20/07/2020 Meclis Toplantısı ve Kararlar,

Karar Tarihi: 20 Temmuz 2020 12:13
Karar No: 44,45,46,47

                                                                                      

  • Belediye Meclisimiz 2.dönem 3. olağanüstü toplantısı, Meclis ve Belediye Başkan Hüseyin DOĞAN başkanlığında , İsmail Hakkı KURT  Ahmet ÇAKMAK,  Murat UYANIK, Yasin YILMAZ, Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK, Ali NARŞAP, Ramazan ALTINSOY, İsmail ŞENGÜL’ün iştirakleriyle 20.07.2020 günü saat 10:00 da Belediye Meclis salonunda toplandı.

 

      Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 02.07.2020 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

      Meclis Başkanı toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek gündeme geçti. 

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 44:)Gündemin 1. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün  07.07.2020 tarih ve 596 sayılı  yazısı okundu. Belediyemizce Zaim alan mevkii 637 Ada,14 Parselde yapılması planlanan ve çalışmaları başlatılan Güneş Enerji Santrali projesinin gerçekleştirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (d) bendi ve 68. Maddesine göre 4.000.000,00 TL (dörtmilyon TL) İller Bankası A.Ş.’den borçlanılması, kredi kullanılması, borçlanmanın zaman ve şartların belirlenmesi ile gerektiği takdirde teminat gösterme konusunda ve Çevre Şehircilik Bakanlığından borçlanma izni almak üzere  Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 2 (Karar No: 45): Gündemin 2. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün  07.07.2020 tarih ve 596 sayılı  yazısı okundu. Belediyemizce Zaim alan mevkii 637 Ada,14 Parselde yapılması planlanan ve çalışmaları başlatılan Güneş Enerji Santrali projesinin gerçekleştirilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (d ) bendi ve 68. Maddesine göre 2 000 000,TL bankalardan kredi kullanılabilmesi için iller bankası A.Ş.’ den Teminat Mektubu alınmak üzere borçlanmanın zaman ve şartların belirlenmesi ile gerektiği takdirde teminat gösterme konusunda ve Çevre Şehircilik Bakanlığından borçlanma izni almak üzere Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

 

GÜNDEM 3 (Karar No:46): Gündemin 3. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün  14.07.2020 tarih ve 622 , Hamam Mah. 450 ada , 7 parsel plan değişikliğinin reddine ilişkin 02.06.2020 tarih ve 42 sayılı  Belediye Meclis  Kararına  İtiraz  konulu  yazısı  okundu. Emet İlçesi Hamam Mahallesi 450 Ada , 7 parsel plan değişikliğinin reddine ilişkinin Belediye Meclisinin 02.06.2020 tarih ve 42 karar ile onaylanan ve yapılan itirazın reddine ilişkin , yapılan oylama sonucu Yasin YILMAZ ‘ın Çekimser oy diğer meclis üyelerinin kabul oy kullanması sonucu oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 4 (Karar No: 47): Güneş Enerjisi Santrali yapım işi için İller Bankası A.Ş.den4.000.000,00-TL Kredikullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Emet Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

 

          Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 20.07.2020 saat:11:00

        

Hüseyin DOĞAN                               Ali NARŞAP                                 Hasibe ALTINOK

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

  •  

 

 

 

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.