İtfaiye Amirliği Yönetmeliği

 

EMET BELEDİYESİ

İTFAİYE AMİRLİĞİ İÇ HİZMET YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler 

Amaç

MADDE 1-Bu yönergenin amacı Emet Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,görev,yetki ve sorumluluklarını,İtfaiye memurlarının niteliklerini görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini,kıyafetlerini,kullanacakları araç,teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-Bu yönerge Emet Belediyesi İtfaiye teşkilatını kapsar.

Dayanak

MADDE 3-Bu yönetmelik 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye kanununun 52. maddesi,

21/10/2006 tarih ve 26326 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 48. maddesine göre hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4-Bu yönergede geçen; Belediye:Emet Belediyesi

İtfaiye:Emet İtfaiye Amirliği

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş,Görev Ve Çalışma Düzeni 

Kuruluş

MADDE 5- Emet belediyesi İtfaiye Amirliği,Belediyenin kurulduğu tarihten itibaren yangın hizmetlerini yürütmek üzere tulumbacılar ekibi olarak kurulmuş olup Belediyenin imkanları dahilinde tulumbacıların yerine modern İtfaiye teşkilatının kurulmasına karar verilmiştir.Kuruluş sırasında kaynakların etkili ve verimli kullanılması, İtfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, Unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.

Birimin kurulmasında; nüfus, fiziki ve coğrafi yapı, Yangın ve diğer afetlere göre dikkate alınır. 

Görevleri

MADDE 6-İtfaiye teşkilatının görevleri şunlardır:

yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.

b-Her türlü kaza,çökme,patlama,mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek, arazide su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak.

c-Su baskınlarına müdahale etmek.

ç-Doğal afetler ve olağan üstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak.

d-Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.

e-Halkı, kurum ve kuruluşları İtfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.

f-Kamu ve özel kuruluşlara ait İtfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek ve gerektiğinde bu birimlerle iş birliği yapmak.

g-Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek.

ğ-Belediye sınırları içerisindeki bacaları temizlettirmek ve yangına karşı önlemlerini denetlemek.

h-Talep edilmesi halinde orman yangınları söndürme çalışmalarına katılmak.

ı-İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolarının yerini tespit etmek.

i-İşyeri,eğlence yeri,fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın ön gördüğü izin ve ruhsatları vermek.

j-belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

k-İtfaiyenin temel görevleri: yangın,sanayi kazaları,deprem ve diğer doğal afetlerdir.

l-Susuz semtlere istenildiğinde su dağıtmak. 

Çalışma düzeni

MADDE 7-İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 24 saat iş  esasına göre yürütür. İtfaiye personelinin çalışma saatleri vardiyalar şeklinde düzenlenir, ve bütçe kanunu hükümlerine göre fazla mesaileri ödenir. Personel yetersizliği nedeniyle itfaiye hizmetlerinin aksamaması için iş kanunu hükümlerine göre işçi çalıştırılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kadro ve Unvanlar 

Kadro ve ünvanlar

MADDE 8-Belediye İtfaiye teşkilatı norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslara göre;İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu ve İtfaiye Eri kadrolarından oluşmaktadır.

Belediye İtfaiye Yangın Personeli

MADDE 9-Belediye itfaiye teşkilatında çalışan itfaiye eri, itfaiye çavuşu, itfaiye amiri  yangın personelidir. Bu personeller bizzat yangın yerinde bulunmak ve yangına müdahale etmekle sorumlu ve görevlidirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İtfaiye Personelinin Görevleri 

İtfaiye Birim Amirinin Görevleri

MADDE 10– (1) İtfaiye teşkilatında en üst amir itfaiye birim amiridir ve başlıca görevleri şunlardır:

                a) İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

                b) Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirme

               c) Motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,

                d) Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,

                e) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000´lik şehir haritası üzerine işlemek,

                f) Ekte yer alan Örnek-1’e göre yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek,

                g) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,

                h) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak, talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,

                ı) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek,

                i) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek,

                j) Ekte yer alan Örnek-2 Yangın İhbar Formunun doldurulmasını sağlamak,

                k) Ekte yer alan Örnek-3’e göre Yangın Raporu’nun düzenlenmesini sağlamak,

                l) Belediye Başkanının ve Belediye Başkan Yardımcısının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Amirlerin görevleri

                MADDE 11 – (1) İtfaiye teşkilatında hiyerarşik olarak yer alan herkes birim amiri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu kişiler kendilerine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber ayrıca personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından Belediye Başkanına ve Belediye Başkan Yardımcısına  karşı sorumludurlar.

               İtfaiye çavuşunun görevleri

                MADDE 12 – (1) Birim amiri konumunda olmayan itfaiye çavuşları itfaiye amirine bağlı olarak görev yapar. Kendisine bağlı yangın personeli arasında iş bölümü yapar. Üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder.

                İtfaiye erinin görevleri

                MADDE 13 – (1) İtfaiye eri; yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma, çalışmalarını yerine getirir; itfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapar.

                Diğer personel

                MADDE 14 – (1) İtfaiye teşkilatında, hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ve destek olmak üzere norm kadroya uygun olarak, itfaiye yangın personeli dışında personel çalıştırılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Atama Şartları 

                İtfaiye erliğine atanma şartları

                MADDE 15 – (1) İtfaiye erliğine atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

                a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

                b) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

                c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

                ç) 35 yaşını doldurmamış olmak,şartları aranır.

 

 

Yazılı ve sözlü sınav

MADDE 16 – İlk defa itfaiye eri kadrolarına atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’ na girmeleri ve sınav komisyonunca belirlenecek taban puanı almaları şarttır.
 

ALTINCI BÖLÜM

Görevde Yükselme Esasları 

Görevde yükselme şartları

MADDE 17-Belediye itfaiye yönetmeliğinin ( R.G: tarih 21.10.2006-sayı:26326 ) madde 19´a göre işlem yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Eğitim Ve Denetim

Temel ve teknik eğitim

MADDE 18-Belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin, genel yangın bilgileri, sivil savunma konuları ve ilk yardım konularını içeren temel eğitimleri yapılacak yıllık programlar çerçevesinde iç işleri bakanlığı sivil savunma genel müdürlüğünce yapılır bu personelin her türlü eğitim giderleri kurumlarınca kendi bütçesinden karşılanır belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personeli teknik eğitimleri ile diğer personelin temel ve teknik eğitimleri teşkilatlarınca yapılır/ yaptırılır.

İtfaiye teşkilatlarında yapılacak eğitimler

MADDE 19-Yerleşim yerinin konumu, özellikleri ve imkanları dikkate alınarak belediyelerin itfaiye eğitim birimi kurmaları belediye meclisince değerlendirilerek karara bağlanır. İtfaiye personelinin, yangın önleyici tedbirler, itfaiye teşkilatının araç gereç ve malzemeleri, söndürücü cihazlar, söndürme ve kurtarma usulleri, ilk yardım, yangın yerinde araştırma ve inceleme, yangının keşfi, sabotaj ve kundakçılık ile sevk ve idare hususlarında eğitim alabilmeleri sağlanır. 

Denetim

MADDE 20-Belediye itfaiye teşkilatının gereği gibi işleyip işlemediği ve personelinin çalışmaları, itfaiye hizmetleri denetleme formuna ( örnek-5 ) göre denetlenir.

                                                                   SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kıyafet  

Personel kıyafeti

MADDE 22-itfaiye personeli resmi kıyafet giymekle yükümlüdür. Personelin resmi kıyafetleri ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı devlet memurları kanunu 211 ve itfaiye yönetmeliğini 35nci maddesi esas alınarak, belediye tarafından  karşılanır. 

Kişisel koruyucu teçhizat

MADDE 23-İtfaiye personeline özel kıyafetleri yanında günün teknolojisi ve mevcut TSE veya EN standartlarına uygun olarak yangın,doğal afetler ve diğer  tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafetler verilir.

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Personelin sosyal hakları ve disiplin cezaları 

Yemek

MADDE 24-Yiyecek giderleri 657 ve 4857 sayılı iş  kanununun  212.maddesi esas alınarak belediye imkanları nispetinde karşılanır.

İzin hakkı

MADDE 25-İtfaiye personelinin izinleri, teşkilatın yangınla mücadele gücünü aksatmamak kaydıyla 657 ve 4857 sayılı iş  kanunu hükümlerine göre verilir.

Ödüllendirme

MADDE 26-Görevlerinde üstün başarı ve yararlılık gösteren itfaiye personeline, başarı ve yararlılığının derecesine göre yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak ödül verilebilir.

Sağlık taraması

MADDE 26-İtfaiye teşkilatında çalışan yangın personeli, yılda bir kez sağlık taramasından geçirilir.

Disiplin cezaları

MADDE 27-İtfaiye personelinin disiplin suç ve cezaları hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

ONUNCU BÖLÜM

Araç, Teçhizat ve Malzeme 

Techizat ve malzemeler

MADDE 28-Belediye itfaiye teşkilatında kullanılacak araç, teçhizat ve malzemelerin cins, miktar ve nitelikleri itfaiye teşkilatınca bu konuda gelişmiş ülkeler takip edilerek ihtiyaçlara en uygun olanları belirlenip tespit edilir. Teçhizat ve malzemelerin temininde TSE ve EN standartlarına uyulur.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler  

Yürürlük

MADDE 29- Bu yönetmelik Emet Belediye Meclisinin  01/04/2016 tarih ve 51 sayılı Meclis kararıyla kabul edilmiştir. Bu yönerge Emet Belediye meclisinin onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30-Bu yönerge hükümlerini belediye başkanı yürütür.

           

 

 

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.