05/03/2021 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 08 Mart 2021 15:00
Karar No: 24,25,26,27,28,29,30

 

            Belediye Meclisimiz 3.dönem 3. olağan toplantısı, Meclis ve Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN başkanlığında, İsmail Hakkı KURT , Ahmet ÇAKMAK ,Murat UYANIK, Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK , Ali NARŞAP, Ramazan SEZER  Ramazan ALTINSOY,Süleyman ALGÜL’ ün iştirakleriyle 05.03.2021 günü saat 15:00 da Belediye Meclis salonunda toplandı.

 

           Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Başkan: Toplantıya katılmayan meclis üyesinin mazeret dilekçesinin olmadığını beyan etti. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

         Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 05.02.2021 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

       Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “…..belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir” ibaresine göre;

  1. Kapaklıca Mah. 534 ada , 14 parsel in 10 yıllığına kiralanması,
  2. Fen İşleri Müdürlüğünün 04.03.2021 tarih ve 146 sayıda kayıtlı yoldan ihdas tevhid , ifraz ve yola terk konulu yazısı,
  3. Fen İşleri Müdürlüğünün 04.03.2021 tarih ve 146 sayıda kayıtlı 801 ada, 1  parselin takas konulu yazısı,

     yapılan  oylama sonucu gündeme alınması oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 24 ):Gündemin 1. Maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17/02/2021 tarih ve 64 sayılı yazısı okundu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını kapsamında yapılan ek harcamalar ve Belediyemizin gelirlerindeki azalıştan kaynaklı olarak yaşanan nakit sıkıntısı nedeniyle yatırım ve cari harcamalarda kullanılmak üzere 3 yıl vadeli 750.000,00 TL nakit destek kredisine ihtiyaç duyulduğundan 5393  Sayılı Belediye Kanunun 68.  Maddesine istinaden Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a  İller Bankası A.Ş. den 750.000,00 TL nakit kredi ile borçlanma izni verilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden her türlü işlemi yürütmeye oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 2 (Karar No:25):  Gündemin 2. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğü , Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, İtfaiye Amirliği , Temizlik ve park Bahçeler Amirliğinin talepleri doğrultusunda ; Fen İşleri Müdürlüğünde kullanılmakta olan caperpiller marka paletli ekskavatör , Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından kullanılan man marka vidanjör , İtfaiye Amirliği tarafından kullanılan mercedes benz marka su tankeri , ve Temizlik ve Park Bahçeler Amirliği tarafından kullanılan bmc marka 2 adet çöp kamyonunun bakım ve tamir masraflarının fazla olması , atıl halde bulunan ,  sık sık arıza yapması , ekonomik ömürlerini doldurmuş olduklarından ve Belediyemize ekonomik masraf  olduğundan araçların 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun  45. maddesine göre satışlarının yapılmasına satış işlemleri ve tüm husus ve işlemler  için Encümene yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 3 (Karar No:26): Gündemin 3. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 02/03/2021 tarih ve 129 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Yağcık köprüsü civarında Kütahya DSİ İl Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılacak olan ıslah ve düzenleme çalışmaları için söz konusu alanda mevzi imar planı yapılaması için Belediye Meclisimizin 05.02.2021 tarih ve 22 nolu Meclis Kararı ile onaylanmış olup çalışmalar başlatılmıştır. Çalışmalar kapsamında ilçemiz Dere Mahallesi Hamam Ayağı Mevkii tapuda 652 ada 10 parsel, 652 ada 12 parsel, 719 ada 419 parsel, 719 ada 420 parsel, 719 ada 421 parsel ve 719 ada 422 parsel sayılı taşınmazların plan çalışmalarının 3194 Sayılı İmar Kanunun 10. Maddesine göre Beş Yıllık İmar programına dahil edilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 4 (Karar No:27 ): Gündemin 4. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 01/03/2021 tarih ve 128 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Hamam Mahallesi Hamam Yolu Caddesi Mevkii tapuda 752 ada 17 parselin kamulaştırma çalışmalarının başlamasına ve 3194 Sayılı İmar Kanunun 10. Maddesine göre Beş Yıllık İmar programına dahil edilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 5 (Karar No:28 ): Mülkiyeti Belediye ait olan Kapaklıca Mahallesi 534 ada 14 parsele kayıtlı taşınmazı 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (e) bendi “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” Gereğince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun hükümlerine göre 10 yıl süreyle kiralanmasına,anlaşma , şartname , sözleşme ve protokol hazırlanması , imzalanması  tüm husus ve işlemler için  Belediye Encümenine yetki verilmesine , oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 6 (Karar No:29 ): Gündemin 6. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 04/03/2021 tarih ve 146 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi tapuda 525 ada 70 parsel numarasında tarla nitelikli Süleyman AKAY, Umuş ŞEN, Hatice AKAY, Fatih Cihat AKAY, Akile KELEŞ, Mustafa Ensar AKAY, Mahmut AKAY, Ayşe AKAY adına kayıtlı taşınmaz üzerinde taşınmaz sahipleri ve vasilerinin Belediyemize yazmış olduğu Mustafa AKAY, Hatice AKAY, Akile AKAY, Fatih AKAY, Celalettin AKBULUT, Şerife CANGÜR, Vasviye İLHAN, Mehmet AKYOL, Mustafa AKYOL, Emine ÖZDEK, Mahmut AKAY ve Emine ÇAPACI’nın 02.02.2021 tarih ve 53 havale sayılı dilekçeleri, Esat AKAY’ın 02.02.2021 tarih ve 58 havale sayılı dilekçeleri, Mine SEVİM’in 02.02.2021 tarih ve 59 havale sayılı ve 02.02.2021 tarih ve 57 dilekçeleri, Ahmet DİNÇ’in 02.02.2021 tarih ve 55 havale sayılı dilekçeleri, Metin AKAY, Orhan AKAY ve Hatice AKAY’ın 03.03.2021 tarih ve 134 havale sayılı dilekçeleri, Cemile ERGİNGÖZ’ün 02.02.2021 tarih ve 56 havale sayılı dilekçeleri ile yoldan ihdas, tevhid, ifraz ve yola terk işlemlerinin Belediye Encümeni tarafından onaylanmasını talep etmektedir.

     Harita Mühendisi Emre ÇÖMEZ’ in hazırlamış olduğu dosyada;

     525 ada 70 parsel numarasında kayıtlı arsaya cephe olan yoldan Ekli krokide A gösterilen kısmın ihdas edilmesini,

     İhdas edilen ve Ekli Krokide A ile gösterilen alan ile 525 ada 70 parselin tevhid edilmesi sonucu Ekli Krokide B ile gösterilen parselin oluşturulmasını,

     Tevhiden oluşan ve Ekli Krokide B ile gösterilen parselin ifraz edilmesi sonucu Ekli Krokide C, D, E, F, G, H, I, J ve K ile gösterilen parsellerin oluşturulmasını,

     Tevhiden oluşan ve Ekli Krokide B ile gösterilen parselden Ekli Krokide L, M ve N gösterilen kısımların bedelsiz yola terk edilmesini talep ettikleri anlaşılmış olup;

     Harita Mühendisi Emre ÇÖMEZ’in hazırlamış olduğu dosyada; İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine göre ve Uygulama İmar Planımız 34 L IV B paftasına göre bir sakınca bulunmamaktadır.

     Yoldan ihdas, tevhid, ifraz ve yola terk işlemleri konuları Belediye Encümenimizin 04.03.2021 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup; Yoldan ihdas, tevhid, ifraz ve bedelsiz yola terk işlemleri konularının Belediye Meclisimizce görüşülmesi neticesinde ihdasının yapılmasına ekli Krokide A ile gösterilen 133,16 m² alanın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin e fıkrasına göre satış bedelinin belirlenmesine satışının yapılmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34. maddesinin g fıkrasına göre encümene yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 7 (Karar No:30 ): Gündemin 7. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 05/03/2021 tarih ve 151 sayılı yazısı okundu.Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ilçemiz Uygulama İmar Planında bir kısmı Şehitlik Mesire Alanında bir kısmı da yol ve park alanında yer alan toplam 1188,91 m² yüzölçümüne sahip arsa nitelikli Cumhuriyet Mahallesi 525 ada 80 parsel, ilçemiz Uygulama İmar Planında E:1,40 Yençok:12,50 m yapılaşma koşullu Ticaret alanında yer alan toplam 760,00 m² yüzölçümüne sahip Cumhuriyet Mahallesi 48 ada 6 parselde yer alan arsada Belediyemiz adına tescilli (161/190 hisse 644,00 m² Emet Belediyesi adına kayıtlı) hisseyi, İlçemiz 553 ada 1 parsel üzerinde Emet Belediyesi adına kayıtlı Kargir Fırın nitelikli 127,76 m² alan, İlçemiz Hamam Mahallesinde 468 ada 1 parselde 4873,00 m² tek katlı betonarme cami, şadırvan ve arsası nitelikli arsa, İlçemiz Dere Mahallesinde 700 ada 3 parselde 597,91 m² ahşap bir katlı mescit ve arsa nitelikli arsa, İlçemiz Dere Mahallesinde 705 ada 26 parselde 396,75 m² bahçeli kargir gedikarkası cami nitelikli arsa, İlçemiz Akpınar Mahallesinde 197 ada 10 parselde 508,00 m² arsalar ile İlçemiz uygulama imar planında büyük kısmı resmi kurum alanında kalmakla beraber bir kısmı park alanı, bir kısmı trafo alanı, bir kısmı bitişik nizam 4 kat müsaadeli konut alanı, bir kısmı da yolda kalan 801 ada 1 parselde yer alan Maliye Hazinesi adına kayıtlı 9698,98 m² Bahçeli Kargir 3 katlı Hastane Binası Kargir Tek Katlı Lojman nitelikli alanın , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ‘‘e’’ fıkrasında ‘‘Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulması halinde kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek’’denildiğinden Takas işlemlerin  yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

        Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 05.03.2021 saat:16:00

                                                                                                 

Hüseyin DOĞAN                              Ali NARŞAP                                 Hasibe ALTINOK

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

 

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.