06.06.2022 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 06 Haziran 2022 15:00
Karar No: 31,32,33
Dosya Adı İşlem
06062022.doc İNDİR

 

T.C.

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi

06.06.2022 / Saat 15:00

Meclis Toplantı

Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 6. Olağan, 1. Oturum – Meclis Salonu

 

 

Toplantıya İştirak Eden

Meclis Üyeleri

Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN başkanlığında, İsmail Hakkı KURT , Ahmet ÇAKMAK ,Murat UYANIK, Hasibe ALTINOK Ali NARŞAP, Ramazan SEZER, Mehmet DÜZ, İsmail ŞENGÜL, Ramazan ALTINSOY, Süleyman ALGÜL  

 

 

                  Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Ak Parti Meclis Üyesi Yasin YILMAZ’ın izin dilekçesinin okunmasından sonra ,izinli sayılıp sayılmaması oya sunuldu ve izinli sayılması oy birliğiyle karar verildi.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 31): Gündemin 1. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 01.06.2022 tarih ve 565 sayılı yazısı okundu. Belediyemiz 04.10.2021 tarih ve 87 sayılı meclis kararıyla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü için içme suyu projesinin şebeke çözümünde Q=2,5lt/sn uç debi bırakılmıştır. Bırakılan uç debi noktasından Emet Bor İşletme Müdürlüğünün işletme sahasına içme suyu hattı çekilmesi talebinde bulunulmuştur. Talep edilen hat yaklaşık 1 km mesafede olup , Belediyemiz imar sınırları içerisinde bulunmaktadır. Hattın geçeceği güzergâh ağaçlandırma sahası içerisinde olup, ilerleyen zamanda imar yolu oluşturulduğunda hattın geçeceği güzergâh imar yolu ile korunacaktır. Ekte sunulan güzergaha esas gerekli imar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM 2 (Karar No:32 ): Gündemin 2. Maddesi olan 05.05.2022 tarih ve 28 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen OEDAŞ İl İşletme Müdürlüğü ihtiyaçları doğrultusunda 1/1000 ölçekli j22-B-16A-1A Koruma Amaçlı İmar Planı Paftasında “ Trafo Alanı Plan Tadilatı” yapılması ile ilgili 01.06.2022 tarih ve 510 sayıda kayıtlı  yazı ekinde sunulan İmar Komisyon Raporu okundu. İmar komisyon raporunda:

“1/1000 ölçekli j22-B-16A-1A Koruma Amaçlı İmar Planı Paftasında “ Trafo Alanı Plan Tadilatı” plan değişikliği ile alakalı olarak komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda;

Yapılan inceleme sonucunda; Söz konusu alanın (Dere Mahallesi 683 ada 14 parsel), İbrahim GÜNDÜZ, Ferihan KAYGISIZ, Hatice TAŞKIRAN, Hatice KÖFTÜRCÜ, Ali KÖFTÜRCÜ, Vesile KÖFTÜRCÜ, Şerife ATKIN ve Ali KAPLAN isimli şahıslara ait olması nedeniyle, Plan Notlarına “ Söz konusu alanın 2 (iki) yıl içerisinde OEDAŞ tarafından satın alınmaması durumunda plan onaylanmış olsa dahi hükümsüz hale gelir” şerhinin düşülmesi ve yapılacak olan plan değişikliği, Koruma Amaçlı İmar Planı Paftasında olması nedeniyle Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayının alınması koşulu ile  can ve mal güvenliğinin OEDAŞ tarafından güvence altına alınması şartıyla komisyonumuzca uygun görülmüştür. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (c) bendine istinaden konunun Belediye Meclisine havale edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.” Denilmektedir.

       İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması Demokrat Parti Meclis Üyesi Süleyman ALGÜL’ün çekimser, diğer meclis üyelerinin kabul oy kullanması sonucu oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 3 (Karar No: 33 ): Gündemin 3. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.06.2022 tarih ve 565 sayılı yazısı okundu. Norm kadro yönetmeliğinin Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri tasnif cetvelleri'nin Kadro değişikliği başlıklı, Madde 11(1)’de "Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur." denilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden Belediyemiz norm kadro cetvelindeki (3) adet eğitmen kadrosuna karşılık gelmek üzere , 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre Belediyemize ait Norm Kadroda İptal ve ihdasa ihtiyaç duyulduğundan ve ilgili yönetmeliğe göre aşağıda sunulan Belediyemiz Norm Kadro Cetveli dolu ve boş kadro değişikliklerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (1) fıkrasına göre yeniden oluşturulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

KADRO İHDAS (1) SAYILI CETVELİ (MEMUR)

 

İHDASI İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

 

9880

 

G.İ.H

 

EĞİTMEN

 

7

 

3

22/02/2007 Tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik

 

                                       BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

 

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU *

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

 

7950

 

7785

 

7825

 

 

 

G.İ.H

 

G.İ.H

 

G.İ.H

 

ŞOFÖR

 

TAHSİLDAR

 

Veri Haz.Kont.İşle.

 

5

 

5

 

3

 

1

 

1

 

1

 

9880

 

9880

 

9880

 

 

G.İ.H

 

G.İ.H

 

   G.İ.H

 

 

EĞİTMEN

 

EĞİTMEN

 

EĞİTMEN

 

 

7

 

7

 

 

7

 

1

 

1

 

 

1

22/02/2007 Tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, Belediye Meclis Üyelerine  teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 06.06.2022 saat:15:30

        

Hüseyin DOĞAN                              Ali NARŞAP                                     Mehmet DÜZ

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                   Katip

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.