06/09/2021 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 06 Eylül 2021 11:00
Dosya Adı İşlem
06092021.doc İNDİR

 

 

T.C.

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi

06.09.2021 / Saat 11:00

Meclis Toplantı

Bilgileri ve Yeri

3. Dönem, 9. Olağan, 1. Oturum – Meclis Salonu

 

 

Toplantıya İştirak Eden

Meclis Üyeleri

Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN başkanlığında, İsmail Hakkı KURT , Ahmet ÇAKMAK ,Murat UYANIK, Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK , Ali NARŞAP,  İsmail ŞENGÜL, Süleyman ALGÜL, Ramazan ALTINSOY

 

 

      Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Başkan: İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı Meclis Üyelerinden Yasin YILMAZ ‘ın izin dilekçesinin okunmasından sonra izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

 

      Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 02.08.2021 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

      Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “…..belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir” ibaresine göre;

 

          1-Fen İşleri Müdürlüğünün  03.09.2021 tarih  ve  640 sayıda kayıtlı 739 ada 1-2-3-4-5-6-

             7-8- parsellerin tahsisi hakkında  yazısı oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

          2--Fen İşleri Müdürlüğünün  03.09.2021 tarih  ve  639 sayıda kayıtlı Cumhuriyet Mah.

              510 ada 1 parsele kayıtlı taşınmazın  tahsisi hakkında  yazısı oy birliğiyle gündeme 

              Alınmıştır.

 

Bilgilendirmeler:

 

      5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin 2'inci fıkrası gereğince "Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulur." Hükmü gereğince;

       Süleyman Sami DEMİRSÖZ’ün  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görevlendirmesinin yapıldığı Meclis Başkanınca meclise bilgi verildi.  

 

 GÜNDEM 1 (Karar No: 68 ): Gündemin 1. Maddesi olan, Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 01.09.2021 tarih ve 389 sayılı yazısı okundu . İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 385 ada 1 parsel nolu taşınmazdaki Belediyemize ait hissenin 6183 Sayılı Kanunun Geçici 8. Maddesi kapsamında belediyemizin Emet Vergi Dairesine  olan borçlarımızdan mahsup edilmesi karşılığında 28.01.2021 tarihinde 5.162.109,00 TL bedel üzerinden Maliye Hazinesine tapu devri yapılmıştır. Yine 2021 yılı başında Güneş Enerji Sitemi projesi tamamlanarak belediyemize ek gelir kaynağı oluşturulmuş, 2021/6 ay dönemine kadar 518.679,55 TL gelir elde edilmiş ve yıl sonuna kadar en az 720.000,00 TL daha gelir elde edilmesi tahmin edilmektedir. Her iki gelir kalemi de 2021 bütçe çalışmalarından sonra oluşmuş olduğundan 2021 yılı gelir tahminlerinde öngörülmemiştir.

Belediyemiz 2021 yılı bütçesinde yetmeyeceği anlaşılmış ve 09.06 yedek ödenek bütçesinde de yeteri kadar ödenek bulunmadığından, aşağıda fonksiyonel ve ekonomik kodları yazılı harcama birimlerine toplam 2.600.000,00 TL ek ödeneğin tahsis edilmesi için Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37’nci maddesi hükmü gereğince, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

Gider Ek Bütçe Kodu:

 

TEMİZLİK PARK VE BAHÇELER AMİRLİĞİ

Kurumsal Kod

Fonksiyonel Kod

Ekonomik Kod

Ödenek Tutarı

46.43.10.30

05.1.0

03.05

1.700.000,00 TL

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (İSKAN)

Kurumsal Kod

Fonksiyonel Kod

Ekonomik Kod

Ödenek Tutarı

46.43.10.30

06.1.0

03.02

600.000,00 TL

46.43.10.30

06.1.0

06.04

300.000,00 TL

 

Gelir Ek Bütçe Kodu:

 

Gelir Kodu

Ödenek Tutarı

06.01.03.01

1.700.000,00 TL

05.09.01.99

900.000,00 TL

 

GÜNDEM 2 (Karar No:69): Gündemin 2. Maddesi olan, Temizlik Park Bahçeler Amirliğinin 01.09.2021 tarih ve 43 sayılı yazısı okundu .Belediyemiz Temizlik Park Bahçeler Amirliğinde kullanılmakta olan 43 SD 593 plakalı 2010 model BMC marka çöp toplama aracı ile 43 SD 609 plakalı 2010 model BMC marka çöp toplama aracının bakım ve tamir masraflarının fazla olması , atıl halde bulunan ,  sık sık arıza yapması , ekonomik ömürlerini doldurmuş olması ve Belediyemize ekonomik masraf  olduğundan dolayı araçların 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun  45. maddesine göre satışlarının yapılmasına, satış işlemleri ve tüm husus ve işlemler  için Encümene yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 3 (Karar No: 70 ): Gündemin 3. Maddesi olan, Fen İşleri  Müdürlüğünün 01.09.2021 tarih ve 625 sayılı yazısı okundu.İlçemiz Uygulama İmar Planı içerisinde modern, planlı ve ruhsatlı yerleşimin, düzenli ikametin sağlanabilmesi amacıyla 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince bazı ada ve parsellerde imar uygulaması yapılması gerekmektedir. Bu ada ve parseller; 709 ada 42, 43, 44, 45, 64 parseller, 714 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 parseller olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca İmar Uygulaması çalışmalarının yapılabilmesi için söz konusu taşınmazların 3194 Sayılı İmar Kanunun 10. Maddesine göre Beş Yıllık İmar programına dahil edilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM 4 (Karar No: 71 ): Gündemin 4. Maddesi olan 02.08.2021 tarih ve 67 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, 11.08.2021 tarih ve 446 sayıda kayıtlı  yazı ekinde sunulan İmar Komisyon Raporu okundu. İmar komisyon raporunda:

“02.08.2021 tarih ve 67 sayılı Belediye Meclis Kararıile komisyonumuza havale edilen ilçemiz 741 ada 36 parsel ile 469 ada 1 parsel ‘in takası hususu komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda;Söz konusu 741 ada 36 parsel de yer alan avlulu han Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 17.12.2014 tarih ve 2091 sayılı kararıyla 1 envanter numarasıyla 1. Grup anıtsal yapı olarak tescillenmiş, aynı Koruma Bölge Kurulu’nun 31.03.2015 tarih ve 2307 sayılı kararıyla Kentsel Sit sınırları içerisindedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı yatırım programı kapsamında hazırlanan Emet Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.09.2019 tarih ve 5434 sayılı kararıyla Koruma Amaçlı İmar Planı Uygun bulunmuş olup; Emet Belediyesi 01.11.2019 tarih ve 71 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanarak 08.11.2019 tarih ve 1351 sayılı yazı ile Koruma Amaçlı İmar Planı kesinleşmiş; söz konusu taşınmaz imar planında Ticaret+Turizm alanı olarak işlevlendirilmiş yüksek giriş katlı olarak lejantlandırılmıştır. Bahsi geçen han Milli Mücadele Döneminde Emet Milli Müfrezesi’nin karargahı olarak kullanılmış ve Yunanlılardan elde edilen silahlar da burada toplanmıştır.  Tarihe tanıklık eden handa herhangi bir restorasyon çalışması yapılmadığı, mal sahiplerinin ilgisizliği ve halkın talebi doğrultusunda kamu yararı amacıyla bu tarihi-kültürel değerimizi Emet Belediyesi 600.680,01 TL bedel ile kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma bedelinin 200.000 TL’sini İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 26.05.2021 Tarih ve 89717090-120.99-7389 sayılı kararı ile Belediyemize hibe etmiştir. Ancak, hanın Kültür Varlıkları Bölge Kurulunca 17.12.2014 tarih ve 2091 sayılı kararı ile tescilli yapı olması, restore ve tadilat işlemlerinin maliyetli olması sebebiyle Belediyemizce restore edilmesi mümkün olmayacağından, İlçemiz Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı olan mülkiyeti İl Özel İdaresi ile Mehmet Ekmekçioğlu ile hisseli alanı 5513,00 m²(5434,00 m² si il özel idaresine ait olan alan)olan 469 ada 1 parselin Termal Tesislere yakınlığı, yapılması planlanan apart tesisleri için uygun olması göz önünde bulundurularak, kamu yararı gözetilerek adı geçen 469 ada 1 parsel üzerinde yer alan arsa ile takas edilmesi uygun görülmüştür.”Denilmektedir.

İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 5 (Karar No: 72 ): Gündemin 5. Maddesi olan, Fen İşleri  Müdürlüğünün 02.09.2021 tarih ve 638 sayılı yazısı okundu. Ruhi KINIK ve Mehmet UZUN’ un 02.09.2021 tarih ve 498 sayılı dilekçe İlçemiz Akpınar Mah. 348 ada 2 parselde bulunan Maliye Hazinesine ait olan taşınmaza huzur evi yapılmak için ruhsatı alınan yapının tamamlandıktan sonra huzurevi olarak çalıştırmak üzere Belediyemize 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (g) bendi gereğince devredilmesini talep etmektedirler. Konunun daha detaylı incelemenin ve araştırmanın yapılması maksadıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre imar komisyonuna havale edilmesine ve Emet Belediyesi adına anlaşma/protokol, sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.(g) maddesi ve 75. Maddesi gereğince oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 6 (Karar No: 73 ): Gündemin 6. Maddesi olan, Fen İşleri  Müdürlüğünün 03.09.2021 tarih ve 640 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Kapaklıca Mahallesi Tapuda  ilkokul alanı olarak nitelendirilen 439 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 parsel üzerinde yer alan taşınmaz üzerine belediyemizce kreş yapılması planlanmaktadır. Söz konusu alana   kreş yapılabilmesi  ve kamu yararının sağlanabilmesi için İlçemiz Kapaklıca Mahallesi Tapuda 439 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 parselde bulunan taşınmazların  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” denildiğinden Belediyemizce tahsis edilmesine , tahsis edilmesi ile ilgili tüm husus ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 7 (Karar No: 74 ): Gündemin 7. Maddesi olan, Fen İşleri  Müdürlüğünün 03.09.2021 tarih ve 639 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Tapuda Sosyal Tesis Alanı olarak nitelendirilen 510 ada 1 parsel üzerinde yer alan taşınmaz üzerine belediyemizce kreş yapılması planlanmaktadır. Söz konusu alana kreş yapılabilmesi ve kamu yararının sağlanabilmesi için İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Tapuda 510 ada 1 parselde bulunan taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” denildiğinden Belediyemizce tahsis edilmesine , tahsis edilmesi ile ilgili tüm husus ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

        Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 06.09.2021 saat:12:00

 

                                                                                                 

Hüseyin DOĞAN                              Ali NARŞAP                                    Mehmet DÜZ

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

 

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.