04.07.2022 Meclis Kararları

Karar Tarihi: 04 Temmuz 2022 15:30
Karar No: 34,35,36,37,38

 

T.C.

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi

04.07.2022 / Saat 15:30

Meclis Toplantı

Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 7. Olağan, 1. Oturum – Meclis Salonu

 

 

Toplantıya İştirak Eden

Meclis Üyeleri

Meclis I. Başkan Vekili İsmail Hakkı KURT başkanlığında, , Ahmet ÇAKMAK ,Murat UYANIK, Hasibe ALTINOK,Alil NARŞAP ,Ramazan SEZER ,İsmail ŞENGÜL ,Ramazan ALTINSOY ,Mehmet DÜZ

 

 

                  Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 34): Gündemin 1. Maddesi olan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 21.06.2022 tarih ve 689 sayılı yazısı okundu. Belediyemiz İçmesuyu Sağlık Bakanlığının İnsani Tüketim Maçlı Sular Hakkında Yönetmelikle 17.05.2005 Tarih ve 25.735 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik gereği yıl içerisinde yapılan kontrol izlemeleri belli takvime bağlanmış Buna göre de arsenik parametreleri standartları üzerinde çıkmakta olup Emet Hıfsısıhha kurulu kararı ile arsenik parametreleri yüksek olan su kuyuları iptal edilmiş olup, arsenik parametreleri uygun olan su kuyuları ile ilçemizin su ihtiyacı karşılanmaktadır. Şehir şebekesine verilen içme suyu ayrıca park bahçeler itfaiye ve sulama suyu olarak kullanılmakta olup Emet göletinden gelecek içme suyu da aynı amaçlarla park bahçeler ağaçlandırma sulamaları olarak kullanılacağından suyun zamanla ilçemiz içmesuyu ihtiyacını karşılayamayacaktır. Bu amaçla kullanma suyu olarak kullanılmak üzere dere mahallesi, ballık mevkii 719 ada 419 parseldeki 19260.65 m2 lik tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde X­4358180.15 Y­692266.31 ile X[1]4358130.14 Y­ 692240.42 koordinatlarında 2 adet park bahçe ve kullanma suyu olarak kullanılmak üzere Belediye Meclisinin 06.12.2021 karar tarihli 113 karar numarası ile kamulaştırılması için 3194 Sayılı İmar Kanununun 10. Maddesine göre beş yıllık İmar programına dahil edilmesine oy birliği ile karar verilmiş, 719 ada 417 Parsel tarla vasfındaki taşınmaz park bahçe ve kullanma suyu olarak kullanılmak üzere su kuyusu açılması için talep edilen kuyular koruma alanı içinde olduğundan kamulaştırılması için 3194 Sayılı İmar Kanununun 10. Maddesine göre beş yıllık İmar programına dahil edilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 2 (Karar No:35 ): Gündemin 2. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 23.06.2022 tarih ve 705 sayılı yazısı okundu.01.11.2021 tarih ve 89 sayılı meclis kararında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesine göre 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine ve 18. maddesinin (f) fıkrasına göre Kırıcı Çalışma Ücreti (saat) 425,00 TL, Kazıcı Yükleyici çalışma Ücreti(saat) 375,00 TL, Kamyon Sefer ücreti 400,00 TL, Traktör Sefer Ücreti 350,00 TL olarak belirlenmiştir. Yılbaşından itibaren artan mazot fiyatları sebebiyle   Kırıcı Çalışma Ücreti (saat) 850,00 TL, Kazıcı Yükleyici Çalışma Ücreti (saat) 750,00 TL, Kamyon Sefer Ücreti 700,00 TL, Traktör Sefer Ücreti 600,00 TL olarak Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. Maddesine Göre ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine ve 18. Maddesinin (f) fıkrasına göre güncellenmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM 3 (Karar No: 36 ): Gündemin 3. Maddesi olan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 28.06.2022 tarih ve 745 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48. Maddesinde “Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.” denildiğinden,  Belediye Meclisimizin 01.04.2016  tarih ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün  Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilmesi ve yeniden hazırlanan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün  Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı’nın ekteki şekliyle aynen kabul edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM 4 (Karar No: 37 ): Gündemin 4. Maddesi olan Fen İşleri  Müdürlüğünün 29.06.2022 tarih ve 761 sayılı yazısı okundu. İlçemiz halkından Halil ÇİL Belediyemize vermiş olduğu 28.06.2022 tarihli dilekçesi ile Dere Mahallesi Kocaalan Cadde mevkii üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 671 ada 16 parselde kayıtlı 24.52 m² Ahşap ev ve Dere Mahallesi Kocaalan Cadde mevkii üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 671 ada 18 parselde kayıtlı 37.46 m² Arsa nitelikli taşınmazı satın almak istediğini ifade etmiş olup; söz konusu arsaların satılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinde  Belediye Meclisinin görev ve yetkileri maddesinin (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” denildiğinden şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM 5 (Karar No: 38 ): Gündemin 4. Maddesi olan Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 30.06.2022 tarih ve 771 sayılı yazısı okundu.Fen İşleri müdürlüğünün 08.06.2022 tarih ve 604 sayılı yazıda tarihi Zeytinoğlu Hanı ve çevresi için çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere yaklaşık maliyeti 793.255,00 TL olan çeşitli ebatlarda beton parke taşı ve beton bordür alımı yapılacağından "03.08.09.01 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri" bütçe tertibinde yeterli ödeneğin  bulunmadığı bildirilmiştir, Ayrıca, dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ile birlikte enflasyondaki aşırı yükselişin neden  olduğu  maliyet artışları  sebebiyle Belediyemiz  2022 yılı  bütçesinde  yetmeyeceği  anlaşılan ve 09.01 ile 09.06 yedek ödenek tertibinde de yeteri kadar ödenek bulunmadığından, Ek-1 Listede kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik kodları yazılı harcama birimlerine ek ödeneğin tahsis edilmesine ihtiyaç duyulmuş olup,

Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.06.2022 tarih ve 720 sayılı yazısı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 27.06.2022 tarih ve 725 sayılı yazısı, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 27.06.2022 tarih ve 727 sayılı yazısı, Fen İşleri Müdürlüğünün 29.06.2022 tarih ve 760 sayılı yazılara istinaden, belediyemizin 2022 yılı hizmetleri  kapsamında Ek- 2 Listede yazılı harcama birimlerine belirtilen fonksiyonel ve ekonomik kodlarına ait ödenek tertibinin açılarak  bu bütçe tertiplerine ek ödeneğin tahsis edilmesine ihtiyaç duyulmuştur, Belediyemiz ile Emet Bor İşletme Müdürlüğü arasında imzalanan 13.01.2022 tarihli İçmesuyu Temin Protokolü kapsamında Emet Bor İşletme Müdürlüğünün içme ve kullanma suyunun 50.000.000,00 TL'lik kısmının peşin olarak satın alınması nedeniyle Belediyemiz 2022 yılı Su Gelirinde artış olacağından, ek ödeneğin "03.01.02.58 - Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler" den karşılanması, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37’nci maddesi hükmü gereğince, mevcut meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis I. Başkan V İsmail Hakkı KURT                       alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 04.07.2022 saat:16:30

        

İsmail Hakkı KURT                      Ali NARŞAP                                     Mehmet DÜZ

Meclis I. Başkan V.                            Katip                                                   Katip

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.