Mali Hizmetler Yönetmeliği

https://drive.google.com/open?id=0B8kxvHh_c9vTNndycEhTUjVmZGs

 

T.C.

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

Kuruluş

MADDE 1. Mali Hizmetler Müdürlüğü, ilgili mevzuatta Belediyelere verilen görevlerin müdürlüğü ilgilendiren kısımlarını yerine getirmek üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulmuştur.

 

Yasal Dayanak

MADDE 2. Bu yönetmelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği ve Belediye mevzuatını ilgilendiren kanun ve yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Amaç

MADDE 3. Bu yönetmeliğin amacı; Emet Belediye Başkanlığı bünyesindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünün, görev ve hizmet alanı içerisindeki;

a. İdari ve hukuki statülerini

b. Görev, yetki ve sorumluluklarını

c. Çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 4. Bu Yönetmelik, Emet Belediye Başkanlığı bünyesindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Tanımlar

MADDE 5. Yönetmeliğin bu bölümündeki kavramların tanımları aşağıdaki gibidir.

Bakanlık: İçişleri Bakanlığı

Belediye: Emet Belediye Başkanlığı

Meclis: Emet Belediye Meclisi

Encümen: Emet Belediye Encümeni

Üst Yönetici: Emet Belediye Başkanı

Müdürlük: Emet Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

Müdür: Emet Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü

 

Çalışma İlkeleri

MADDE 6. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün çalışma ilkeleri, aşağıda sıralandığı gibidir;

a. Anayasaya, kanunlara, belediye mevzuatına ve hizmet standartlarına uygun çalışmak.

b. Belediye gelirlerinin tahsilinde, işlemleri vatandaş lehine kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirmek ve yürürlüğe koymak.

c. Ödemelerde; alacaklının belediyemize güvenini sağlayacak ve hatta artıracak bir tarz ortaya koymak.

ç. Belediye gelirlerini artırmak ve giderlerini azaltabilmek maksadıyla; belediyenin ilgili birimleriyle koordinasyon sağlamak.

d. Belediye Gelir Tarifesi teklifini; gerçekleşme oranlarına, bütçe hedeflerine, bölgemizin sosyoekonomik durumuna ve sürdürülebilir mükellef ilişkisi öngörülerine dayalı olarak hazırlamak.

e. Belediyemizin gelir ve gider dengesini bütçe hedefleri ve performans programı çerçevesinde sürekli takip ederek, yıl içerisinde yaşanabilecek olası mali krizleri önceden kestirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

 

Personel Yapısı

MADDE 7. Mali Hizmetler Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere müdür, şef, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve işçi personelden oluşmaktadır.

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 8. Mali Hizmetler Müdürlüğü, üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

Müdürlük bünyesi; Gelir Tahakkuk - Tahsilat ve Takip İşlemleri, Emlak Servisi, Muhasebe ve Mali İşlemler konularıyla ilgili alt birimlerden oluşur.

Birimin hiyerarşik yapılanması müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayıyla oluşur ve yürürlüğe girer. Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir.

 

Bütçenin Hazırlanması

MADDE 9. Belediyenin bütçesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak harcama birimleri tarafından hazırlanır.

 

Ödenek Aktarma Belgelerinin Düzenlenmesi

MADDE 10. Bütçe kalemleri arasında yapılacak olan aktarma işlemi ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanının onayı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

 

Gelirlerin Tahakkuku, Gelir ve Alacakların Takip ve Tahsili

MADDE 11. Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemleri, Müdürlük tarafından ilgili kanunlar çerçevesinde yürütülür.

 

Ön Mali Kontrol İşlemleri

MADDE 12. Ön malî kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Ön malî kontrol, harcama birimleri tarafından yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrollerden oluşur. Malî hizmetler birimi tarafından yapılacak ön malî kontrol, Usul ve Esaslarda belirtilen kontroller ile idarelerce yapılacak düzenlemeler çerçevesinde bu birim tarafından yapılması öngörülen kontrollerden meydana gelir.

Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilir. Malî karar ve işlemler harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilir.

Ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, danışma ve önleyici niteliği haiz olup, malî karar ve işlemlerin harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcı değildir.

Malî karar ve işlemlerin ön malî kontrole tâbi tutulması ve ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmiş olması, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

Taşınır ve Taşınmaz Kayıtlarının Tutulması

MADDE 13. İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazları ile bunlara ilişkin kayıtlar, konsolide işlemleri ve Mali yönetim dönemine ilişkin icmal cetvelleri ilgili birimler ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce yürütülür.

 

Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi

MADDE 14. İdarenin muhasebe hizmetleri Müdürlük tarafından yürütülür. Muhasebe hizmetleri, kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde, muhasebe yetkilileri tarafından yerine getirilir. İdareler atanan veya görevlendirilen muhasebe yetkililerini, görev alanlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri, ilgililerin göreve başlama tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Sayıştay’a bildirir.

 

Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması

MADDE 15. Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve Başkanlık makamına sunulur. İdarenin bütçe kesin hesapları, Mali Hizmetler Birimince ilgili kanunlarındaki hükümlere göre düzenlenir.

 

Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması

MADDE 16. Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanır.

 

Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması

MADDE 17. Harcama birimleri bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilisince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Mali Hizmetlere Birimine ait faaliyet raporu her yılın Şubat ayı sonuna kadar hazırlanarak üst yöneticiye sunulur. Bu raporda genel bilgilerle birlikte, kullanılan kaynaklar, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan mali bilgileri, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.

 

Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlemler

MADDE 18.

a. Mali Hizmetler Müdürlüğüne gelen ve giden her evrak, bekletilmeksizin kayda alınarak elektronik sistemde (EBYS) gelen ve giden evrak defterinde ilgili personel tarafından izlenir.

b. İlgili personel, evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

c. Gelen ve giden evraklar, ilgilisi tarafından sistem üzerinden kaydedildikten sonra, zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.

ç. Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir.

d. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanıp mühürlenmek suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

e. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

 

Birim Arşivi Hizmetleri

MADDE 19.

a. Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği defter ve dosyaların arşivde muhafazası sağlanır.

b. Müdürlükte tutulan ve muhafazası gereken tüm evrak ve dosyalar, arşiv memuru tarafından veya müdürün görevlendireceği personel ile diğer ilgilileri tarafından Kurum Arşiv Yönetmeliği doğrultusunda muhafaza edilir.

c. Arşiv ve arşivleme ile arşivdeki evrakın muhafazasından birim personelleri, amirlerine karşı sorumludur

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 20. Mali Hizmetler Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir;

a. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Belediye Tahsilat Yönetmeliği, İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.

b. Belediye bütçesinin “Gelirlerin Yasal Dayanağı ( C ) Cetveli” kısmında belirtilen idare gelirlerini, ilgili mevzuatı çerçevesinde tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

c. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde, her yıl Belediyemizce konulacak Vergi, Resim ve Harçlara ilişkin vergi ve harç tarife tekliflerini Belediye Meclisine sunulmak üzere hazırlamak.

ç. Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine ilgili kanunlara uygun olarak, her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk, takip ve tahsilat işlemlerini yapmak.

d. Belediyemiz adına yapılacak olan her türlü iç ve dış borçlanma, yurt içi ve yurt dışından hibe alınması, borç ve hibe verilmesi ve bunların geri ödemelerine ilişkin iş ve işlemler ile Hazine garantileri ve Hazine alacaklarına ilişkin iş ve işlemlerin sekretaryalarını yapmak, bu konularda Belediye Encümeni veya Belediye Meclisince alınması gereken kararlara ilişkin müzekkere hazırlamak ve süresinde ilgili organlara sunulmasını sağlamak, Belediyenin karar organlarınca alınan kararların uygulanması hususunda gerekli idari ve mali iş ve işlemleri yapmak.

e. 5579 sayılı kanun kapsamında genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden belediyemize ayrılan payın, kanunda belirtilen oranlarda ve sürelerde belediyemizin banka hesaplarına yatırılmasını takip ve kontrol etmek. Bu paylardan Belediyemizin;

1- 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takip edilen Devlete olan borçlarının, 4749 sayılı kanun kapsamında tanımlanan Hazine alacağı niteliğindeki borçlarının,

2- İller Bankasına olan borçlarının, Sosyal Güvenlik kuruluşlarına olan borçlarının,

3- Belediye Kanunu kapsamında uzlaşma sağlanmış olan borçları ile kanunda belirlenmiş olan tarih itibariyle tahakkuk etmiş ve uzlaşma sağlanmamış olan borçlarının, mevzuat çerçevesinde yapılacak kesintilerini idari ve mali yönlerden takip etmek, hukuk ihlali olması durumunda gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını sağlayacak girişimlerde bulunmak.

f. Belediye birimlerimizin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yapmış oldukları işlemlerin sonucunda; herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve tahsilini gerektiren bir durumun ortaya çıkması ve tahakkuku yapılarak müdürlüğe evrakla bildirilmesi halinde; belediyemiz adına takip ve tahsilat işlemlerini yapmak.

g. Belediye menkul ve gayrimenkullerinin ecrimisil, kira, satış ve takas işlemleri sonucunda ilgili birimlerce tahakkukları yapılarak müdürlüğe gönderilen gelir kalemlerinin tahsilat ve takiplerini yapmak, tahsilatın tamamlanmasının ardından ilgili birimi bilgilendirmek.

ğ. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerle ilgili olarak; belediyemize yatırılması gereken geçici teminat ve kesin teminatların tahsilatını ve gerektiğinde iadelerini mevzuata uygun bir şekilde yapmak.

h. 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatına aykırı olarak yapılan inşaatlarla ilgili olarak; Belediye Encümen Kararı ile kesinleşmiş para cezalarının tebliğine müteakip müdürlüğe ulaştığında takip ve tahsilatını yapmak.

ı. Belediye Zabıtasının görev ve yetkileriyle ilgili olarak; Belediye Encümenince verilen idarî para cezalarının karar ve tebliğ alındısıyla birlikte müdürlüğe bildirilmesi halinde, ilgili mükellef sicillerine tahakkuk ettirilerek takip ve tahsilini saplamak.

i. İlgili mevzuat dahilinde; her türlü vergi, resim ve harçlara ilişkin gerekli düzeltme işlemlerini yapmak ve kayıt altına almak.

j. Beyana dayalı vergi ve harçların kontrol ve takibini yapmak. Olası vergi ve harç kaçağı ile ilgili alan taraması yapmak. Tespit edilen kaçaklarla ilgili yasal işlemler ile tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yapmak.

k. Emlak Vergisi ve ÇTV ile ilgili mükellefiyet oluşturmak ve gerektiğinde mükellefiyeti sonlandırmak.

l. Eksik veya fazla beyanda bulunan mükellefleri tespit ederek, bu tahakkuklarla ilgili sorun ve hataları düzeltmek, mükerrer kayıtları gidermek. Bildirimde bulunmayan gerçek ve tüzel kişileri tespit ederek; tahakkuk, takip ve tahsilat işlemlerini yapmak.

m. Belediyemizin posta çeki hesabına yatırılan vergi ödemeleri ile diğer ödemeleri, mükelleflerin ilgili hesaplarına tahsilat olarak işlemek.

n. Vergi ve harçlarla ilgili olarak; Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili Bakanlık tebliğ ve genelgeleri doğrultusunda gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

o. Yeteri miktarda sabit ve mobil vezne oluşturmak. Belediye veznelerinde yapılan günlük tahsilatların, gerekli kontrollerini yapmak ve belediyenin banka hesaplarına yatırılmasını sağlamak.

ö. Süresi içerisinde tahsili yapılamayan belediye alacaklarının tahsili için, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde gerekli icra ve haciz işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Ödemelerini yapanların hacizlerinin, mevzuatın öngördüğü şekilde kaldırılmasını sağlamak.

p. Tapu ve Kadastro harçlarının hesaplanmasına esas olmak üzere; sorulan gayrimenkulün emlak vergisi değerlerini ilgili Tapu dairelerine bildirmek.

r. Belediyemiz tarafından yapılan kamulaştırmaların sonucunda, kamulaştırılan gayrimenkullerin emlak vergisi, ÇTV ve diğer mükellefiyetleriyle ilgili ilişik kesme işlemlerini yapmak.

s. 2022 sayılı kanun ve 3816 sayılı kanun kapsamında Kaymakamlıklar tarafından gayrimenkul araştırması istenen kişilerin gayrimenkul araştırmasını yapmak ve ilgili Kaymakamlıklara bildirmek.

ş. Kamu kurum ve kuruluşlarının gayrimenkul araştırması konulu yazılarına mevzuat dahilinde cevap vermek.

t. Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet abonesi yapılacak mükelleflere; mesken ve işyerleriyle ilgili beyan sureti vermek.

u. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Maliye Bakanlığınca yayınlanmış olan İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen yönetmelik

çerçevesinde, Belediyenin harcama birimleri tarafından gerçekleştirilecek olan gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali karar ve işlemler ile mevzuatta öngörülen limitlerin üzerinde harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının;

1- İdarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden Ön Mali Kontrollerini yapmak,

2- Yapılan kontrol sonucunda mali karar ve işlemin uygun görülüp görülmediği, uygun görülmemişse nedenlerinin açıkça belirtildiği bir görüş yazısı düzenlemek ve kontrole tabi işlem belgeleriyle birlikte ilgili birime göndermek.

3- Mevzuatına uygun olarak giderilebilecek nitelikte eksiklikleri bulunan malî karar ve işlemlerde ise, bu eksikliklerin neler olduğunun belirtildiği, eksikliklerin nasıl düzeltilebileceği hususlarında yol gösterici nitelikte, eksikliklerin düzeltilmesi kaydıyla işlemin uygun görüleceğini belirten yazılı görüş düzenlemek ve ilgili birime göndermek.

ü. Belediyemiz bünyesinde gelirlerin ve alacakların tahsili, ödeme emri belgelerinin kontrolü, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini kapsayan genel Muhasebe işlemlerini yapmak. Muhasebe kayıtlarını usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutmak. Muhasebe işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak. Bu kapsamda;

1- Ödeme yapılan tutarları günlük banka girişine kaydetmek. Gün sonunda günlük banka, tahakkuk müzekkereleri ve bütçe emanetleri raporlarını çıkararak bir nüshasını üst yöneticiye sunmak. Ayrıca bu raporların müdürlükte muhafazasını sağlamak.

2- Günlük olarak bankadan gelen hesap ekstresine göre nakit girişi ve çıkışlarını banka defterine işlemek ve ekstredeki bakiyenin “Günlük Banka Raporu” bakiyesi ile mutabakatını sağlamak.

3- Ödemeler ve para ile ifade edilebilen tüm mali nitelikteki işlemlerin gerçeği yansıtacak şekilde belgelere dayalı olarak düzenli bir şekilde yevmiye kayıtlarını yapmak, muhasebe kaydı yapılan tüm belgeleri yevmiye sırasına göre muhafaza ederek mali denetimlere hazır tutmak ve analize imkan verecek şekilde raporlamayı sağlayarak muhasebe hizmetini yerine getirmek.

4- Ay sonunda banka defteri ile muhasebe kayıtlarını kıyaslayarak mevcut nakit tutarını kontrol etmek, varsa hataların düzeltilmesini sağlamak.

5- Ay içinde verilen tüm çeklerin çekilip çekilmediğini ay sonunda kontrol ederek çek mahsubunu gerçekleştirmek.

6- Bütçede “Personel Giderleri” kalemi olarak yer alan memur maaş ve işçi ücretlerinin ödemelerini yaparak, yasal kesintileri zamanında ilgili kurumlara ödemek.

7- Belediye Başkanı aylık ödeneği ile belediye meclis ve encümen üyelerinin huzur haklarına ilişkin ödemeleri yapmak, yasal kesintileri zamanında ilgili kurumlara ödemek.

8- KDV beyannamelerini, damga vergisi beyannamesini ve muhtasar beyannameyi kanuni süresinde düzenlemek, ilgili vergi dairesine göndermek ve ödemek.

9- 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna istinaden asker aile maaşlarının ödemesini yapmak.

10- Belediyemize ait; elektrik, su, doğalgaz, telefon, mobil telefon, internet aboneliklerine ilişkin fatura ilgili müdürlüklerce tahakkuk ettirilmiş bedellerini alacaklı kurumlara ödemek.

11- Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

12- Aylık geçici mizanları düzenleyerek hesapların kontrolünü sağlamak.

13- Aylık mizanları, gelir ve gider bütçesi verilerini Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim (KBS) Sistemi programına göndermek.

14- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yılsonunda geçici mizanın ardından dönem sonu işlemleri yaparak kesin mizanı düzenlemek ve tüm hesapların kapatılmasıyla muhasebe dönemini kapatarak kesin mizana göre bilançoyu düzenlemek.

15- Bilançodaki hesaplara göre açılış kaydı yaparak yeni mali dönemi başlatmak.

16- Yönetim Dönemi Hesabı ile Kesin Hesabı hazırlayarak; Belediye Üst Yönetimine, Belediye Meclisine ve Sayıştay Başkanlığı’na sunmak.

v. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

 

Mali Hizmetler Müdürünün Görev ve Yetkileri

MADDE 21.

a. Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsilini sağlamak, 

b. Giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlamak,

c. Para ve parayla ifade edilebilen değerleri, emanetleri, teminatları almak, saklamak ve zamanı geldiğinde de ilgililere iade etmek,

ç. Mali işlemlere ilişkin kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasını sağlamak,

d. Muhasebeye ait defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,

e. Mali işlemlere ait bilgi ve raporları, Bakanlığa, ilgili kamu idarelerine, başkanlığa ve yetkili kılınmış diğer mercilere mevzuatta belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,

f. Belediye bütçesini hazırlayarak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; bütçenin Bakanlığa ve yetkili diğer kamu idarelerine ilgili mevzuatta belirtilen süreler içersinde intikalini sağlamak,

g. Belediyenin stratejik planını bütçeye uygun olarak hazırlamak ve ilgili yerlere göndermek,

ğ. Belediyenin yıl sonu kesin hesabını çıkararak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; yıl sonu kesin hesabını Sayıştay’a ve ilgili kamu idarelerine ilgili mevzuatında belirtilen süre içersinde intikalini sağlamak,

h. Müdürlüğü temsilen organizasyon ve toplantılara iştirak etmek,

ı. Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlamak; şef, memur ve diğer personelin çalışmalarını organize etmek,

i. Komisyon toplantılarında müdürlükle alâkalı iş ve işlemleri yürütmek,

j. Gelirlerin artırılması ve harcamaların azaltılması için müdürlükler ve birimler arası koordinasyonu sağlamak,

k. Müdürlüğün kalite politikasını, hedeflerini ve stratejilerini belirlemek,

l. Başkan ve başkan yardımcıları tarafından verilen görevleri yapmak,

 

Mali Hizmetler Müdürünün Sorumlulukları

MADDE 22. Mali Hizmetler Müdürü;

a. Belediye gelirlerinin ilgili kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ettirilmesinden; tahsil aşamasına gelmiş gelir ve alacaklarının tahsil edilmesinden,

b. Belediyeye ait giderlerin usulüne uygun yapılmasından,

c. Görev alanına giren hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,

ç. Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların mükelleflere iadesi veya mahsubu için, düzenlenen belgelerde öngörülen miktarların uygunluğundan,

d. Düzeltmesi ve terkini gereken gelir ve gider işlemlerinin mer’i mevzuata uygun olmasından,

e. Ödeme aşamasına gelmiş, ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,

f. Ödemelerin, ilgili mevzuatında belirtilen şekilde muhasebe kayıtlarına göre yapılmasından,

g. Sayıştay’a ve diğer yetkili mercilere hesap vermekten, sorumludur.

 

Muhasebe Yetkilisinin Görev ve Yetkileri

MADDE 23.

a. Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.

b. Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

c. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.

ç. Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

d. Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.

e. Vezne kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.

f. Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

g. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

ğ. Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.

h. Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

 

          Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları

            MADDE 24. Muhasebe yetkilileri;

            a. Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde sayılan hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,

            b. Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,

            c. Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,

            ç. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol etmekten,

             Yetkili mercilere hesap vermekten,   sorumludurlar.

            Muhasebe yetkililerinin Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.

            Muhasebe yetkililerinin ret ve iadeler ile ayrılıp gönderilmesi gereken paylara ilişkin fazla ve yersiz ödemelerde sorumluluğu, yapması gereken kontrollerle sınırlıdır.

 

Muhasebe Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 25. Mali Hizmetler Müdürünün direktifleri doğrultusunda Müdürlük görevlerinin yürütülmesi ve memurların düzenli, tertipli çalışmasını sağlamakla görevlidir. Memurlar ve diğer personel tarafından yapılan işleri kontrol eder, işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlar. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, onun yetki ve görevlerini yerine getirir.

            Ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi aynı kişide birleşemeyeceğinden, Mali Hizmetler Müdürünün muhasebe yetkililiği görevini yürüttüğü sırada harcama yetkililiği görevini yürütür.

Amirlerden izinsiz işini ve işyerini terk etmez. Üst yöneticinin ve birim amirinin yasa ve mevzuatlara uygun olarak vermiş oldukları talimatları yerine getirir.

 

            Tahsil ve İcra Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

            MADDE 26.

a. Belediyenin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer kanun ve yönetmeliklerde belirtilen her türlü vergi, resim, harç ve Belediye hizmetlerinden oluşan gelirlerini tahsilat yönetmeliği ve diğer yasalara uygun olarak zamanında tahsil etmek, tahsil edilemeyen gelirlerimiz ile ilgili olarak resmi daireler ve mahkemeler nezdinde takibini yapmak, yapılan tahsilatların yürürlükteki tahsilat yönetmeliğine göre kayıt altına almak ve yasalara uygunluğunu kontrol etmek,

b. Tahakkuku tahsile bağlı olan belediye gelirlerinin tahakkukunun yapılmasını sağlamak,           c. Belediyeye ait bütün gelirlerin tahsilatının yapılmasını, tahsile müteallik kayıtların tutulmasını ve tahsil olunan paraların zamanında bankaya yatırılmasını sağlamak,

ç. Vadesi geldiği halde mükellefler tarafından ödenmeyen belediye alacaklarının icra yoluyla tahsilâtını sağlamak,

d. Haciz zaptı ve haciz varakasını usulüne uygun olarak tanzim etmek,
e. İcra takip dosyalarını sistemli ve düzgün oluşturmak,

f. Borcunu ödeyen mükelleflerin haciz dosyalarını kapatmak,

g. Yapılan tahsilâtın zamanında ilgili bankaya yatırılmasını sağlamak,

ğ. Tahsildarlarca kesilen dip koçanlı makbuzları kontrol ederek teslim almak ve makbuzlarla ilgili kayıt ve işlemlerin doğru yapılmasını sağlamak,

h. Günlük tahsilât durumu ve Belediyenin genel tahsilâtı ile ilgili olarak istenildiği zaman Başkanlığa ve Müdürlüğe bilgi vermek,

ı. Tahsilâtla ilgili rapor, icmal ve cetvelleri süresi içinde muhasebe birimine bildirmek,

i. Tahsilâtla ilgili makbuz, belge, kayıt ve ilgili evrakın denetime hazır halde bulundurulmasını ve arşivde muhafazasını sağlamak,

j. Kayıtları, dosyaları düzgün ve sistemli tutarak arşivde muhafaza etmek,

k.Veznelerdeki yığılmaları önleyerek, tahsilât akışını sağlamak,

l. Belediye veznesince yapılan işlemlerin takibi ve kontrolü ile veznede çalışan personelin çalışmalarını kontrol ve ön denetimini yapmak,

m. Amirlerden izinsiz işini ve işyerini terk etmemek,

n. Üst yöneticinin ve birim amirinin yasa ve mevzuatlara uygun olarak vermiş oldukları talimatları yerine getirmek,

 

            Emlak Servisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 27.

a. Mali Hizmetler bünyesinde görevli Emlak Servisi doğrudan Mali Hizmetler Müdürüne bağlıdır.

b. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu uyarınca ilçenin ve belediyenin bina, arsa ve arazi olmak üzere tüm gayrimenkullerin kayıtlarını tutmak, Emlak vergileriyle alakalı tarh, tahakkuk, düzeltme, terkin vb. iş ve işlemleri yapmak,

c. Mükelleflere ait emlak bildirimlerini bilgisayara doğru ve hatasız olarak aktarmak,

ç. Emet ilçesine ait köylerin emlak beyan defterleri kayıtlarını tutmak,

d. Belediyenin idareler nezdinde gayrimenkullerin emlak kayıtları ile ilgili yazışmalarını yapmak,

e. Belediyenin gayrimenkullerine ait kiralama ve satış işlemlerini 2886 Sayılı Kanun kapsamında yürütmek,

f. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

g. Eksik bilgi ve belge ile kayıt, işlem vb. yapmamak,

ğ. Mükelleflere ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek,

h. Kayıtları, dosyaları düzgün ve sistemli tutarak, arşivde muhafaza etmek,

ı. Amirlerden izinsiz işini ve işyerini terk etmemek,

i. Üst yöneticinin ve birim amirinin yasa ve mevzuatlara uygun olarak vermiş oldukları talimatları yerine getirmek,

 

 

Tahsildar ve Veznedarların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 28.

a. Makbuzları yırtmadan, yıpratmadan, karalamadan ve usulüne uygun kesmek,

b. Tahsilâtla ilgili kayıtları ve irsaliyeleri düzgün tutmak,

c. Yaptığı tahsilâtı ilgili banka şubesine zamanında ve makbuz mukabilinde teslim etmek,

ç. Çalışmalarını amiri ile sürekli ve koordineli bir şekilde yürütmek,

d. Tahsilâtla ilgili kayıtları ve bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız kaydetmek,

e. Eksik bilgi ve belge ile kayıt, işlem vb. yapmamak, makbuz kesmemek,

f. Tahakkuku tahsile bağlı olan gelirlerin tahakkuk kayıtlarının doğru ve hatasız yapılmasını sağlamak,

g. Mükellefe ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek,

ğ. Amirlerden izinsiz işini ve işyerini terk etmemek,

h. Makbuzları düzgün ve sistemli tutarak, arşivde muhafaza etmek,

ı. Borcunu ödemeyen mükellefleri amirine bildirmek,

i. Dip koçanlı makbuzların kayıtlarını sistemli bir şekilde tutmak ve buna ait işlemleri yürütmek,

j. Tahsilât ve tahsilat işlemlerini mevzuatına göre yürütmek,

k. Amirlerden izinsiz işini ve işyerini terk etmemek,

l. Üst yöneticinin ve birim amirinin yasa ve mevzuatlara uygun olarak vermiş oldukları talimatları yerine getirmek,

Tahsildarlar ve veznedarlar, görevlerini mer’i mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır. Tahsildar ve veznedarlar, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda başkan ve başkan yardımcısına, müdür ve müdür yardımcısı ile şefine karşı sorumludur.

 

Konsolide Görevlisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 29.

a. İdarenin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak üzere Müdürlüğün Harcama Yetkilisi tarafından belirlenir.

b. İdarenin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini, üst yönetici adına hazırlamakla yükümlüdür.

c. Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesi, kullanılması, kontrolü, kayıtlarının saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermek.

ç. Harcama birimlerince hazırlanan, Taşınır Hesap Cetvellerini konsolide ederek, idarenin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvellerini hazırlamak.

d. Taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak ve görevin sona ermesi veya görevden ayrılma halinde iade etmek.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları

MADDE 30. Mali Hizmetler Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

d. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

e. 492 sayılı Harçlar Kanunu,

f. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,

g. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu,

h. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

i. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,

j. 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun,

k. 3065 sayılı KDV Kanunu,

l. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

m. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

n. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

o. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

p. 4857 sayılı İş Kanunu,

r. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

s. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

ş. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

t. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

u. Belediye Tahsilat Yönetmeliği,

ü. İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik,

v. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

y. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,

z. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

 

Son Hükümler

MADDE 31.

a. Bu yönetmelik Emet Belediye Meclisinin …01/04/2016 tarih ve 45 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

b. Bu yönetmelik, Emet Belediye Meclisi tarafından kabul edildikten sonra, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

c. Bu Yönetmeliğin onayı ve yürürlüğe girmesiyle, daha önce çıkarılmış olan müdürlük yönetmeliği yürürlükten kalkar.

ç. Bu yönetmelik hükümlerini Emet Belediye Başkanı yürütür.

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.