefin talebi halinde altyapı kazı ruhsat izin formu onayı için ilgili belediyesine/müdürlüğe yönlendirilir.

 

Rakamların düzeltilmesi

 

MADDE 49 – (1)  Bu Yönetmeliğe göre hesaplanan fatura bedellerindeki kuruşlar, bir sonraki faturada hesaba dahil edilmek üzere ötelenir.

 

Tarifelerin onaylı ilanı

 

MADDE 50- (1) Emet Belediye Başkanlı Su İşleri Müdürlüğünce teklif edilen tarifeler, Belediye Meclisinin onayına sunulur. Belediye Meclis kararında onaylanan tarifelerin yürürlük tarihi belirtilmiş ise belirtilen tarihten, belirtilmemiş ise Belediye Meclisince onay tarihinden itibaren uygulanmaya başlanır ve uygun araçlarla halka duyurulur.

 

Hizmetlerin sunumunda uyulacak usul ve esaslar

 

MADDE 51- (1) Bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik çerçevesinde oluşturulacak diğer mevzuat hükümlerine göre sunulacak hizmetlerin yürütülmesinde; 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikle düzenlenen esaslara göre uygulama yapılır.

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler

 

MADDE 52- (1) İdarenin, bu Yönetmeliğe aykırı hükümler içeren diğer düzenlemeleri uygulanmaz.

 

Yürürlük

 

MADDE 53- (1) Sayıştay’ın görüşü alınan bu yönetmelik ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 54- (1) Bu Yönetmeliği Emet Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

EK1- Abone Gruplarına Göre Alınacak Güvence Bedeli Listesi

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.