25.11.2022 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 25 Kasım 2022 10:30
Karar No: 72,73,74,75,76,77
Dosya Adı İşlem
yeni-ozet3.doc İNDİR

 

T.C.

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi

25.11.2022 / Saat 10:30

Meclis Toplantı

Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 1. Olağanüstü, 1. Oturum – Meclis Salonu

Toplantıya İştirak Eden

Meclis Üyeleri

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN  Başkanlığında  İsmail Hakkı KURT, Ahmet ÇAKMAK , Murat UYANIK, İsmail ŞENGÜL,Ali NARŞAP, Ramazan ALTINSOY,  Mehmet DÜZ  , Yasin YILMAZ

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri

Ramazan SEZER, Süleyman ALGÜL, Hasibe ALTINOK

                                                                                                                                                                                       

      Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 72):Gündemin 1. Maddesi olan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 21.11.2022 tarih ve 1809 sayıda kayıtlı sulh ve ödeme protokolü konulu yazısı ile Belediyemizin kısmı zamanlı sözleşmeli Avukatı Hasan KALAYCI’nın 18.11.2022 tarih ve 1811 sayıda kayıtlı hukuki görüşü ile Ebcin Tur. Paz. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından, Emet Sulh Hukuk Mahkemesi'nin E:2022/467 sayılı dosyasının takibi için Belediyemizce vekil tayin edilen Av. Osman ERMUMCU’nun 21.11.2022 tarihli ve 3237 sayıda kayıtlı hukuki görüşü okundu.

        Mülkiyeti Belediyemize ait, Hamam Mahallesi Firuze Sokak adresinde, tapunun 451 ada 1 parsel üzerinde kayıtlı 89.972.00 m2 arazi üzerinde bulunan termal otel ve müştemilatının işletmesi için, Belediye Meclisinin 25.06.2021 gün ve 57 sayılı izni ile belediye encümenince 19.08.2021 tarihinde 20 yıllık kiralama ihalesi yapılmış ve ihaleyi Han Yediemin Deposu Vinç Taahhüt Turizm San. Tic. Ltd. Şti. kazanmıştır.

        İhaleyi kazanan Han Yediemin Deposu Vinç Taahhüt Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ile belediyemiz arasında kesin teminatın miktarı konusunda anlaşmazlık çıkmış olup, anılan şirket kesin teminat yükümlülüğünü yerine getirmediği için, belediyemiz tarafından ihale iptal edilerek geçici teminatı irat kaydedilmiştir.

       Han Yediemin Deposu Vinç Taahhüt Turizm San. Tic. Ltd. Şti. tarafından, sözleşme ve ihalenin iptali işlemi ile teminatın irat kaydedilme işleminin iptali için Kütahya İdare Mahkemesinde iki ayrı dava açılmıştır. Kütahya İdare Mahkemesince, 21.10.2021 gün ve E. 2021/721 K.2021/716 sayılı karar ile Bakiye teminat yatırılmaz ise ihalenin iptal edileceği ve geçici teminatın irat kaydedileceğine dair işlemi hakkında ve 12.11.2021 gün ve E.2021/829 K.2021/773 sayılı karar ile de ihalenin ve sözleşmenin iptali işlemi hakkında davanın reddine karar verilmiştir.

       İdare Mahkemesi kararları ile birlikte, idari işlemlerin hukukiliği karinesi gereği, anılan taşınmazın tekrar ihaleye çıkarılmasına hukuki bir engel bulunmadığından, kamu malının uzun süre atıl kalarak kamunun zarara uğramaması amacıyla, anılan taşınmazın işletilmesi için tekrar ihaleye çıkarılmıştır. Ebcin Turizm Pazarlama İnş. Dış Tic. Ltd. Şti. 09.12.2021 tarihinde açılan ihaleyi kazanıp, 21.12.2021 tarihli sözleşmeyi imzalayarak 20 yıllığına tesisin işletmesini üstlenmiştir.

       Bu zaman içinde, ihaleyi ilk kazanan firma olan Han Yediemin Deposu Vinç Taahhüt Turizm San. Tic. Ltd. Şti. kendi aleyhine sonuçlanan Kütahya İdare Mahkemesi kararlarını temyiz etmiştir (İhalenin iptali davaları, 2577 sayılı yasanın 20/A maddesi uyarınca ivedi yargılama usulüne tabi olup, doğrudan temyizi kabil kararlardandır.) Danıştay 13. Dairesinin 18.05.2022 gün ve E.2021/5012 K.2022/2150 ve 18.05.2022 gün ve E.2021/5152 K.2022/2151 sayılı kararları ile "Kütahya İdare Mahkemesi kararları bozularak, belediyenin, ihalenin ve sözleşmenin iptali ile teminatın irat kaydedilmesine ilişkin işlemlerinin iptaline" karar verilmiştir. Danıştay kararının tebliği ile belediye yönünden fili ve hukuki bir çelişki ve seçim yapma zorunluluğu doğmuştur. Han Yediemin Deposu Vinç Taahhüt Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ise, yargı kararlarının uygulanarak ihale ve sözleşme hakkının ihya edilmesini talep etmiş, bu safhada belediyemiz hukuki bir değerlendirme yaparak, Anayasanın 128. maddesi ve 2577 sayılı yasanın 28. maddesi uyarınca yargı kararına uymanın Anayasal ve yasal bir mecburiyet olduğu sonucuna varmıştır. Yargı kararının icrası için, ilk ihale ve sözleşme hiç iptal edilmemiş gibi taşınmazın Han Yediemin Deposu Vinç Taahhüt Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’ne teslimini gerektirdiğinden, Anayasanın 138 ve 2577 sayılı yasanın 28. maddeleri gereği, taşınmazın, ilk ihaleyi alan ve ihalesi yargı kararı ile ihya olan Han Yediemin Deposu Vinç Taahhüt Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’ne teslim edilebilmesi için, Belediye Encümeninin 25.08.2022 tarih ve 58 sayılı kararı ile Ebcin Turizm Pazarlama İnş. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin ihalesi iptal edilip sözleşmesi feshedilmiştir.

      Akabinde Belediyemiz ile Han Yediemin Deposu Vinç Taahhüt Turizm San. Tic. Ltd. Şti. arasında 01.09.2022 tarihinde anılan taşınmazın 20 yıllığına kiralanması sözleşmesi imzalanmıştır. Bunun üzerine Ebcin Turizm Pazarlama İnş. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin tahliye süreci başlatılmış ve 17.11.2022 tarihinde 2886 sayılı Kanunun 75. Maddesini istinaden Emet Kaymakamlığı tarafından tahliye edilmiştir.

       Tahliyenin ardından,  Ebcin Tur. Paz. İnş. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. yapmış oldukları harcamalar, bakım onarım masrafları ve üçüncü kişilere verilen taahhütler sebebiyle oluşan maddi, manevi tüm zararın ve yoksun kalınan kazancın faizi ile birlikte tazmini için fazlaya dair hak ve alacaklarının saklı kalmak kaydıyla 17.545.784,85 TL’nin ödenmesini Belediyemizden talep etmiştir.

       Belediyemiz tarafından 29.09.2022 tarih ve 1420 sayılı görevlendirme yazısı ile oluşturulan komisyon tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, firma tarafından kiralamaya konu taşınmaz üzerinde yapılan bakım, onarım, tadilat ve yenileme gibi işlemlere ait KDV dahil toplam maliyet 2.375.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.

       Emet Belediyesinin 17.11.2022 tarih ve 1796 sayılı yazısı ile talep edilen 17.545.784,85 TL bedelin  ödenmesinin mümkün olmadığı Ebcin Turizm Pazarlama İnş. Dış Tic. Ltd. Şti.’ne bildirilmiştir. Bunun üzerine Ebcin Tur. Paz. İnş. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından Emet Sulh Hukuk Mahkemesine Esas: 2022/467 sayılı dosya ile tazminat davası açılmıştır.

       Ebcin Tur. Paz. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından, Emet Sulh Hukuk Mahkemesi'nin E:2022/467 sayılı dosyasının takibi için Belediyemizce vekil tayin edilen Av. Osman ERMUMCU tarafından davacı firmanın yaşanan bu süreçte kusuru bulunmadığından uğradığını iddia ettiği tüm zararları ispat miktarında tazmin hakkının mevcut olduğu ve Belediye yönünden kaçınılmaz olduğu, ihtilafın meclis kararıyla ve sulh yoluyla giderilme olanağının bulunduğu, Ebcin Tur. Paz. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından bu süreçle ilgili her tür maddi manevi zararlarının karşılandığı, hiçbir alacağının kalmadığı, hiçbir hak talep etmeyeceği ve açtığı davalardan feragat ettiğine dair ibraname alınmak şartıyla tespit edilen zararın sulh kararıyla verilmesinin hukuken olanaklı olduğu yönünde 21.11.2022 tarihli ve 3237 sayıda kayıtlı hukuki görüşü ile,

      Belediyemiz kısmı zamanlı sözleşmeli avukatı Hasan KALAYCI’nın 18.11.2022 tarih ve 1811 sayılı yazısında “ Belediye ilgili komisyonlarınca hazırlanan Ebcin şirketinin masrafları 2.375.000,00 TL’nin ödenmesine ilişkin kararı Belediye Meclisinin vermesinde kanun gereğince bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır”. “Belediye bütçesini zarara sokmamak kaydıyla, Ebcin şirketinden açmış olduğu “tespit, maddi-manevi tazminat, idari sürece ilişkin davalardan feragat edilmesi”, ileri de açmayı planladığı davalara ilişkin ise “ibraname” alınması sonrasında, belediye meclisinin onayı ile ödeme yapılması gerektiğini düşünüyoruz”. Şeklinde hukuki görüşleri doğrultusunda;

     5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15, 18 ve 34. Maddeleriyle Belediyelere, vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkları sulh ile tasfiye etmesi, alacakların veya borçların kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilmek şartıyla kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması için yetki ve sorumluluk verilmiş olup, bu görevler belediye meclisi veya belediye encümeni tarafından yerine getirilir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinde belli bir parayı ihtiva eden ve belli bir miktarın üzerindeki uyuşmazlıkların sulh yetkisini Belediye Meclisine verdiğinden,

      Ebcin Tur. Paz. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. tarafından bu süreçle ilgili her tür maddi manevi zararlarının karşılandığı, hiçbir alacağının kalmadığı, hiçbir hak talep etmeyeceği ve açtığı davalardan feragat ettiğine dair ibraname alınmak şartıyla, Emet Belediyesince Ebcin Tur. Paz. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.’ne 2.375.000,00 TL ödenerek firma ile sulhun kabulü için, Emet Belediyesi adına Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a sulh ile tasfiye, kabul, feragat ve anlaşma/ödeme protokol yetkisi verilmesi Demokrat Parti Meclis Üyesi İSMAİL ŞENGÜL’ün çekimser diğer meclis üyelerinin kabul oy vermesi sonucu oy çokluğuyla kabul edilmiştir

 

GÜNDEM 2 (Karar No:73 ): Gündemin 2. Maddesi olan Mali  Hizmetleri Müdürlüğünün 21.11.2022 tarih ve 1812 sayıda kayıtlı yazısı okundu. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 03.04.02.90 bütçe koduna 2.400.000,00 TL ödenek tahsisine ihtiyaç duyulduğu bildirilmiş olup, 09.06 yedek ödenek tertibinde yeteri kadar ödenek bulunmadığından, aşağıda kurumsal,  fonksiyonel ve ekonomik kodları yazılı harcama birimine ek ödeneğin tahsis edilmesine, Ek ödenek verilebilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunlu olduğundan, Belediyemiz ile Emet Bor İşletme Müdürlüğü arasında imzalanan 13.01.2022 tarihli İçmesuyu Temin Protokolü kapsamında Emet Bor İşletme Müdürlüğünün içme ve kullanma suyunun 50.000.000,00 TL’lik kısmının peşin olarak satın alınması nedeniyle Belediyemiz 2022 yılı Su Gelirinde artış olacağından, ek ödeneğin “03.01.02.58 – Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler”, karşılanması, mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37’nci maddesi hükmü gereğince, ihtiyaç duyulan ek ödeneğin tahsisi yapılmasına Demokrat Parti Meclis Üyesi İSMAİL ŞENGÜL’ün çekimser diğer meclis üyelerinin kabul oy vermesi sonucu oy çokluğuyla kabul edilmiştir

 

Ek Gider Bütçesi:

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumsal Kod

Fonksiyonel Kod

Ekonomik Kod

Ödenek Tutarı

46.43.10.37

01.3.9

03.04.02.90

2.400.000,00 TL

 

 Gelir Ek Bütçe Kodu:

 

Gelir Kodu

Ödenek Tutarı

03.01.02.58

2.400.000,00 TL

 

GÜNDEM 3 (Karar No: 74 ): Gündemin 3. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 21.11.2022 tarih ve 1815 sayıda kayıtlı yazısı okundu. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 801 Ada 1 Parselde bulunan 3 katlı hastane binası ve kagir tek katlı lojman nitelikli taşınmazla mülkiyeti Belediyemize ait olan Cumhuriyet Mahallesi 525 Ada 80 Parsel, 48 Ada 6 Parsel, Kapaklıca Mahallesi 553 Ada 1 Parsel, Hamam Mahallesi 468 Ada 1 Parsel, Dere Mahallesi 700 Ada 3 Parsel, 705 Ada 26 Parsel ve Akpınar Mahallesi 197 Ada 10 Parsel numaralı taşınmazların bedelleri belirlenmiş ve belirlenen taşınmazlara ilave olarak Cumhuriyet Mahallesi 46 Ada 202203204205206207 Parsel numaralı taşınmazların takas edilmesi için 05.05.2022 tarih ve 29 sayılı meclis kararında karar verilmiştir. Cumhuriyet Mahallesi 286 Ada 33 Parseldeki taşınmazımızın Hükümet Konağı yapılması amacıyla Emet Kaymakamlığına tahsisi 07.11.2022 tarih ve 70 sayılı meclis kararı ile gerçekleşmiştir. Tahsisi gerçekleşen taşınmaza ilişkin Belediyemizce yapılan çalışmalar neticesinde taşınmazın ada parsel bilgileri 286 Ada 35 Parsel şeklinde revize edilmiştir. Belediyemizce yapılan çalışmalar neticesinde 05.05.2022 tarih ve 29 sayılı meclis kararında belirtilen taşınmazlara ilave olarak 286 Ada 35 Parseldeki taşınmazın da takas ve/veya trampa olarak kullanılması ve gerekli kararın verilmesi hususunda;daha detaylı çalışma yapmak için 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesine göre imar komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 4 (Karar No: 75): Gündemin 4. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 21.11.2022 tarih ve 1814 sayıda kayıtlı yazısı okundu. İlçemiz Esentepe Mah. 6190,680m² 381 ada 1 parsel, 1596.200m² 381 ada 2 parsel ve  2654.4190m² alan ile 5214.680m² 380 ada 1 parselde kayıtlı alanların TOKİ çalışması yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesine göre imar komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 5 (Karar No: 76): Gündemin 5. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 21.11.2022 tarih ve 1816 sayıda kayıtlı yazısı okundu. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mah. 286 ada, 35 parsel üzerinde Hükümet Konağı yapılabilmesi için Resmi Kurum Alanı(Hükümet Konağı) ve dini tesis alanında gerekli imar plan tadilatının yapılabilmesi için için 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesine göre imar komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edilmiştir

 

GÜNDEM 6 (Karar No: 77): Gündemin 6. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 21.11.2022 tarih ve 1817 sayıda kayıtlı yazısı okundu. Kütahya İli Emet İlçesi Dere Mahallesi Pazaryeri 1.Sokak üzerinde yer alan tescilli taşınmazlar (679 Ada 1 Parsel, 680 Ada 28 Parsel, 680 Ada 27 Parsel) için hazırlanan ve koruma bölge kurulunca onaylanan röleve, restorasyon projeleri ile Sokak Sağlıklaştırma projelerine ilişkin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 12. maddesine istinaden hazırlanarak 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ''Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik'' kapsamında uygulama yardımı başvurularının yapılabilmesi için Belediyemiz ve Kültür Bakanlığı arasında protokol yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye başkanının görev ve yetkileri’ başlıklı 38’inci maddesinin (g) bendi; “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ‘Diğer kuruluşlarla ilişkiler’ başlıklı 75’inci maddesinin (a) bendinde “ Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” Denildiğinden ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan her tür türlü yazışma tüm husus ve işlemler için imza atmaya, Emet Belediyesi adına anlaşma/protokol, şartname , sözleşme , ihale yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat UYANIK'a yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.(g) maddesi ve 75. Maddesi gereğince oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 25.11.2022 saat:11:30

 

Hüseyin DOĞAN                           Ali NARŞAP                                    Mehmet DÜZ

Belediye  ve Meclis Başkanı                Katip                                                 Katip

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.