06/02/2021 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 05 Şubat 2021 15:13

 

        Belediye Meclisimiz 3.dönem 2. olağan toplantısı, Meclis ve Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN başkanlığında, İsmail Hakkı KURT, Ahmet ÇAKMAK ,Murat UYANIK, Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK, Ali NARŞAP, Yasin YILMAZ , Ramazan SEZER                                                         Ramazan ALTINSOY, İsmail ŞENGÜL,Süleyman ALGÜL’ ün iştirakleriyle 05.02.2021 günü saat 15:00 da Belediye Meclis salonunda toplandı.

 

           Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Başkan: Toplantıya katılmayan meclis üyesinin mazeret dilekçesinin olmadığını beyan etti. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 04.01.2021 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

      Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “…..belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir” ibaresine göre;

  1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.02.2020 tarih ve 64 sayılı sosyal denge tazminatı sözleşmesi konulu yazısı .
  2. Fen İşleri Müdürlüğünün 05.02.2020 tarih 97 sayıda kayıtlı mevzi imar planı konulu yazısı .
  3. Fen İşleri Müdürlüğünün 05.02.2020 tarih 98 sayıda kayıtlı ilave imar planı konulu yazısı .

     yapılan  oylama sonucu gündeme alınması oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 13 ):Gündemin 1. Maddesi olan Temizlik Park ve Bahçeler Amirliğinin 20/01/2021 tarih ve 4 sayılı yazısı okundu. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan olan Temizlik Park ve Bahçeler Amirliğinin  Görev , Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği taslağının ekteki şekliyle aynen kabul  edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (b) bendi gereğince oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 2 (Karar No:14):  Gündemin 2. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün22/01/2021 tarih ve 672 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Hamam Mahallesi tapuda 145 ada 2 parsel numarasında içinde kargir üç katlı ve beş daireli kargir tek katlı ve iki daireli binalar bulunan bahçe nitelikli Ahmet BURSALI adına kayıtlı taşınmaz üzerinde taşınmaz sahibi Ahmet BURSALI’nın Belediyemize yazmış olduğu 31.12.2020 tarih ve 341 havale sayılı dilekçeleri ile yoldan ihdas, tevhid ve yola terk işlemlerinin Belediye Encümeni tarafından onaylanmasını talep etmektedir.Harita Mühendisi İshak BİNBİR’ in hazırlamış olduğu dosyada;

     145 ada 2 parsel numarasında kayıtlı arsaya cephe olan yoldan Ekli krokide A ve B gösterilen kısımların ihdas edilmesini,

      İhdas edilen ve Ekli Krokide A ve B ile gösterilen alanlar ile 145 ada 2 parselin tevhid edilmesi sonucu Ekli Krokide C ile gösterilen parselin oluşturulmasını,

      Tevhiden oluşan ve Ekli Krokide C ile gösterilen parselden Ekli Krokide D ve E ile gösterilen kısımların bedelsiz yola terk edilmesi sonucu Ekli Krokide C ile gösterilen parselin oluşturulmasını talep ettikleri anlaşılmış olup;    

Harita Mühendisi İshak BİNBİR’in hazırlamış olduğu dosyada; İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine göre ve Uygulama İmar Planımız 34 L IV B paftasına göre bir sakınca bulunmamaktadır.

Yoldan ihdas, tevhid ve yola terk işlemleri konuları Belediye Encümenimizin 14.01.2021 tarih ve 5 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup; Yoldan ihdas, tevhid ve yola terk işlemleri konularının Belediye Meclisimizce görüşülmesi, ekli Krokide A ile gösterilen 140,97 m² alanın ihdasının ve ekli Krokide B ile gösterilen 0,33 m² alanın 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin e fıkrasına göre satış bedelinin belirlenmesine satışının yapılmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 34. maddesinin g fıkrasına göre encümene yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM 3 (Karar No:15): Gündemin 3. Maddesi olan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28/01/2021 tarih ve 6 sayılı yazısı okundu.Belediyemiz ve Zafer Kalkınma Ajansı arasında yürütülmekte olan hibe destekli ‘’Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften Projesi’ kapsamında: bu proje ile alakalı satın alma işlemlerinin Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yapılacağı öngörülmüştü,fakat Zafer kalkınma Ajansı ve belediyemiz arasında yapılan zeyilmane ile Cevizdere Turizm İnş. San. Ve tic. Ltd. Şti. Proje ortağı olarak belirlenmiştir.Zafer kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen projelerde ortak da proje sahibi ile aynı yetkilere sahiptir.Bu kapsamda satın alma işlemleri müştereken yapılacağından Belediye meclisinin Ek ödenek talebine ilişkin  04.01.2021 tarih ve 9 numaralı kararının iptal edilerek, bu satın almalarda kullanılacak olan 1.400,000,00 TL ek ödenek tahsisi edilmesine  nin aşağıdaki  tabloda sunulan bütçe kodlarına istinaden  Mali İdareler Bütçe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince aşağıda belirtilen düzeyde ek ödenek tahsis edilmesi, Süleyman ALGÜL’ün çekimser oy diğer meclis üyelerinin kabul oy kullanması sonucu oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gider Ek Bütçe Kodu:

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumsal Kod

Fonksiyonel Kod

Ekonomik Kod

Ödenek Tutarı

46.43.10.37

01.3.9

07.01.09.01

1.400.000,00 TL

 

Gelir Ek Bütçe Kodu:

Gelir Kodu

Ödenek Tutarı

06.01.03.01

1.400.000,00TL

 

GÜNDEM 4 (Karar No:16 ): Gündemin 4. Maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.12.2020 tarih ve 674 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 385 ada 1 parsel nolu taşınmazdaki Belediyemize ait hissenin 6183 Sayılı Kanunun Geçici 8. Maddesi kapsamında belediyemizin Emet Vergi Dairesine olan borçlarımızdan mahsup edilmesi karşılığında 28.01.2021 tarihinde Maliye Hazinesine tapu devri yapılmış olup, Emet Vergi Dairesinin yapmış olduğu hesaplamalar neticesinde 2021 yılı bütçesinde yetmeyeceği anlaşılan aşağıda fonksiyonel ve ekonomik kodları yazılı harcama birimine toplam 2.000.000,00 TL ek  ödeneğin tahsis edilmesine  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37’nci maddesi hükmü gereğince, Süleyman ALGÜL’ün çekimser oy diğer meclis üyelerinin kabul oy kullanması sonucu oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Gider Ek Bütçe Kodu:

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumsal Kod

Fonksiyonel Kod

Ekonomik Kod

Ödenek Tutarı

46.43.10.33

01.1.2

03.04.03.90

1.500.000,00 TL

46.43.10.33

01.1.2

04.02.09.01

500.000,00 TL

 

Gelir Ek Bütçe Kodu:

 

Gelir Kodu

Ödenek Tutarı

06.01.03.01

2.000.000,00 TL

 

GÜNDEM 5 (Karar No:17 ): Gündemin 5. Maddesi olan 04.11.2021 tarih ve 10 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, İlçemiz cadde sokak isimlerinin belirlenmesi ile ilgili imar komisyon raporu okundu.İmar Komisyon Raporunda ; Adres kayıt sistemi sayısal veri projesi üretimi çalışması tamamlandığı ,yapılan çalışma neticesinde adres ve numarataj yönetmeliğine göre bazı cadde ve sokak isimlerinin yeniden oluşturulması,güncellenmesi ihtiyaç olduğundan komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda İlçemiz cadde ve sokak isimlerinin belirlenmesi hususu istişare edilmek üzerek ve daha kapsamlı bir çalışma yapılması için ileri bir tarihe ertelenmesi uygun görülmüştür. İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 6 (Karar No:18 ): Gündemin 6. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.02.2021  tarih ve 57 sayılı yazısı okundu. Türkiye Halkbankası A.Ş. den Belediyemizin iştirak firması olan Cevizdere Tur.San.Tic. LTD.ŞTİ:’ye kullandırılacak 1.000.000,00 TL tutarlı aylık eşit taksitli 36 ay vadeli , değişken faizli kredi başvurusunda halen kamu hizmetinde kullanılmayan ve kredi vadesine dek kamu hizmetinde kullanılmayacak olan Emet Belediyesi’nin maliki olduğu Kütahya Emet Cumhuriyet Mah. 509 ada , 2 parselde yer alan iş yeri teminat gösterilecektir.Türkiye Halkbankası A.Ş.’ ye ipotek verilmesine dair alınan karara ek olarak Emet Belediyesinin Belediye iştirak firması Cevizdere Tur.San.Tic. LTD.ŞTİ.’ye kefil olması karara bağlanmıştır. Türkiye Halkbankası A.Ş. tarafından Emet Belediyesine tahsis edilecek 60.000,00 TL tutarlı çek kredinsin açık kredi olarak talep edilmesi karara bağlanmıştır. Yapılan oylama sonucu oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 7 (Karar No:19 ): Gündemin 7. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 01.02.2021  tarih ve 75 sayılı yazısı okundu.Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş’ nin 05.01.2021 tarih 165142 sayılı (31 havale sayılı) yazı ile ilçemiz 637 ada 14 parsele yapılan 30.12.2020 tarihinde OEDAŞ Kütahya İl Müdürlüğü tarafından geçici kabulü yapılan Güneş Enerji Santrali tesisi ve akabinde OEDAŞ İl Müdürlüğü ile Sistem Bağlantı Anlaşması imzalanmıştır. OEDAŞ İl Müdürlüğü tarafından yazıda da belirtildiği üzere yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda şirketlerine ödenmesi gereken ek teminat miktarı 115.000,00 TL güvence bedeli olarak 06.01.2021 Tarihinde Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kütahya İl İşletme Müdürlüğü adına yazıda belirtilen hesap numarasına gönderilmiştir.İlçemiz 637 ada 14 parsele yapılan Güneş Enerji Santrali Tesisi sistem işletim bedelinin teminatı için Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kütahya İl İşletme Müdürlüğüne süresiz verilmek üzere İller Bankası A.Ş.’den 115.000,00 TL için teminat mektubu için Gayri Nakdi Kredi kullanılmasına,  Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’ a yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 8 (Karar No:20 ):  Gündemin 8. Maddesi olan Belediyemizin şirketi olan Cevizdere Tur. İnş. San ve Tic. LTD.ŞTİ.’in 01.02.2021 tarih ve 19 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68 . Maddesinin (e)  bendine istinaden Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir. Belediyemiz ve Zafer Kalkınma Ajansı arasında imzalan “Keçi Belediyeden , Süt Köylüden , Peynir Kooperatiften” projesi kapsamında kullanılmak üzere 350.000,00 TL (üçyüzellibin) ve faiz tutarındaki kredi çekilmesi için, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Emet Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN ve Cevizdere Tur. İnş. San. ve Tic. LTD.ŞTİ. müdürü İlhan DİKMAN’in yetkilendirilmesine  oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 9 (Karar No:21 ): Gündemin 9. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.02.2021  tarih ve 64 sayılı yazısı okundu.Anayasanın 53. maddesinde yer alan “Memurlar ve diğer kamu görevlileri toplu sözleşme yapma hakkına sahiptir.” Hükmü doğrultusunda 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunuyla yerel yönetimlerde “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” yapılması imkanı tanınmıştır.Anılan kanunun 32. maddesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince karar verilmesi halinde denilmektedir.Bu itibariyle kurumumuzda görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili sendika olan Ben-Bir-Sen ile sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalanması için görüşme  yapılmasına ve 31.12.2021 tarihine kadar kapsayan sözleşmenin imzalanması için Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN ‘a yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 10 (Karar No:22 ): Gündemin 10. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 25.02.2021 tarih ve 97 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Yağcık Köprüsü civarında yapılması planlanan ıslah ve düzenleme çalışmaları Kütahya DSİ İl Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılacaktır. Söz konusu ıslah ve düzenleme çalışmaları yapılacak olan İlçemiz Yağcık Köprüsü ve civarında bulunan alanda Mevzii İmar Planı çalışmalarının başlatılmasına , kurumlardan görüş yazılarını aldıktan sonra planı onaylanmak üzere meclis sunulmasına Belediye Kanununun 24. Maddesine göre imar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

             

GÜNDEM 11 (Karar No:23 ): Gündemin 11. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 25.02.2021 tarih ve 98 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Mücavir Alan sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Akpınar Mahallesi 586 ada 86 parsel ve 586 ada 12 parsel sayılı taşınmazların ve çevresinin spor alanı olarak İlçemiz Uygulama İmar Planına ilave edilmesi için İlave İmar Planı yapılmasına , kurumlardan görüş yazılarını aldıktan sonra planı onaylanmak üzere meclis sunulmasına Belediye Kanununun 24. Maddesine göre imar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

        Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 05.02.2021 saat:16:00

                                                                                                 

Hüseyin DOĞAN                              Ali NARŞAP                                 Hasibe ALTINOK

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

 

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.