05.12.2022 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 05 Aralık 2022 14:00
Karar No: 78,79,80,81,82,83,84,85
Dosya Adı İşlem
05122022-meclis-toplantisi-ve-kararlar.doc İNDİR

 

T.C.

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi

05.12.2022 / Saat 14:00

Meclis Toplantı

Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 12. Olağan, 1. Oturum – Meclis Salonu

Toplantıya İştirak Eden

Meclis Üyeleri

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN  Başkanlığında  İsmail Hakkı KURT, Ahmet ÇAKMAK , Murat UYANIK, İsmail ŞENGÜL,Ali NARŞAP, Ramazan ALTINSOY,  Mehmet DÜZ , Yasin YILMAZ

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri

Ramazan SEZER, Süleyman ALGÜL, Hasibe ALTINOK,

                                                                                                                                                                                       

      Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “…..belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir” ibaresine göre;

1- Meclis Üyelerinden Ali NARŞAP  ve Mehmet DÜZ imzalı Belediyemiz uhdesinde bulunan 459 ada 1 parsel üzerine spor tesisi yapılabilmesi için Gençlik ve Spor Müdürlüğüne tahsis konulu müzekkeresi, gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 78): Gündemin 1. Maddesi olan Belediye Meclisimizin 07.11.2022 tarih ve 59 sayılı kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemizce 2023 Mali yılında uygulanacak olan 2023 Yılı Bütçe tasarısı ve izleyen 2 yıl (2024-2025) yılı tahmini bütçelerine ait Plan Bütçe Komisyon Raporu okundu. Meclis Başkanı Meclis üyelerine konu ile ilgili söz almak isteyen, sorusu olan var mı diye sordu. Herhangi bir soru soran ya da söz alan olmadı. Bütçe kalemleri tek tek okunarak ayrı ayrı oylandı ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b) fıkrasına göre,61 ve 62 maddeleri uyarınca  ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesine göre oybirliği ile kabul edildi

 

GÜNDEM 2 (Karar No:79): Gündemin 2. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/11/2022 tarih ve 1863 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinde “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmü gereğince;  2023 yılı içerisinde Meclis toplantıları her ayın ilk haftası pazartesi günü belirlenmesine ve tatil olmamasına , 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 3 (Karar No: 80): Gündemin 3. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 29.11.2022 tarih ve 1882 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Hisarlık Eteği Mevkiinde 1957.83 m2 büyüklüğündeki uygulama imar planına göre park alanı olan 525 ada 77 parselde 5393 sayılı Kanun’un 18‘inci maddesinin (u) ve (e) bendi, 3194 sayılı İmar Kanun’un 10’uncu maddesi gereği kamu yararı gözetilerek kamulaştırmasına,  5 yıllık imar programı içerisine alınmasına , kamulaştırmaya esas iş ve işlemlerine ilişkin Belediye Encümeninin yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 4 (Karar No: 81): Gündemin 4. Maddesi olan, 25.11.2022 tarih ve 74 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 801 Ada 1 Parselde bulunan 3 katlı hastane binası ve kagir tek katlı lojman nitelikli taşınmazla mülkiyeti 286 Ada 35 Parseldeki taşınmazın da takas ve/veya trampa olarak kullanılması” konulu İmar Komisyon raporu okundu. İmar komisyon raporunda;

 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince 25.11.2022 tarih ve 74 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen “Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait toplam 9698.98m² , 801 Ada 1 Parselde bulunan 3 katlı hastane binası ve kagir tek katlı lojman nitelikli taşınmazla mülkiyeti 286 Ada 35 Parseldeki taşınmazın da takas ve/veya trampa olarak kullanılması” konusunda, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 801 Ada 1 Parselde bulunan 3 katlı hastane binası ve kagir tek katlı lojman nitelikli taşınmazla mülkiyeti Belediyemize ait olan Cumhuriyet Mahallesi 525 Ada 80 Parsel, 48 Ada 6 Parsel, Kapaklıca Mahallesi 553 Ada 1 Parsel, Hamam Mahallesi 468 Ada 1 Parsel, Dere Mahallesi 700 Ada 3 Parsel, 705 Ada 26 Parsel ve Akpınar Mahallesi 197 Ada 10 Parsel numaralı taşınmazların bedelleri belirlenmiş ve belirlenen taşınmazlara ilave olarak Cumhuriyet Mahallesi 46 Ada 202, 203, 204, 205, 206 ve 207 Parsel numaralı taşınmazların takas edilmesi için 05.05.2022 tarih ve 29 sayılı meclis kararında karar verilmiştir. Cumhuriyet Mahallesi 286 Ada 33 Parseldeki taşınmazımızın Hükümet Konağı yapılması amacıyla Emet Kaymakamlığına tahsisi 07.11.2022 tarih ve 70 sayılı meclis kararı ile gerçekleşmiştir. Tahsisi gerçekleşen taşınmaza ilişkin Belediyemizce yapılan çalışmalar neticesinde taşınmazın ada parsel bilgileri 286 Ada 35 Parsel şeklinde revize edilmiştir. Belediyemizce yapılan çalışmalar neticesinde 05.05.2022 tarih ve 29 sayılı meclis kararında belirtilen taşınmazlara ilave olarak 286 Ada 35 Parseldeki taşınmazın da takas ve/veya trampa olarak kullanılmasına, anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ‘‘e’’ fıkrasında ‘‘Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulması halinde kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek’’ denildiğinden takas işleminin gerçekleştirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. “Denilmektedir.

İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması oy birliğiyle kabul edilmiştir

 

GÜNDEM 5 (Karar No: 82): Gündemin 5. Maddesi olan,25.11.2022 tarih ve 75 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Esentepe Mahallesi 381 ada 1 parsel ve 381 ada 2 parsel nolu taşınmazlarda TOKİ çalışması yapılabilmesi için “ Toplu Konut Alanı İmar Planı”  yapılması konulu İmar Komisyon raporu okundu. İmar komisyon raporunda;

“ Yapılan inceleme sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince 25.11.2022 tarih ve 75 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Esentepe Mahallesi 381 ada 1 parsel ve 381 ada 2 parsel nolu taşınmazlarda TOKİ çalışması yapılabilmesi için “ Toplu Konut Alanı İmar Planı”  yapılması konusu , Karayolları Genel Müdürlüğünün 06.10.2022 tarih ve 954818 sayılı yazısı ile oluru alınan , 07.11.2022 tarih ve 64 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen  yan yol plan tadilatı plan değişikliği ile birlikte yapılması uygun görülmüştür. “Denilmektedir.

İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 6 (Karar No: 83): Gündemin 6. Maddesi olan 25.11.2022 tarih ve 76 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 286 ada 35 parsel nolu taşınmazda  “ Resmi Kurum Alanı (Hükümet Konağı) ve Dini Tesis Alanı İmar Planı”  plan değişikliği yapılması konulu İmar Komisyon raporu okundu. İmar komisyon raporunda;

Yapılan inceleme sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince 25.11.2022 tarih ve 76 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen imar planında Özel Proje Alanı (Cazibe Merkezi) olarak görülen İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 286 ada 35 parsel nolu taşınmazda  “Resmi Kurum Alanı (Hükümet Konağı) ve Dini Tesis Alanı İmar Planı”  plan değişikliği yapılması konusu komisyonumuzca uygun görülmüştür. ”Denilmektedir.

İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması oy birliğiyle kabul edilmiştir

 

GÜNDEM 7 (Karar No: 84): Gündemin 7. Maddesi olan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 01.12.2022 tarih ve 1916 sayılı yazısı okundu. 5393 sayılı Belediye kanununun 24.maddesinin 2.fıkrası ve Mahalli idareler Bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 28.maddesine ve Emet Belediye Meclisinin 04.05.2012 tarih ve 36 sayılı kararı ve 06.10.2012 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanan Emet Belediyesi Tarifeler ve Abone Hizmetleri yönetmeliği ve Emet Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarih ve 47 sayılı kararı ile kabul edilen tarife abone hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine istinaden 2023 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifeler tek tek okunarak oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 8 (Karar No: 85):  Meclis Üyelerinden Ali NARŞAP  ve Mehmet DÜZ imzalı önerge okundu. İlçemiz hamam mahallesi taşoluk mevkiinde bulunan 459 ada 1 parsel üzerine spor tesisi yapılması planlanmaktadır.  Spor tesisi yapılması için söz konusu Hamam mahallesi 459 ada 1 parseldeki taşınmazın Belediyemiz uhdesinde bulunan 4326.00 m2'lik kısmının Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesine , 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” denildiğinden tahsis edilmesine , tahsis edilmesi ile ilgili tüm husus ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 05.12.2022 saat:15:30

 

Hüseyin DOĞAN                           Ali NARŞAP                                    Mehmet DÜZ

Belediye  ve Meclis Başkanı                Katip                                                 Katip

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.