04/06/2021 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 04 Haziran 2021 11:00
Karar No: 50,51,52,53,54,55,56
Dosya Adı İşlem
04062021.doc İNDİR

 

 

T.C.

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi

04.06.2021 / Saat 11:00

Meclis Toplantı

Bilgileri ve Yeri

3. Dönem, 6. Olağan, 1. Oturum – Meclis Salonu

 

 

Toplantıya İştirak Eden

Meclis Üyeleri

Meclis ve Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN başkanlığında, İsmail Hakkı KURT , Ahmet ÇAKMAK ,Murat UYANIK, Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK , Ali NARŞAP, Ramazan ALTINSOY, İsmail ŞENGÜL

 

 

        Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Başkan: İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı Meclis Üyelerinden Yasin YILMAZ ‘ın izin dilekçesinin okunmasından sonra izinli sayılması oy birliğiyle kabul edildi.

 

      Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 17.05.2021 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

      Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “…..belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir” ibaresine göre;

 

          1-Fen İşleri Müdürlüğünün  01.06.2021 tarih  ve  413 sayıda kayıtlı teminat mektubu    

              Konulu yazısı ,

          2- Fen İşleri Müdürlüğünün  01.06.2021 tarih  ve  414 sayıda kayıtlı teminat mektubu    

              Konulu yazısı ,

          3- Fen İşleri Müdürlüğünün  04.06.2021 tarih  ve  430 sayıda kayıtlı 459 ada 1 parsel  

              imar plan değişikliği  Konulu yazısı ,

          4-Meclis Üyelerinden İsmail Hakkı KURT ve Mehmet DÜZ imzalı Emet Hisarcık

             Simav çevre yoluna isim verilmesi konulu önergesi ,

             Yapılan oylama sonucu oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 50 ): Gündemin 1. Maddesi olan, Fen işleri  Müdürlüğünün 26.05.2021 tarih ve 398 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Uygulama İmar Planında Spor Alanı olarak işlevlendirilen 7257,00 m² miktarında, arsa vasıflı Hamam Mah. 459 ada 1 parsele Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Spor Tesisi yapılması söz konusudur. Söz konusu alanın 2195,00 m²’si Belediyenin, 2131,00 m²’si vatandaş ve 2931,00 m2’si Maliye Hazinesi mülkiyetindedir.  Vatandaş uhdesinde bulunan 2131,00 m² alanın kamulaştırma çalışmaları Belediyemizce başlamıştır. 3194 Sayılı İmar Kanununun 11 ‘inci maddesi ve  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” denildiğinden 2931,00 m² Maliye Hazinesi adına kayıtlı hissenin tarafımıza tahsis edilmesine , tahsis edilmesi ile ilgili tüm husus ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 2 (Karar No:51): Gündemin 2. Maddesi olan İşletme Müdürlüğünün 26.06.2021 tarih ve 10 sayılı yazısı okundu.  Belediyemiz İşletme Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan Kaynarca Hamamı ve Osmanlı Hamamlarında müşterilerimize satılmakta olan bazı meşrubatların maliyetlerinde meydana gelen artış nedeniyle Belediyemiz bu satışlardan dolayı zarar etmemesi için fiyatlarda artış yapılması gerekmekte olup; sarı , siyah , beyaz gazoz fiyatlarının 5,00 TL den, maden suyu sade 2,00 TL den , maden suyu meyveli ve taze limonlu 2,50 TL den  satılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrasına göre , işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 3 (Karar No:52): Gündemin 3. Maddesi olan 17.05.2021 tarih ve 46 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, Hamam Mah. 454 ada ile ilgili İmar Komisyonun 31.05.2021 tarih ve 306 sayıda kayıtlı yazı ekinde sunulan İmar Komisyon Raporu okundu. İmar komisyon raporunda:

     “17.05.2021 tarih ve 46 sayılı Belediye Meclis Kararı ile komisyonumuza havale edilen Doç. Dr. Mehmet SAVAŞ’ın 09.04.2021 tarih ve 206 sayıda kayıtlı dilekçesi ile İlçemiz Hamam Mah. 454 ada yapılaşma koşulları değiştirilmeden ada ayırma çizgisinin kaldırılması hakkında plan değişikliğinin yapılması hususu komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda; 17.03.2011 tarih ve 18 sayılı Belediye Encümen Kararı ile onaylanan 58 nolu İmar Uygulaması sonucu 454 ada 1, 2 ve 3 parseller oluşmuş, mevcut Uygulama İmar Planında 454 ada 2 ve 3 parselin 7m yol ile ayrıldığı, bu parsellerde ifraz ve yola terk işlemi yapılacağında ada ayırma çizgisinin engel teşkil etmemesi için ada ayırma çizgisi ile talep edilen plan değişikliğinin yapılması uygun görülmüş, 5393 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden konunun Belediye Meclisine havale edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.”denilmektedir.

         İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 4 (Karar No:53 ): Gündemin 4. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 01.06.2021 tarih ve 413 sayılı yazısı okundu.Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş’nin 25.05.2021 tarih ve 76143 sayılı yazısına istinaden. 10000011000 Abone Numaralı Trafonun Güvence Bedelinin Verilmesi Teminatı  için Osmangazi Elektrik Perakenden Satış A.Ş. Müdürlüğüne/Şirketine SÜRESİZ verilmek üzere İller Bankası A.Ş.den 33.872,71 (otuzüçbinsekizyüzyetmişikilarayetmişbirkuruş) TL gayri nakdi kredi kullanılmasına,  krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin,  İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı  Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine oy birliğiyle kabule dilmiştir.

 

GÜNDEM 5 (Karar No:54 ): Gündemin 5. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 01.06.2021 tarih ve 414 sayılı yazısı okundu. Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş’nin 25.05.2021 tarih ve 76143 sayılı yazısına istinaden.10000009590 Abone Numaralı Trafonun Güvence Bedelinin Verilmesi Teminatı  için Osmangazi Elektrik Perakendende Satış A.Ş Müdürlüğüne/Şirketine  SÜRESİZ verilmek üzere İller Bankası A.Ş.den 245.521,20 (ikiyüzkırkbeşbinbeşyüzyirmibirlirayirmikuruş) TL gayri nakdi kredi kullanılmasına,  krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin,  İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı  Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 6 (Karar No:55 ): Gündemin 5. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 04.06.2021 tarih ve 430 sayılı yazısı okundu.İlçemiz Hamam Mahallesi 459 ada , 1 parselin arsa niteliğindeki Emet uygulama imar planında spor alanı olara işlevlendirilmiştir. Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olan spor kompleksinin spor tesisi için 459 ada 1 parselin alanının yetersiz kaldığı ve bu sebeple uygulama imar palanında spor alanının genişletilmesi komşu parsellerde uygun olanların spor alanına ilave edilmesi için gerekli incelemenin ve araştırmanın yapılması maksadıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre imar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 7 (Karar No:56 ): Gündemin 7. Maddesi olan Meclis Üyelerinden İsmail Hakkı KURT ve Mehmet DÜZ imzalı önerge okundu.İlçemiz uygula imar planında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünün giriş kavşağından başlayıp üniversite ve hastane önünden devam eden Emet Hisarcık ve Simav çevre yolu olarak bilinen yol güzergahına isim verilmesi amacıyla konunun incelemenin ve araştırmanın yapılması maksadıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre imar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

        Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 04.06.2021 saat:12:00

                                                                                                 

Hüseyin DOĞAN                              Ali NARŞAP                                    Mehmet DÜZ

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

 

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.