05.05.2022 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 05 Mayıs 2022 15:00
Karar No: 25,26,27,28,29,30
Dosya Adı İşlem
05052022.doc İNDİR

 

T.C.

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi

05.05.2022 / Saat 15:00

Meclis Toplantı

Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 5. Olağan, 1. Oturum – Meclis Salonu

 

 

Toplantıya İştirak Eden

Meclis Üyeleri

Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN başkanlığında, İsmail Hakkı KURT , Ahmet ÇAKMAK , Murat UYANIK , Hasibe ALTINOK Ali NARŞAP, Ramazan SEZER , Ramazan ALTINSOY , İsmail ŞENGÜL

 

 

            Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Ak Parti Meclis Üyesi Yasin YILMAZ’ın izin dilekçesinin okunmasından sonra ,izinli sayılıp sayılmaması oya sunuldu ve izinli sayılması oy birliğiyle karar verildi.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 25): Emet Belediye Başkanlığı ile Hisarcık Belediye Başkanlığı arasında düzenlenen ortak olarak orta ölçekli sanayi sitesi kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalamak amacıyla ve gerektiği taktirde kooperatif kurulması ve her iki belediye ait şirketlerinde ortak protokol imzalaması için 5393 sayılı Kanunun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesi (o) bendi “Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.”  hükmü gereğince ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre Komşu iki ilçe Belediyesi olan, Emet Belediyesi ve Hisarcık Belediyesinin ortak akılı ile kurulan “ S.S. EMET HİSARCIK KARMA SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ” ne Emet Belediyesi olarak 2 pay ile üye olunmasına, 2 paya karşılık gelen 40.000,00TL’nin peşinat miktarı olarak ödenmesine, kooperatifçe kooperatif üyelik aidatı olarak belirlenen üyelik aidatlarının belediye bütçesinden ödenmesine,

Ayrıca %100 sermayesi Emet belediyesine ait olan “CEVİZDERE TURİZM İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”nce de kurulu bulunan “ S.S. EMET HİSARCIK KARMA SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ” ne 15 pay ile üye olunmasına, 15 paya karşılık gelen 300.000,00TL’nin peşinat miktarı olarak ödenmesine, kooperatifçe kooperatif üyelik aidatı olarak belirlenen üyelik aidatlarının şirket bütçesinden ödenmesine,

     “Bu ana sözleşmede sayılan imalat ve tamiratla ilgili meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ile sanayicilerin, günün icaplarına uygun modern ve teknik şartları haiz birer işyerine sahip olmalarını sağlamak ve topluluğun genel hizmetlerin karşılayacak tesisleri içine alan bir sanayi sitesi kurarak;

a) Teknik görgü ve bilgilerini artırmak,

b) Modern imalat metotlarından faydalandırmak,

c) İşbirliği ve ihtisaslaşmanın gerçekleştirilmesi gibi çalışmaları yaparak mesleki gelişmelerini sağlamaktır.

Bu amaçla kooperatif:

1) Arsa ve arazi satın alır, birleştirir, imar planına uygun biçimde böldürerek altyapı, plan, proje ve maliyet hesapları hazırlar ve ortaklarına toplu işyeri yaptırır.

2) Altyapı, sanayi sitesi ve müşterek tesislerin plan ve projelerini yaptırır.

3) Taşınır ve taşınmaz mallar ve haklar edinir, bunları satar, ipotek eder, kiraya verir işletir ve kullandırır. Ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kredi alan kooperatifler bu konuda Bakanlığın iznini alır.

4) Ortaklarının sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurar, bunları ortaklarına aktarabilir.

5) Yaptırılan işyerlerinin mülkiyetini ana sözleşmede yazılı esaslara göre kura ile ortaklarına aktarır.

6) İşyeri yapımının imkansızlaşması halinde, kooperatife ait arsayı parselleyerek ya da hisselendirerek, genel kurulca karara bağlanması şartıyla kura ile ortaklarına dağıtır.

7) Amacına ulaşmak için kredi veren kurum ve kuruluşlardan borç para alır, açılan kredinin amacına uygun olarak kullanılmasını sağlar.

8) İlgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar, sanayi sitesi yapı kooperatifleri üst kuruluşlarına katılır.

9) Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

10) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğinden yararlanacak kooperatiflerin kooperatife kayıtlı ortaklar listesi için Bakanlıkça belirlenen Genel Ortak Listesi formatına uygun işlem yapması şarttır.

       Sanayi sitesi yapı kooperatifleri “Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kollarından imalat ve/veya tamirat işleriyle uğraşanları içerecek şekilde; karma olarak kurulabileceği gibi, herhangi bir sektörde veya aynı sektöre dâhil meslek kollarının biri veya birkaçında faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı İhtisas Sanayi Sitesi yapı kooperatifi olarak da kurulabilir. Kooperatifin amacı olarak  belirlenmesine,

       5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye başkanının görev ve yetkileri’ başlıklı 38’inci maddesinin (g) bendi; “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ‘Diğer kuruluşlarla ilişkiler’ başlıklı 75’inci maddesine göre ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan her tür türlü yazışmalarda imza atmaya, Emet Belediyesi adına anlaşma/protokol, sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.(g) maddesi ve 75. Maddesi gereğince oy birliğiyle kabul edildi.

 

GÜNDEM 2 (Karar No:26 ): Gündemin 2. Maddesi olan, Yazı işleri Müdürlüğünün 08.04.2022 tarih ve 172 sayılı yazısı ile encümene havale edilen Belediyemiz 2021 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesinin (a) fıkrasına istinaden oy birliği ile kabulüne ve Mayıs Ayı Meclis Toplantısında görüşülmesine karar verilen 21.04.2022 tarih ve 29 sayılı Encümen Kararı okundu. Mali Hizmetler Müdürü Hüsnü KAYMAK 2021 Yılı Emet Belediyesi İdari Kesin Hesap Cetvelini kalem kalem okuyarak meclisi bilgilendirdi. 2021 Yılı Emet Belediyesi İdari Kesin Hesap Cetveli 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b) fıkrası ile aynı kanunun 64. Maddesine göre ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesine göre geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 3 (Karar No: 27 ): Gündemin 3. Maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.04.2022 tarih ve 147 sayılı yazısı okundu ve ekleri incelendi. Mali Hizmetler Müdürü Hüsnü KAYMAK Belediyemiz 2021 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesap Cetvellerini ayrı ayrı okuyarak meclisi bilgilendirdi. 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal yönetmeliğinin 35.maddesinin (10). Fıkrasına istinaden Belediyemiz 2021 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri geldiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 4 (Karar No: 28 ): Gündemin 4. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 27.04.2022 tarih ve 268 sayılı yazısı okundu. OEDAŞ İl İşletme Müdürlüğü’nün 26.04.2022 tarih ve 25195 sayılı yazısında Oedaş İl Müdürlüğü, şirket yatırım programında elektrik şebekesi yenileme ve tesis çalışmaları kapsamında yeni yapılaşmalar ve güç artışları nedeniyle enerji karşılaması ve sağlıklı enerji temin etmek için trafolar tesis edilmesinin planlandığı, bu kapsamda trafo yer tahsisleri için şirket tarafınca hazırlatılan imar planı değişikliklerinin yazı ekinde gönderildiği anlaşılmış olup; OEDAŞ İl İşletme Müdürlüğü ihtiyaçları doğrultusunda1/1000 ölçekli j22-B-16A-1A Koruma Amaçlı İmar Planı Paftasında “ Trafo Alanı Plan Tadilatı” yapılması için,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre imar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 5 (Karar No: 29 ): Gündemin 5. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 28.04.2022 tarih ve 272 sayılı yazısı okundu. Kütahya İli Emet İlçesi Hamam Mahallesi 801 ada 1 parsel üzerinde yer alan  maliye hazinesi adına kayıtlı 9698,98 m² bahçeli kâgir 3 katlı hastane binası  ve kâgir tek katlı  lojman   nitelikli taşınmazın  belediyemize tahsisi 22/09/2020 tarihinde yapılmıştır. Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan 801 ada 1 parselin Belediyemiz ihtiyaçları doğrultusunda 3194 sayılı imar Kanunu’nun 8-b maddesi uyarınca belediyemize ait taşınmazlarla takası için Belediye Meclisimizce 02/04/2021 tarih ve 37 numaralı kararı ile Belediye meclis kararı almıştır.  Mülkiyetleri Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi 525 ada 80 parsel, Cumhuriyet Mahallesi 48 ada 6 parsel, Kapaklıca Mahallesi 553 ada 1 parsel, Hamam Mahallesi 468 ada 1 parsel, Dere Mahallesi 700 ada 3 parsel, Dere Mahallesi 705 ada 26 parsel ve Akpınar Mahallesi 197 ada 10 parsel numaralı taşınmazların bedellerinin belirlenmesine ait 17/05/2021 tarih ve 69 sayılı encümen kararı ile Cumhuriyet Mahallesi 525 ada 80 parsel, Cumhuriyet Mahallesi 48 ada 6 parsel, Kapaklıca Mahallesi 553 ada 1 parsel, Hamam Mahallesi 468 ada 1 parsel, Dere Mahallesi 700 ada 3 parsel, Dere Mahallesi 705 ada 26 parsel ve Akpınar Mahallesi 197 ada 10 parsel “numaralı taşınmazların bedelleri belirlenmiştir.

      Belirlenen taşınmazlara ilave olarak Hamam Mahallesi 801 ada 1 Parsel de yer alan Maliye Hazinesine ait  taşınmazın ile Emet Belediye Başkanlığına ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 46 ada 202-203-204-205-206-207 parsel numaralı taşınmazların takas edilmesine anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ‘‘e’’ fıkrasında ‘‘Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulması halinde kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek’’ denildiğinden takas işleminin gerçekleştirilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 6 (Karar No: 30 ): Gündemin 6. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 28.04.2022 tarih ve 273 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 525 Ada 6 Parselde yer alan  Maliye Hazinesine ait 106357221 Taşınmaz Kimlik numaralı Lojman Niteliğindeki Zemin Kat 1 Nolu BB , 106357222 Taşınmaz Kimlik numaralı Lojman Niteliğindeki 1. Kat 2 Nolu BB , 10635723 Taşınmaz Kimlik numaralı Lojman Niteliğindeki 2. Kat 3 Nolu BB   nolu taşınmazların Belediye  Lojmanı olarak kullanılması planlanmaktadır. Söz konusu taşınmazların kamu yararı sağlanabilmesi için  Belediye Lojmanı  olarak Emet Belediye Başkanlığına 3194 Sayılı İmar Kanununun 11 ‘inci maddesi ve  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” denildiğinden tahsis edilmesine , tahsis edilmesi ile ilgili tüm husus ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, Belediye Meclis Üyelerine  teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 05.05.2022 saat:16:00

        

Hüseyin DOĞAN                              Ali NARŞAP                                     Hasibe ALTINOK

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                     Katip

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.