Destek Hizmetleri Yönetmeliği

T.C.

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler

 

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Emet Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

 

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Emet Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 – Bu yönetmelikte:

a)

Başkanlık

:

Emet Belediye Başkanlığını

b)

Belediye

:

Emet Belediyesi

c)

Meclis

:

Emet Belediye Meclisini

ç)

Belediye Başkanı

:

Emet Belediye Başkanını

d)

Müdür

:

Destek Hizmetleri Müdürünü

e)

Müdürlük

:

Destek Hizmetleri Müdürlüğünü

f)

Personel

:

Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder

 

Temel İlkeler

Madde 5 – Emet Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verilebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

 

Kuruluş

Madde 6 – Destek Hizmetleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak Emet Belediye Meclisinin 05/05/2015 tarih ve 42 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Teşkilat

Madde 7 –

( 1 ) Destek Hizmetleri Müdürlüğü Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) İşçi

c) Diğer Personel

 

( 2 ) Müdürlüğün Teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a) Destek Hizmetleri Müdür Vekili

b) Büro Elemanı

c) Temizlik işçisi

 

Bağlılık

Madde 8 – Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 9 –

a) Belediyemiz Hizmet Binası içi ve Emet Belediyesi Sosyal Tesislerinin temizlik işlerinin ve bakımlarının yapılması.

b) Müdürlük ihtiyacı olarak satın ve bağış yoluyla alınan tüm demirbaşları kayıt altına alır, kullanım süresi dolan demirbaşların kayıtlardan düşülmesini yapar.

c) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlar ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlar.

d) 5393 sayılı yasa ile değir yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirir.

 

Müdürlüğün Yetkisi

Madde 10 – Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

Madde 11 – Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 12 –

( 1 ) Destek Hizmetleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

( 2 ) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

( 3 ) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük Personelinin 1. Disiplin amiridir.

( 4 ) Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

( 5 ) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

( 6 ) Müdürlük bütçesini etkili ve verimli kullanır.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 13 – Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha önce yürürlükte olan Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 14 – İş bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

Madde 15 – Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabulü ve yayımı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 16 – Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.