05.06.2023 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 05 Haziran 2023 15:00
Karar No: 54,555,56,57,58,59
Dosya Adı İşlem
haziran.doc İNDİR


T.C.
EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

Meclis Tarihi    05.06.2023 / Saat 15:00
Meclis Toplantı 
Bilgileri ve Yeri    5. Dönem, 6. Olağan, 1. Oturum – Meclis Salonu
Toplantıya İştirak Eden 
Meclis Üyeleri

    Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN Başkanlığında, Ahmet ÇAKMAK, Murat UYANIK, Ramazan ALTINSOY, Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK, Kasım AKDAĞ
Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri    Ramazan SEZER, Süleyman ALGÜL,  Yasin YILMAZ
Ali NARŞAP, İsmail ŞENGÜL
                                                                                                                                                                                       
Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “…..belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir” ibaresine göre;

1-    Fen İşleri Müdürlüğünün 05.06.2023 tarih ve 3151 sayıda kayıtlı apart ve sosyal tesis yapılabilmesi için kredi kullanılması,  müzekkeresi gündeme alınması oy birliğiyle kabul edilmiştir.
2-    Meclis üyelerinden Mehmet DÜZ ve Murat UYANIK imzalı İlçemizde 1-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali (EMFEST) , 30 ağustos 3 eylül tarihleri arasında düzenlenen 3 Eylül Gazi Emet’in Kurtuluşu Bor Termal ve Turizm Festivali düzenlendiğinden  24 haziran 4 eylül 2023 tarihleri arasında ilçemizde sembollerinden olan Belediyemizin işletmiş olduğu hamamların 10 TL olarak kampanya edilmesi müzekkeresi gündeme alınması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM 1 (Karar No: 54):  Gündemin 1. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 17.05.2023  tarih ve 3081 sayılı yazısı okundu. Maliye hazinesine ait İlçemiz Dere Mahallesi Eleği mevkiinde bulunan 6829,13 m2 büyüklüğündeki tapuda 649 ada 39 parsel numaralı kayıtlı taşınmazın ve İlçemiz Dere Mahallesi Ballık mevkiinde bulunan 3709,17 m2 büyüklüğündeki 719 ada 418 parsel numaralı kayıtlı taşınmazın Belediyemizce bölgeye yapılan mesire alanı ve oba projesini genişletmek ve Belediye hizmetlerinde kullanılması amacıyla satın alınmasına ve 5 yıllık imar programına alınmasına;  5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinde Belediye Meclisinin görev ve yetkileri maddesinin (e) bendinde "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına ; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek" denildiğinden şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN'a ve Belediye Encümenine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM 2 (Karar No: 55) Gündemin 2. Maddesi olan 02.05.2023 tarih ve 46 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Sosyal Tesis Alanı İmar Planı Değişikliği yapılması İmar Komisyon Raporu okundu.
İmar komisyon raporunda; “İlçemizde İlçemiz Esentepe Mahallesi,  Uygulama İmar Planı 34 L-II C ve 34 L- II B paftalarında kalan park alanı olarak gözüken mülkiyeti belediyemize ait alanda düğün salonu, toplantı vb. sosyal amaçlar doğrultusunda yapılaşma ihtiyacı haiz olmuş olup; Bu kapsamda yukarıda bahsi geçen yapılaşmanın sağlanabilmesi amacıyla “Park Alanı” olarak görünen alanın “Sosyal Tesis Alanı, E:2,00 Yençok:8,00” olarak plan değişikliği yapılması incelenmiş, bahsi geçen parselin konumu da göz önünde bulundurularak 3194 sayılı İmar Kanunu Hükümlerince uygun görülmüştür.” Denilmektedir.
İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM 3 (Karar No: 56): Gündemin 3. Maddesi olan 02.05.2023 tarih ve 52 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen GES Mevzii İmar Planı Değişikliği yapılması İmar Komisyon Raporu okundu.
“İmar komisyon raporunda; İlçemizde Ova Soğuk Hava Tesisleri SAN. TİC. LTD. ŞTİ’nin Akpınar Mahallesi 583 ada 53 parsel numaralı taşınmazda mekânsal plan yapım yönetmeliğine uygun olarak GES (güneş enerji santrali) amaçlı ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapma talebi dilekçeleri ekinde sunulan tapu belgeleri, marjinal yazışmalar, ilgili kişilere ait vekaletnameler ve kimlik fotokopileri, söz konusu parsellere ilişkin aplikasyon krokileri ve yapımı planlanan taslak GES planı incelenmiş, bahsi geçen parselin konumu da göz önünde bulundurularak Mekansal Plan Yapım Yönetmeliği Hükümlerince uygun görülmüştür.” Denilmektedir.
İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM 4 (Karar No: 57): Gündemin 4. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 30.05.2023  tarih ve 3114 sayılı yazısı okundu. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Yenice Köyü Yeni Mahalle Mevkiinde 07.02.2021 tarih ve 14 sayılı Belediye Meclis Kararı, 27.04.2022 tarih ve 59 sayılı İl İdare Kurulu Kararı ve 03.06.2022 tarihli ÇEVRE ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Mekânsal Planlama Müdürlüğünce onaylı mücavir alan sahamız içerisinde yapımı planlanan orta ölçekli sanayi tesisleri için “ Orta Ölçekli Sanayi Alanı Mevzii İmar Planı” 07.11.2022 tarih ve 61 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış, 21.12.2022 tarih ve 2056 sayılı zabıt varakası ile askıdan indirilerek kesinleşmiştir.
Söz konusu kesinleşen plan alanında ruhsata ve ilgili mevzuatlara uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi için cadde sokak isimleri ve numarataj çalışmaları 02.01.2023 tarih ve 11 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Şehit Eren BÜLBÜL Caddesi ve Şehit Jandarma Astsubay Ferhat GEDİK Caddesi'nin belirlenmesi ile başatılmıştır. Ancak söz konusu alan halen idari sınırları bakımı ile köy tüzel kişiliğine bağlı olması nedeni ile Adres Numarataj ve Levhalama yönetmeliği hükümlerine gelişmişlik düzeyi itibariyle cadde muhteva edemeyeceğinden Şehit Eren BÜLBÜL Caddesinin "Şehit Eren BÜLBÜL Sokak", Şehit Jandarma Astsubay Ferhat GEDİK Caddesi'nin "Şehit Jandarma Astsubay Ferhat GEDİK Sokak" olarak güncellenmesi  gerektiğinden, Şehit Eren BÜLBÜL Caddesinin "Şehit Eren BÜLBÜL Sokak", Şehit Jandarma Astsubay Ferhat GEDİK Caddesi'nin "Şehit Jandarma Astsubay Ferhat GEDİK Sokak" olarak değiştirilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi n- bendine göre oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM 5 (Karar No: 58): Gündemin 5. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 05.06.2023  tarih ve 3151 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Dere Mahallesi 469 ada 1 parsel bulunan 5.513,00 m² alana Belediyemizce apart ve sosyal tesis yapılması amacıyla projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. ilçemizin en önemli katma değerlerinden olan termal turizmin yaygınlaşması, belediyemizce yapılması planlanan apart oteller  projelerimizin hayata geçirebilmek amacıyla finansal desteğin oluşturulması için, söz konusu projelere ilişkin yaklaşık maliyet olan 31.000.000,00 TL (otuzbirmilyonTürkLirası) Ziraat Bankasından kredi kullanılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68 . Maddesinin (e)  bendine istinaden Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayı ile yapabilir. Denildiğinden. Bankalardan kullanılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere teminat olarak Belediyemizin her türlü hak, alacak ve kira gelirleri, gayrimenkul teminat olarak vermeye veya İller Bankası A.Ş. tarafından teminat mektubu sağlanmasına, kredi ile ilgili olarak garanti ve teminatların verilmesine,  bu iş ve işlemlere esas her türlü sözleşme, protokol ve taahhütname düzenleyip imzalamaya ayrıca bankalar ve resmi kurumlar nezdindeki kredi çekilmesi için, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Emet Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN ‘ın yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

 GÜNDEM 6 (Karar No: 59) : Meclis üyelerinden Mehmet DÜZ ve Murat UYANIK imzalı İlçemizde 1-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında Gazi Emet Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali (EMFEST) , 30 ağustos 3 eylül tarihleri arasında düzenlenen 3 Eylül Gazi Emet’in Kurtuluşu Bor Termal ve Turizm Festivali düzenlendiğinden 24 haziran 4 eylül 2023 tarihleri arasında ilçemizde sembollerinden olan Belediyemizin işletmiş olduğu hamamların 10 TL olarak kampanya edilmesi müzekkeresi ile ilgili olarak; İlçemizi en iyi şekilde temsil etmek, yerli turist sayısını arttırmak amacıyla 24.06.2023 – 04.09.2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrasına göre hamam ücretinin 10 TL olarak uygulanması oybirliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 05.06.2023 saat: 15:45
    
Hüseyin DOĞAN                                 Ali NARŞAP                              Murat UYANIK
Belediye ve Meclis Başkanı                        Katip                                              Katip

    


 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.