06/03/2020 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 06 Mart 2020 14:33
Karar No: 19,20,21,22,23,24,25,26

EMET BELEDİYE MECLİSİNİN 06  MART  2020 TARİHLİ  2. DÖNEM  3. OLAĞAN 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM  TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

 

                                                                                                    

  • Belediye Meclisimiz 2.dönem 3. olağan toplantısı, Meclis ve Belediye Başkan Hüseyin DOĞAN başkanlığında , İsmail Hakkı KURT  Ahmet ÇAKMAK,  Murat UYANIK, Yasin YILMAZ, Mehmet DÜZ, Ramazan SEZER Hasibe ALTINOK, Ali NARŞAP, Ramazan ALTINSOY, İsmail ŞENGÜL, Süleyman ALGÜL’ün iştirakleriyle 06.03.2020 günü saat 15:00 da Belediye Meclis salonunda toplandı.

 

      Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 07.02.2020 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

    Gündeme ilave edilmesi istenilen konular okundu  ve;

 

 1. Fen İşleri Müdürlüğünün 04.03.2020 tarih ve 260 sayıda kayıtlı 680 ada, 26 parselde bulunan tescilli yapı için kamulaştırma, konulu yazı

2. Fen İşleri Müdürlüğünün 06.03.2020 tarih ve 266 sayıda kayıtlı, Revizyon İmar Planı hakkındaki yazı

3. Meclis üyelerimizden Mehmet DÜZ ve Yasin YILMAZ imzalı Kütahya ili, Emet ilçesi, Günlüce kaplıcalarının alınması ve işletilmesi ile ilgili önergesi,

 

 yapılan  oylama sonucu gündeme alınması Süleyman ALGÜL’ün çekimser  oy diğer meclis üyelerinin kabul oy kullanması sonucu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 19 ): Gündemin 1. Maddesi olan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 25.02.2020 tarih ve 20 sayılı  yazısı okundu. İçmesuyu Konvansiyonel Tip Paket Arıtma Tesisi Ön Çalışmaları ve İsale Hattı Kesin Projesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 225.000.-(ikiyüzyirmibeşbin).-TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’ın yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 2 (Karar No: 20): Gündemin 2. Maddesi olan olan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 27.02.2020 tarih ve 22 sayılı yazısı okundu. İlgi :20.02.2020 Tarih ve 756.01-120441sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ 3.Bölge Müdürlüğü 34.Şube Müdürlüğünün Yazısı,

        İlgi yazısında Kütahya Örencik (Cazibeli Kısım) Sulama Tesisi, DSİ tarafından inşa edilerek 2015 yılında işletmeye açılmış ve henüz devri yapılmamıştır. Çavdarhisar sulama tesisisin bittiği noktadan itibaren söz konusu tesis entegre olarak inşa edilmiş olup Çavdarhisar sulamasının devamı niteliğindedir. Su kaynağı ,Çavdarhisar sulamasının kaynağı olan Çavdarhisar barajıdır. 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri başlıklı 121. Maddesi (i) fıkrası hükmünce, mülkiyeti idaremizde kalmak şartıyla tesislerin işletme, ve yönetim sorumluluğunun çeşitli kurum ve kuruluşlara devredilmesi mümkün kılınmıştır. Genel Müdürlüğümüzün 30.10.2018 Tarihli 743469 Sayılı yazısında, Büyükşehir Belediyesi dışında kalan yerlerde devir hizmetlerinin öncelikle Belediye ve İl Özel İdarelere teklif edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Örencik Sulama Tesisinin ilçemize uzak olması ve kontrol  imkanı olmadığından Belediyemizce işletilmesi imkansızdır. Çavdarhisar Sulama Tesisinin halihazırda işletme bakım ve yönetim sorumluluğu Tavşanlı Sulama Birliğince yürütülmekte olup Örencik sulamasının da adı geçen Tavşanlı Sulama Birliğine İşletme, Bakım ve Yönetim sorumluluğunun devredilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 3 (Karar No: 21 ): Gündemin 3. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.03.2020 tarih ve 129 sayılı  yazıları okundu. Gündemin 6. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.03.2020 tarih ve 129 nolu yazısı ve ekinde Cevizdere Tur.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.nin 02.03.2020 tarih ve 37 sayılı yazılarına istinaden, Belediyemize bağlı Cevizdere Tur.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.nin ihalelerde kullanmak üzere Ziraat Bankası Emet Şubesinden teminat mektubu alabilmek için Ziraat Bankası Emet Şubesine verilmek üzere Belediyemizden 200.000,00TL.(İkiyüzbin TL) tutarında İller Bankası A.Ş.den süresiz kesin teminat mektubuna ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.Belediyemize bağlı Cevizdere Tur.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.nin ihalelerde kullanmak üzere SÜRESİZ verilmek üzere İller Bankası A.Ş.den 200.000,00TL.(İkiyüzbin TL)  Gayri Nakdi Kredi kullanılmasına,  krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin,  İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’nın yetkilendirilmesine, Süleyman ALGÜL ‘ün çekimser oy diğer meclis üyelerinin kabul oy kullanması sonucu oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 4 (Karar No: 22 ): Gündemin 4. Maddesi olan 07.02.2020 tarih ve 16 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ nün 23.01.2020 tarih ve E.121998 sayılı yazısı ile İlçemiz Hisaraltı Mevkiinde 525 ada 107 parsel nolu taşınmaz üzerine yapılacak olan Emet Gençlik Merkezi ile ilgili arsanın çekme mesafelerinin 10 m den 5 m ye çekilmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 02.03.2020 tarih ve 148 sayıda kayıtlı yazı ekinde sunulan İmar Komisyon Raporu okundu. İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 5 (Karar No: 23 ): Gündemin 5. Maddesi olan 07.02.2020 tarih ve 17 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Emet Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün 30.01.2020 tarih ve E.2110677 sayılı yazısı ile İlçemiz Hamam Mahallesi Taşoluk Mevkiinde 820 ada 1 parsel nolu Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli okulun bulunduğu alanın ortaokul alanı olarak kalması kaydıyla bir kısmının kreş alanı olarak plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar Komisyonunun 02.03.2020 tarih ve 147 sayıda kayıtlı yazı ekinde sunulan İmar Komisyon Raporu okundu. İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 6 (Karar No: 24 ): Gündemin 6. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 04.03.2020 tarih ve 260 sayılı  yazıları okundu. İlçemiz Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet DUYMAZ ve Dere Mahallesi Muhtarı Hasan YÖRÜMEZ’in Belediyemize vermiş olduğu 02.03.2020 tarih ve 132-56 havale sayılı dilekçesi ile Kentsel sit sınırları içerisinde bulunan tescilli yapıların çok hissedarlı olması sebebiyle bakımlarının yapılmadığından binaların tehlike arz ettiğini ve her türlü kanun dışı eylemlerin yapıldığını ifade etmiştir. Bu gibi binaların İlçe ekonomisine kazandırılması için Konut+Ticaret Alanları olarak işlevlendirilmiş parsellerde, yer alan mevcut yapılarda ve yeni yapılaşmalarda, Konut+ticaret alanları ise zemin kat dâhil üst katları da ticaret olarak işlevlendirilebilecek olup; konut, müze, sergi salonu sanat atölyesi, turistik eşya satışı, gürültü ve çevre kirliliği yaratmayan turistik amaçlı el sanatları üretimi, bu amaçla yapılacak eğitim ve sergileme ile satış yerinin yanı sıra, ofis/büro, banka, lokanta, kafeterya, market, manav vb. olarak işlevlendirilmiştir. Hükmünün Emet Koruma Amaçlı İmar Plan Notlarında açıkça belirtildiğini;  680 ada 26 parselde bulunan tescilli yapının Belediyemizce kamulaştırılmasını ve İlçe ekonomisine kazandırılmasını talep etmiştir. Dere Mahallesi 680 ada 26 parseldeki taşınmaz Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.11.2013 tarih ve 1430 sayılı kararıyla 54 envanter numarasıyla tescillenmiş, aynı Koruma Bölge Kurulu’nun 31.03.2015 tarih ve 2307 sayılı kararıyla Kentsel Sit sınırları içerisindedir. Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.09.2019 tarih ve 5434 sayılı kararıyla Koruma Amaçlı İmar Planı uygun bulunmuş olup; söz konusu taşınmaz imar planında Konut+Ticaret olarak işlevlendirilmiş, yüksek giriş katlı olarak lejantlandırılmıştır. Söz konusu taşınmazın bulunduğu Pazaryeri sokakta yapıya bitişik bulunan 680/27-28 parsellerde bulunan tescilli taşınmazlarla ve sokak dokusu ile beraber doku bütünlüğü oluşturduğu, Salı günleri köy pazarının kurulduğu Pazaryeri sokakla Konut+Ticaret vasfına uygun olduğu, Emet İlçesi ile geleneksel dokuyla uyumlu yapının özgün niteliklerini koruyarak restorasyon yapılarak kamu hizmetine sunulup ilçe ekonomisinde kazandırılması için ve restorasyon yapıldığı takdirde diğer tescilli yapılara örnek teşkil etmesi amacıyla;

5393 sayılı Kanun’un 18‘inci maddesinin u ve e bendi, 3194 sayılı İmar Kanun’un 10’uncu maddesi gereği ilçe ekonomisine kazandırılması için bu alnın Belediyemiz sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere müze, sergi salonu, sanat atölyesi ve kamu yararı gözetilerek  kamulaştırılmasına, 5 yıllık imar planı içerisine alınmasına kamulaştırmaya esas iş ve işlemlerine ilişkin Belediyemiz Encümeninin yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 7 (Karar No: 25 ): Gündemin 7. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 06.03.2020 tarih ve 266 sayılı  yazıları okundu. İlçemiz mevcut imar planın ihtiyaçlara cevap vermediği için ilçe genelinde komple imar planı revizyonu yaptırılması hususu Belediye Meclisimizin 01.11.2019 tarih ve 72 sayılı kararıyla onaylanmış olup; taslak revizyon imar planın incelenmesi için Belediye Kanununun 24. Maddesine göre imar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 8 (Karar No: 26 ): Gündemin 8. Maddesi olan ve önerge ile gündeme alınan Ak Meclis üyelerimizden Mehmet DÜZ ve Yasin YILMAZ imzalı,”Kütahya ili Emet ilçesi Günlüce Köyünde bulunan Dereli Kaplıcalarının Emet Belediyesine alınması ve resmi işlemlerle ilgili ve devir işlemleriyle gerekli görüşmeleri yapmaya ve devir almaya Başkanımız Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesi hususundaki “ önerge ile ilgili İlçemize bağlı Dereli Kaplıcalarının, kiralanmasıyla ilgili ilçemizin turizm potansiyelini arttırmak, ilçe ekonomisine katkı sağlamak, istihdamı arttırmak, ilçe tanıtımını geliştirmek ve yerli-yabancı turistlere hijyenik ve sağlıklı ortam sağlamak amacıyla komisyon kurulmasına ve araştırma yapılmasına, gerektiğinde anlaşma , şartname, sözleşme , protkol hazırlanması tüm husus ve işlemler için Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

          Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 06.03.2020 saat:16:00

  •  

Hüseyin DOĞAN                               Ali NARŞAP                                 Hasibe ALTINOK

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

  •  

 

 

 

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.