07.02.2022 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 07 Şubat 2022 15:00
Karar No: 9,10,11,12,13,14
Dosya Adı İşlem
07022022.doc İNDİR

 

 

T.C.

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi

07.02.2022 / Saat 15:00

Meclis Toplantı

Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 2. Olağan, 1. Oturum – Meclis Salonu

 

 

Toplantıya İştirak Eden

Meclis Üyeleri

Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN başkanlığında, İsmail Hakkı KURT , Ahmet ÇAKMAK, Murat UYANIK, Hasibe ALTINOK, Ali NARŞAP, Ramazan ALTINSOY, İsmail ŞENGÜL,  Ramazan ALTINSOY

 

 

      Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

      Ak Parti Meclis Üyesi Mehmet DÜZ’ün izin dilekçesinin okunmasından sonra ,izinli sayılıp sayılmaması oya sunuldu ve izinli sayılması oy birliğiyle karar verildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 03.01.2022 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

      Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “…..belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir” ibaresine göre;

 

          1-Fen İşleri Müdürlüğünün  03.02.2022 tarih  ve 120  sayıda kayıtlı dere mah. 469 ada 1 parsel plan tadilatı konulu yazısı,

          2-Fen İşleri Müdürlüğünün  07.02.2022 tarih  ve 123  sayıda kayıtlı Belediye sınırlarının genişletilmesi konulu yazısı,

        oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 09): Gündemin 1. Maddesi olan Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğinin  (KÜKAB) 11.01.2022 tarih ve 12747 sayılı yazısı ekinde gönderilen Birlik Tüzüğünde Değişiklik Öngörülen Maddelerin eski ve yeni şekilleri Belediye Meclisimizce okundu. Değişiklik öngörülen maddelerin yeni halleri okunduğu şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

 

GÜNDEM 2 (Karar No:10 ): Gündemin 2. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 21.01.2022 tarih ve 78 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Uygulama İmar Planı içerisinde modern, planlı ve ruhsatlı yerleşimin, düzenli ikametin sağlanabilmesi amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince 709 ada 53, 54, 55, 56, 57 ve 58 parsellerde imar uygulaması yapılması gerekmektedir.3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca İmar Uygulaması çalışmalarının yapılabilmesi için söz konusu taşınmazların 3194 Sayılı İmar Kanunun 10. Maddesine göre Beş Yıllık İmar programına dahil edilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM 3 (Karar No: 11 ): Gündemin 3. Maddesi olan Zabıta Amirliğinin 24.01.2022 tarih ve 28 sayılı  yazıları okundu. İlçemizde minibüsle toplu taşıma faaliyeti gösteren ve Belediyemizde kayıtlı 43 M 3001 ve 43 M 3002 plakalı hak sahibinin vermiş olduğu dilekçe ile; Emet Belediye Meclisi tarafından alınan karala 2022 yılında uygulanacak Şehir içi Yolcu Taşıma bedellerinin tam bilet için 2,50 TL, öğrenci bileti için 2,00 TL olarak belirlenmiştir. Ancak akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan sonra maliyet artışı gerçekleştiği için söz konusu taleple ilgili olarak;

     Şehir içi Yolcu Taşıma bedellerinin 2022 Mali Yılı Ücret ve Tarife  Bedellerinin aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

      Yeni Uygulanacak Tarife

      Tam Bilet/Normal Yolcu          : 3,00  TL

      Öğrencisi Bilet/Öğrenci Yolcu : 2.50 TL

 

GÜNDEM 4 (Karar No: 12 ):  Gündemin 4. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 27.01.2022  tarih ve 97 sayılı yazısı okundu. Kütahya İli Emet ilçesi Dere Mahallesi  Pazaryeri 1. Sokak  Üzerinde yer alan ekli krokide belirlenen alanda yer alan tescilli taşınmazlar(679 Ada 1 Parsel , 680 ada 28 Parsel , 680 ada 27 Parsel )  için röleve ,restorasyon  projelerinin hazırlanması ,koruma bölge kurulunca onaylanması, bu tescilli yapıların komşu kentsel doku içerisinde yer alan tescilsiz taşınmazların ise sokağa bakan cepheleri ile birlikte belgelenmesi ,korunması , sağlıklaştırılarak yaşatılması ve çağdaş yaşama katılmasının sağlanmasına yönelik projelerin hazırlanması ve uygulamalarının yapılması  2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. Maddesine istinaden hazırlanarak 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında toplu proje yardımı başvurularının yapılabilmesi için Belediyemiz ve Kültür Bakanlığı arasında protokol yapılmasına, Belediye Başkanımız Hüseyin DOĞAN’a ve/veya Belediye Başkanı Yardımcısı Murat UYANIK’a yetki verilmesine yapılan oylama sonucu oy birliğiyle karar verildi.

 

GÜNDEM 5 (Karar No: 13 ):  Gündemin 5. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 03.02.2022  tarih ve 120 sayılı yazısı okundu. Uygulama imar planımızda Belediye hizmet alanı olan mülkiyeti Belediyemize ait Dere mah. Kocalan mevkii 469 ada 1 parselde Belediye ihtiyaçları doğrultusunda plan tadilatı yapıla bilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre imar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 6 (Karar No: 14 ):  Gündemin 6. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 07.02.2022  tarih ve 123 sayılı yazısı okundu. Emet Belediye Başkanlığı ve Hisarcık Belediye Başkanlığı ile birlikte Orta Ölçekli Sanayi Sitesi kurulması için kooperatif kurulmuş olup; Orta Ölçekli Sanayi Sitesinin kurulacağı alanın Emet ve Hisarcık Belediyelerine ait şirketlerce kurulan kooperatif tarafından satın alma işlemlerine başlanmıştır.

Ancak; Orta Ölçekli Sanayi Sitesi kurulacak olan İlçemiz Yenice Köyü Yeni Mahalle Mevkii 238 ada 238 Ada 71, 74, 75, 76, 127, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 148, 149 Parsel, 239 Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 109, 110, 111 Parsel, 248 Ada 3,4,5,6 Parsel, 251 Ada 2, 3, 4, 5 Parsel 324 Ada 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 96, 97, 100, 101 Parsellerin ilçemiz Belediye Sınırı dışında kaldığından  Yenice Köy kadastro çalışma alanı içerisine giren Yenice (Katlık) Köprüsünden başlayarak; mevcut Belediye Sınırımız sınırından Bitgözler tepesinden Taşoluk Deresini takiben, Taşoluk Deresinden Taşoluk Tepesine, Taşoluk Tepesinden Taşoluk Çeşmesine, Taşoluk Çeşmesinden Havuz Başına, Havuz Başından Malak Pınarına, Malak Pınarından Kayaaltı Tepesine, Kayaaltı Tepesinden Gedikoğlu Çeşmessine, Gedikoğlu Çeşmesinden Deliuzunlar Deresine, Deliuzunlar Deresinden Örülü ine, Örülü inden Malı Deresine, Malı Deresini takiben Emet Hisarcık Yolunu teğet geçerek, Tedemez Çeşmesine, Tedemez Çeşmesinden Emet çayını teğet geçerek Kepez Tepesine, Kepez Tepesinden Sivicler Tepesine, Sivicler Tepesinden Muştur Tepesine, Muştur Tepesinden Yıkılan Deresini keserek Kabakçıoğlu Damları arkasından Çakır Ağa Çeşmesine, Çakır Ağa Çeşmesinden Yenice (Katlık) Köprüsünü kapsayan 5,96 km2 alanın Belediye Sınırı içine alınması 3194 sayılı imar kanunun 45. Maddesi gereğince;

Konu Belediye meclisimizde görüşüldü, yapılan görüşmelerde mevcut Belediye Sınırı sınırımız değerlendirildi. Değerlendirilmesi neticesinde mevcut Belediye Sınırı sınırımızın Kara Tepeden Kızılsarpa, Kızılsarptan Kalaya Gediğine, Kalaya Gediğinden Emet Alanına, Emet Alanından İnişler Yokuşuna, İnişler Yokuşundan Gelenbek Deresine, Gelenbek Deresinden Beşpınar Mevkiine, Beşpınar Mevkiinden Kayaaltına, Kayaaltından Aşağı Araz Pınarına, Aşağı Araz Pınarından Tanışman Tepeye, Tanışman Tepeden Kumluk Mevkiine, Kumluk Mevkiinden KarakuzMevkiine, Karakuz Mevkiden Akkuş Başında, Akkuş Başından Köprücek Yüzü Tepesine, Köprücek Yüzü Tepesinden Endereye, Endereden Öteyüz Tepesine, Öteyüz Tepesinden Erikli Çukuruna, Erikli Çukurundan Kocapınara, Kocapınardan Saraya, Saraydan Çeşme Başı Mevkiine, Çeşme Başı Mevkiinden Güvenli Tepeye, Güvenli Tepeden Eski Köy Çeşmesine, Eski Köy Çeşmesinden Karaardıç Tepesine, Karaardıç Tepesinden Kırklar Tepesine, Kırklar Tepesinden Kumlu Gedike, Kumlu Gedikten Bey Çeşmesine, Bey Çeşmesinden Ircal Pınarına, Ircal Pınarından Örülü İne, Örülü İnden Gedikoğlu Çeşmesine, Gedikoğlu Çeşmesinden Malak Pınarına, Malak Pınarından Havuz Başına, Havuz Başından Yenice(Katlık) Köprüsüne, Yenice(Katlık) Köprüsünden Deli Hasan Deresine, Deli Hasan Deresinden Sığır Eğreğine, Sığır Eğreğinden Emet Çayı Köprüsüne, Emet Çayı Köprüsünden Musalar Köyü Köprüsüne, Musalar Köyü Köprüsünden Deli Hasan Deresine, Deli Hasan Deresinden Pazar Yoluna, Pazar Yolundan Kara Tepeye bağlanan 65.04 km2 alan Emet Belediyesi Belediye sınırları içerisindedir. Bu alan içerisindeki Çalcağıl Köyü İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 18.05.2011 tarih ve 3944-53425 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 8. maddesi uyarınca Çalcağıl Köyü Emet Belediyesine katılmıştır. Çalcağıl Köyü Emet ilçesi Belediye Sınırı içerisine alınmış olup tamamı maden sahası olarak imara açılacak durumda olmadığı gibi 65.04 km² Emet Belediye Sınırı sınırları içerisindeki alanların yaklaşık %50 lik kısmı Etimaden İşletme Genel Müdürlüğü Maden İşletme Ocakları sınırları içerisinde kaldığından,  Belediyemiz Belediye Sınırı içerisinde kalan alanların onaylı imar planı sınırları kısıtlı durumda olduğu ve ilçemizin gelişmesine engel teşkil ettiği için yerleşimlere yeni alan açılması ve kurulacak olan işletmelere Orta Ölçekli Sanayide yer gösterilebilmesi, Orta Ölçekli Sanayi Alanı ile alan çevresinde oluşacak yapılaşma, ulaşım vb. talebinin imar kanununa uygun şekilde gerçekleşmesi kaçak yapılaşmanın önlenmesi, düzenli yapılaşmanın sağlanması, lojistik merkezi vb. alanların planlanması için ekli krokideki koordinatlar içinde yer alan 5.96 km²  alanın Belediyemiz mücavir alanı olarak belirlenmesine 3194 sayılı imar kanunun 45. Maddesi gereğince oy birliğiyle kabul edilmiştir

 

      Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 07.02.2022 saat:16:00

                                                                                                 

Hüseyin DOĞAN                              Ali NARŞAP                                    Hasibe ALTINOK

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                     Katip

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.