06.12.2021 MECLİS TOPLANTISI VE KARARLAR

Karar Tarihi: 06 Aralık 2021 16:00
Karar No: 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115
Dosya Adı İşlem
06122021-meclis-karari.doc İNDİR

 

 

T.C.

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi

06.12.2021 / Saat 16:00

Meclis Toplantı

Bilgileri ve Yeri

3. Dönem, 12. Olağan, 1. Oturum – Meclis Salonu

 

 

Toplantıya İştirak Eden

Meclis Üyeleri

Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN başkanlığında, İsmail Hakkı KURT , Ahmet ÇAKMAK, Murat UYANIK,  Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK, Ali NARŞAP, Yasin YILMAZ, İsmail ŞENGÜL,  Ramazan ALTINSOY

 

 

      Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Başkan: İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı Meclis Üyelerinden Ramazan SEZER‘in izin dilekçesinin okunmasından sonra izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 01.11.2021 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

      Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “…..belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir” ibaresine göre;

 

          1-Fen İşleri Müdürlüğünün  03.12.2021 tarih  ve 780   sayıda kayıtlı araç satın alma   yazısı oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

          2- Zabıta Amirliğinin   06.12.2021 tarih  ve 208   sayıda kayıtlı hayvanları koruma birliği tüzüğü konulu yazısı oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

          3- Yazı İşleri Müdürlüğünün  06.12.2021 tarih  ve 619 sayıda kayıtlı Emet’in kurtuluşunun 100. yılı konulu yazısı oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

          4- -Fen İşleri Müdürlüğünün  06.12.2021 tarih  ve 877   sayıda kayıtlı mahalle bölünmesi konulu yazısı oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

          5-  Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün  06.12.2021 tarih  ve 162   sayıda kayıtlı su kuyusu açılması ve kamulaştırma yazısı oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

          6- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün  06.12.2021 tarih  ve 163   sayıda kayıtlı yetkilendirme konulu yazısı oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

          7- Fen İşleri Müdürlüğünün 06/12/2021 tarih ve 878 sayıda kayıtlı Hafriyat Döküm Sahaları Ücretleri yazısı oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

GÜNDEM 1 (Karar No: 101 ):  Gündemin 1. Maddesi olan Belediye Meclisimizin 01.11.2021 tarih ve 88 sayılı kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemizce 2022 Mali yılında uygulanacak olan 2022 Yılı Bütçe tasarısı ve izleyen 2 yıl (2023-2024) yılı tahmini bütçelerine ait 25.11.2021 tarih ve 676 sayıda kayıtlı Plan Bütçe Komisyon Raporu okundu. Meclis Başkanı Meclis üyelerine konu ile ilgili söz almak isteyen, sorusu olan var mı diye sordu. Herhangi bir soru soran ya da söz alan olmadı. Bütçe kalemleri tek tek okunarak ayrı ayrı oylandı ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b) fıkrasına göre,61 ve 62 maddeleri uyarınca  ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesine göre oybirliği ile kabul edildi

 

GÜNDEM 2 (Karar No:102 ): Gündemin 2. Maddesi olan Su İşleri Müdürlüğünün 15.11.2021 tarih ve 154 sayılı yazısı okundu. 5393 sayılı Belediye kanununun 24.maddesinin 2.fıkrası ve Mahalli idareler Bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 28.maddesine ve Emet Belediye Meclisinin 04.05.2012 tarih ve 36 sayılı kararı ve 06.10.2012 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanan Emet Belediyesi Tarifeler ve Abone Hizmetleri yönetmeliği ve Emet Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarih ve 47 sayılı kararı ile kabul edilen tarife abone hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine istinaden 2022 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifeler tek tek okunarak oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 3 (Karar No: 103 ): Gündemin 3. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 17.11.2021 tarih ve 586 sayılı yazısı okundu. Norm kadro yönetmeliğinin Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri tasnif cetvelleri'nin Kadro değişikliği başlıklı, Madde 11(1)’de "Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur." denilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre Belediyemize ait Norm Kadroda İptal ve ihdasa ihtiyaç duyulduğundan ve ilgili yönetmeliğe göre aşağıda sunulan Belediyemiz Norm Kadro Cetveli dolu ve boş kadro değişikliklerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (1) fıkrasına göre yeniden oluşturulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

İHDASI İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

 

9880

 

G.İ.H

 

EĞİTMEN

 

8

 

2

22/02/2007 Tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik

 

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

 

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU *

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

 

7555

 

 

 

 

 

 

 

G.İ.H

 

 

 

 

 

MEMUR

 

 

 

5

 

 

 

2

 

 

 

 

9880

 

 

 

 

 

 

G.İ.H

 

 

 

 

 

 

EĞİTMEN

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

22/02/2007 Tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik

 

 

GÜNDEM 4 (Karar No: 104 ): Gündemin 4. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 18/12/2021 tarih ve 591 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinde “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmü gereğince;  2022 yılı içerisinde Meclis toplantıları her ayın ilk haftası pazartesi günü belirlenmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 5 (Karar No: 105 ): Belediyemiz 2021 Yılı Bütçesi içerisinde yetmeyeceği anlaşılan birim bütçe ödeneklerine aşağıda fonksiyonel ve ekonomik kodları yazılı diğer harcama birimleri ödeneklerinden toplam 31.000,00 TL’nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36/2 maddesi hükmü gereğince fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyleri arasında aktarma yapılabilmesi mevcut üyelerin oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

FEN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ – ATIK

YAZI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

46.43.10.30 – (05.1.0) 03.02’ye

46.43.10.18 – (01.1.1) 03.07’den

7.000,00 TL

FEN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ – ATIK

FEN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ – İTFAİYE

 

46.43.10.30 – (05.1.0) 03.02’ye

46.43.10.30 – (03.2.0) 02.03’den

14.000,00 TL

FEN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ – ATIK

FEN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ – ZABITA

 

46.43.10.30 – (05.1.0) 03.02’e

46.43.10.30 – (03.9.9) 03.07’den

10.000,00 TL

 

GÜNDEM 6 (Karar No: 106 ): Fen İşleri Müdürlüğünün 04.11.2021 tarih ve 808 sayılı yazısıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Emet Belediye Başkanlığı arasında 28.04.2021 tarihinde imzalanan ilçemize spor tesislerinin  yapılması karşılığında reklam bedeli ödenmesi konulu protokol gereğince yapılacak olan tesisin maliyetinin artması nedeniyle 03.11.2021 tarihinde yapılan ihalenin iptal edildiği ve ödeneğin yetersiz kaldığı bildirilmiştir.Ek ödenek verilebilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunlu olduğundan, Belediyemiz 2021 yılı bütçesinin 05.02.02.51 bütçe kodundaki İller Bankası A.Ş.’den gelen Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 11.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, ancak 2021 Kasım ayı itibariyle Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylara ait gelirimiz 12.652.654,89 olarak gerçekleşmiş olup, Fen İşleri Müdürlüğünün 2021 yılı bütçesinde yetmeyeceği anlaşılan aşağıda fonksiyonel ve ekonomik kodları yazılı bütçe tertibine 850.000,00 TL ek ödeneğin tahsis edilmesi için Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37’nci maddesi hükmü gereğince, mevcut meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmişidir.

 

 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (İSKAN)

Kurumsal Kod

Fonksiyonel Kod

Ekonomik Kod

Ödenek Tutarı

46.43.10.30

06.1.0

06.05.07.04

700.000,00 TL

46.43.10.30

06.1.0

03.05.01.04

100.000,00 TL

46.43.10.30

06.1.0

03.07.03.04

50.000,00 TL

 

Gelir Ek Bütçe Kodu:

 

Gelir Kodu

Ödenek Tutarı

05.02.02.51

850.000,00 TL

 

 

 

GÜNDEM 7 (Karar No: 107 ): Gündemin 7. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/12/2021 tarih ve 609 sayılı yazısı okundu. Belediye Meclisimizin  04.01.2021 tarih ve 10 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Kayıt Sistemi Sayısal Veri Proje Üretimi Çalışması tamamlandığı, yapılan çalışmalar neticesinde Adres ve Numarataj Yönetmeliğine göre bazı cadde sokak isimlerinin değiştirilmesi/eklenmesi/yeniden oluşturulması/güncellenmesi ile ilgili karar alınmıştır. 15 temmuz demokrasi şehitlerinden Şehit Ziya İlhan DAĞDAŞ isminin sehven Şehit Ziya İlhan ÇAĞDAŞ yazıldığından , Hamam Mahallesi Gözlüpınar 10. Sokak yerine Şehit Ziya İlhan DAĞDAŞ olarak düzeltilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 . maddesinin (n) bendi gereğince oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 8 (Karar No: 108 ): Gündemin 8. Maddesi olan Emet-Simav 1. Amatör ligde mücadele eden Emet Gençlerbirliği Spor Kulübü, Emet Bor Spor Kulübü , Emet Gençlik Spor kulüplerine nakdi yardım yapılması konusunun müzekkeresi ile ilgili; İlçemizin adını duyurmak , gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak , spora ve sporcuya destek olmak için , Emet - Simav 1 Amatör ligde mücadele eden spor kulüplerine 4.000,00 TL (dörtbin Türk Lirası) nakdi yardım yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesine göre oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 9 (Karar No: 109 ): Gündemin 9. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 03.12.2021 tarih ve 874 sayılı yazısı okundu. Emet Belediyesi’nin 16.11.2021 tarih ve 825 sayılı yazısı ile Özel İdare uhdesinde olduğu bilinen 43 PA 366 Plakalı 2000 Model IVECO marka 1 Adet otobüsün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılması üzere Emet İlçe Özel İdaresinden Belediyemize satışı talep edilmiş olup; İl Özel İdaresinin 02.12.2021 tarih ve 528 sayılı Encümen kararı ile aracın Emet Belediye Başkanlığı’na satış, nakliye, sigorta vb. giderlerin alıcıya ait olmak üzere satışının 19.000,00 TL+KDV ile yapılması kabul edilmiştir. 237 sayılı Taşıt Kanununun  10 . maddesinde  , il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler. Denilmektedir.Söz konusu aracın satış, nakliye, sigorta vb. giderlerin Belediyemize ait olmak üzere 19.000,00 TL+KDV üzerinden 237 sayılı kanunun10. maddesine istinaden Emet İlçe Özel İdaresi’nden satın alınmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 10 (Karar No: 110 ): Gündemin 10. Maddesi olan Zabıta Amirliğinin  06.12.2021 tarih ve 208 sayılı yazısı okundu. Kütahya Valiliğince kurulması planlanan Kütahya İli Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliği (KÜSHAYKOP) ; sahipsiz hayvanların korunmasına , beslenmesine , tedavisine korunmasına ve barınmasına yönelik farkındalık oluşturacak sosyal  ve kültürel çalışmalar yapmaktadır. Belediyemizin maddi ve teknik imkanlarının yetersizliği nedeniyle Kütahya İli Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliği (KÜSHAYKOP) tüzüğünün aynen kabulüne Emet Belediyesi adına üye olunmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi gereğince mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM 11 (Karar No: 111 ): Gündemin 11. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 06.12.2021 tarih ve 619 sayılı yazısı okundu. İlçemizin 2022 yılı Kurtuluşumuzun 100. yılı olması nedeniyle, başta ilçemizin hak ettiği “GAZİLİK” ünvanını olmak üzere, geçmişten günümüze tarihimizden, örf ve ananelerimizden, yemeklerimizden, düğünlerimizden, yöremize ait folklorumuzdan, çocuk oyunlarından, şiirlerimizden, türkülerimizden, tüm alanlarda sosyal ve kültürel tüm etkinliklerimizi bizleri anlatan ve yansıtan bütün alanlarda ve Emet’imize yakışır şekilde kutlamak için yıl boyunca etkinlik düzenlenmesi , direnişin başladığı tarih olan 27 Nisan vurgusu için  gerekli çalışmaların yapılmasına etkili bir kutlama için komisyon kurulmasına  bu anlamda Emet Kaymakamlığı ve Emet Belediye Başkanlığı işbirliği ile komite kurulması için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye başkanının görev ve yetkileri’ başlıklı 38’inci maddesinin (g) bendi; “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ‘Diğer kuruluşlarla ilişkiler’ başlıklı 75’inci maddesine göre ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan her tür türlü yazışmalarda imza atmaya, Emet Belediyesi adına anlaşma/protokol, sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.(g) maddesi ve 75. Maddesi gereğince oy birliğiyle kabul edildi.

 

GÜNDEM 12 (Karar No: 112 ): Gündemin 12. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 06.12.2021 tarih ve 877 sayılı yazısı okundu. Hamam Mahallesi ilçemiz mahalleleri arasında nüfus yoğunluğu en fazla olan mahalledir. Aynı zamanda kapladığı alan diğer mahallelere göre oldukça fazladır. Mahalle nüfusunun ve kapladığı alanın bir hayli fazla olması sebebiyle; mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını belirlemek, mahallelinin yaşam kalitesini geliştirmek, mahalleliyi ilgilendiren olaylarda iş birliği yapmak gibi konularda problemler yaşanmaktadır. Bu sebeple Hamam Mahallesi’nin ikiye bölünmesi için 5393 sayılı kanunun 9. Maddesi gereğince konun daha iyi incelemek ve araştırtmak için Belediye Kanununun 24. Maddesine göre imar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 13 (Karar No: 113 ): Gündemin 13. Maddesi olan Su İşleri Müdürlüğünün 06.12.2021 tarih ve 162 sayılı yazısı okundu.Belediyemiz İçme suyu  Sağlık Bakanlığının İnsani Tüketim Maçlı Sular Hakkında Yönetmelikle  17.05.2005 Tarih ve 25.735 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik gereği yıl içerisinde yapılan kontrol izlemeleri belli takvime bağlanmış Buna göre de arsenik parametreleri standartları üzerinde çıkmakta olup Emet Hıfsısıhha kurulu kararı ile arsenik parametreleri yüksek olan su kuyuları iptal edilmiş olup, arsenik parametreleri uygun olan su kuyuları ile ilçemizin su ihtiyacı karşılanmaktadır. Şehir şebekesine verilen içme suyu ayrıca park bahçeler itfaiye ve sulama suyu olarak kullanılmakta olup Emet göletinden gelecek içme suyu da  aynı amaçlarla park bahçeler ağaçlandırma sulamaları olarak kullanılacağından suyun zamanla ilçemiz içme suyu ihtiyacını karşılayamayacaktır.  Bu amaçla kullanma suyu olarak kullanılmak üzere dere mahallesi, ballık mevkii 719 ada 419 parseldeki 19260.65 m2 lik tarla vasfındaki  taşınmaz üzerinde X-4358180.15 Y-692266.31 ile X-4358130.14 Y- 692240.42 koordinatlarında 2 adet park bahçe ve kullanma suyu olarak kullanılmak üzere su kuyusu açılması için dere mahallesi ballık mevkii 719 ada 419 parsel 19.200,65 m2 alanın su kuyu açılması amacıyla kamulaştırılması için 3194 Sayılı İmar Kanunun 10. Maddesine göre Beş Yıllık İmar programına dahil edilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 14 (Karar No: 114 ): Gündemin 14. Maddesi olan Su İşleri Müdürlüğünün 06.12.2021 tarih ve 163 sayılı yazısı okundu. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü ile Emet Belediye Başkanlığı arasında 25.03.2005 tarihinde imzalanan protokol ile Emet bor işletme müdürlüğü 2005 yatırım programında 1.000.000 TL tahsisat ile Emet ilçesinin içme kullanma suyunun temin edilip protokolün 5. maddesine istinaden ne ad altında olursa olsun süresiz olarak herhangi bir ücret alınmayacağı taahhüdünde bulunulmuş olup 2005 yılından buyana Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İsletme Müdürlüğünden su bedeli alınmamaktadır. Bu neden ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü ile ön ödemeli su satışı için yapılacak olan protokol ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye başkanının görev ve yetkileri’ başlıklı 38’inci maddesinin (g) bendi; “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ‘Diğer kuruluşlarla ilişkiler’ başlıklı 75’inci maddesine göre ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan her tür türlü yazışmalarda imza atmaya, Emet Belediyesi adına anlaşma/protokol, sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.(g) maddesi ve 75. Maddesi gereğince oy birliğiyle kabul edildi.

 

 GÜNDEM 15 (Karar No: 115 ): Fen İşleri Müdürlüğünün 06/12/2021 tarih ve 878 sayılı yazısı okundu Belediye Meclisimizin 01.11.2021 tarih ve 89 sayılı kararıyla kabul edilen 2022 mali yılı ücret ve tarife listesine Fen İşleri Müdürlüğü başlıklı kısmına hafriyat döküm sahası ücret tarifesinin aşağıdaki belirtildiği şekliyle bedellerin eklenmesine , Belediyemizce belirlenen  Hafriyat Döküm Sahalarına ve bu sahaların dışına  kaçak ve izinsiz döküm yapılması halinde belirtilen bedellerin araç cinsine göre  50 katı ceza işlem uygulanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrasına göre oybirliği ile kabul edildi.

 

                                                        Hafriyat Döküm Sahaları Ücretleri

 

Pikap Tipi Araçlar

TL/Sefer

20,00 TL

Tek Dingil Araçlar

TL/Sefer

30,00 TL

Çift Dingil ve Üzeri Araçlar

TL/Sefer

40,00 TL

 

 

      Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 06.12.2021 saat:17:00

                                                                                                 

Hüseyin DOĞAN                              Ali NARŞAP                                    Mehmet DÜZ

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

 

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.