04.04.2022 Meclis Toplantısı Ve Kararlar

Karar Tarihi: 04 Nisan 2022 15:00
Karar No: 18,19,20,21,22,23,24
Dosya Adı İşlem
yeni-ozet.doc İNDİR

 

T.C.

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi 04.04.2022 / Saat 15:00

Meclis Toplantı 

Bilgileri ve Yeri 4. Dönem, 4. Olağan, 1. Oturum – Meclis Salonu

 

 

Toplantıya İştirak Eden 

Meclis Üyeleri Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN başkanlığında, İsmail Hakkı KURT , Ahmet ÇAKMAK ,Murat UYANIK, Hasibe ALTINOK Ali NARŞAP, Ramazan SEZER, Mehmet DÜZ, Yasin YILMAZ,

 

 

            Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi. 

 

       Bilgilendirmeler:

       Meclis Başkanı 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 25. maddesi gereği 2021 yılı Denetim raporunun meclisin bilgisine sunulması konusu olduğunu belirtti ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 25. maddesi gereği, Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarih ve 01 sayılı kararı ile oluşturulan 23.03.2022 tarih ve 150 sayıya kayıtlı Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22.Maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir "hükmü gereğince, bu konudaki Denetim Komisyonu Raporu Mali Hizmetler Müdürü Hüsnü KAYMAK’a okutularak meclise bilgi verildi.

 

      Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “…..belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir” ibaresine göre;

 

1- Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğünün 31.03.2022 tarih ve 5091273 sayılı yazılarında “Belediye meclisimizin 06.12.2021 tarih ve 110 sayılı kararıyla üyesi olduğumuz Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin tüzüğünde değişiklik yapıldığı” bildirilmiş olup söz konusu  müzekkere oy birliğiyle gündeme alınmıştır

2- Cevizdere Tur.İnş.San.Tic.LTD.ŞTİ.’ nin 04.04.2022 tarih 50 sayıda kayıtlı kredi konulu müzekkeresi oy birliğiyle gündeme alınmıştır

 

Gündemin 6. Maddesi olan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 22.03.2022 tarih ve 33 sayıda kayıtlı 2022 yılı su ücret ve tarifelerinin güncellenmesi konulu yazısı oy birliğiyle gündemden çıkartılmıştır.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 18): Gündemin 1. Maddesi olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesi gereğince faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma, 5393 Sayılı Kanun'un 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. Maddesi uyarınca Başkan yerini Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili İsmail Hakkı KURT’a bıraktı. 16.03.2022 tarih ve 142 sayılı yazı ile Belediye Başkanı tarafından Belediye Meclisine havale edilen 2021 yılı Faaliyet Raporu ile ilgili gerekli bilgiyi verdi. Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili İsmail Hakkı KURT 2021 yılı faaliyet raporunu müzakereye açarak bir yıllık faaliyet raporunu oya sundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesi gereğince, Belediyemizin 2021 Yılı Faaliyet raporunun yeterliliğine ve aynen kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM 2 (Karar No:19 ): Gündemin 2. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.03.2022 tarih ve 140 sayılı yazısı okundu. Meclis Üyeleri Ahmet ÇAKMAK ve İsmail Hakkı KURT imzalı Encümen Üyesi Seçimine İsmail Hasibe ALTINOK ve Ramazan SEZER öneren teklif dilekçe Meclis başkanına sunuldu. Meclis Başkanı önerilen teklif dilekçesini oylamaya sunarak oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan gizli oylama sonucunda (9) “KABUL” oy ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereğince 1 yıl süre ile görev yapmak üzere ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesine göre Hasibe ALTINOK ve Ramazan SEZER Encümen Üyesi seçilmelerine karar verildi.

 

GÜNDEM 3 (Karar No: 20 ): Gündemin 3. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.03.2022 tarih ve 2138 sayılı yazısı okundu. Meclis Üyeleri Ahmet ÇAKMAK ve İsmail Hakkı KURT imzalı İmar Komisyonuna Yasin YILMAZ, Ali NARŞAP, İsmail Hakkı KURT, İsmail ŞENGÜL’ü öneren teklif dilekçe Meclis başkanına sunuldu. Meclis Başkanı önerilen teklif dilekçesini oylamaya sunarak oy birliğiyle kabul edildi. Teklif ile ilgili yapılan oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi gereğince; İmar Komisyonunun 4 üyeden oluşturulmasına. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre  Yasin YILMAZ, Ali NARŞAP, İsmail Hakkı KURT, İsmail ŞENGÜL’ü bir yıl görev yapmak üzere İmar Komisyonu seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 4 (Karar No: 21 ): Gündemin 4. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.03.2022 tarih ve 139 sayılı yazısı okundu. Meclis Üyeleri Ahmet ÇAKMAK ve İsmail Hakkı KURT imzalı Plan ve Bütçe Komisyonuna Mehmet DÜZ, Ramazan SEZER, Murat UYANIK, Ramazan ALTINSOY’u öneren teklif dilekçe Meclis başkanına sunuldu. Meclis Başkanı önerilen teklif dilekçesini oylamaya sunarak oy birliğiyle kabul edildi. Teklif ile ilgili yapılan oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonunun 4 üyeden oluşturulmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre bir yıl görev yapmak üzere Mehmet DÜZ, Ramazan SEZER, Murat UYANIK, Ramazan ALTINSOY’un Plan ve Bütçe Komisyonu seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 5 (Karar No: 22 ): Gündemin 5. Maddesi olan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 31.03.2022 tarih ve 33 sayılı yazısı okundu. Emet (Kütahya) İçme suyu, İçme suyu Konvansiyonel Tip Paket Arıtma Tesisi ve İsale Hattı ile Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı projesinin 2021/714907 İhale Kayıt Numarası ile 2021 yılında ihalesi yapılmış olup, 16.03.2022 tarihinde projenin yapımına ait sözleşme imzalanmıştır. Projenin finansmanın %50’si SUKAP kapsamında geri kalan %50’si ise İller Bankası A.Ş. tarafından tahsis edilen kredi ile karşılanacaktır. Müdürlüğümüze ait aşağıda fonksiyonel ve ekonomik kodları yazılı bütçe tertibine toplam 129.127.518,00 TL (Yüzyirmidokuz milyon yuzyirmiyedibin beşyüzonsekiz Türk Lirası) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37’nci maddesi hükmü gereğince, ek ödenek tahsis edilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Gider Ek Bütçe Kodu:

 

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumsal Kod Fonksiyonel Kod Ekonomik Kod Ödenek Tutarı

46.43.10.34 06.3.0 06.05.07.08 77.216.958,00 TL

46.43.10.34 06.3.0 03.05.07.09 51.910.560,00 TL

 

GÜNDEM 6 (Karar No: 23 ): Gündemin 10. Maddesi olan Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğünün 31.03.2022 tarih ve 5091273 sayılı yazısı okundu.Kütahya Valiliğince kurulması planlanan Kütahya İli Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliği (KÜSHAYKOP) ; sahipsiz hayvanların korunmasına , beslenmesine , tedavisine korunmasına ve barınmasına yönelik farkındalık oluşturacak sosyal  ve kültürel çalışmalar yapmaktadır. Belediyemizin maddi ve teknik imkanlarının yetersizliği nedeniyle Kütahya İli Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliği (KÜSHAYKOP) tüzüğünün aynen kabulüne Emet Belediyesi adına üye olunmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi gereğince mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM 7 (Karar No: 24 ): Gündemin 8. Maddesi olan Belediyemizin şirketi olan Cevizdere Tur. İnş. San ve Tic. LTD.ŞTİ.’in 04.04.2022 tarih ve 50 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68 . Maddesinin (e)  bendine istinaden Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir. Cevizdere Tur. İnş. San ve Tic. LTD.ŞTİ.’in borçlarında kullanılmak üzere 1.000.000,00 TL (birmilyon) ve faiz tutarındaki kredi çekilmesi için, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Emet Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN ve Cevizdere Tur. İnş. San. ve Tic. LTD.ŞTİ. müdürü İlhan DİKMAN’in yetkilendirilmesine  oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

      Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 04.04.2022 saat:16:00

Hüseyin DOĞAN                              Ali NARŞAP                                     Mehmet DÜZ

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                     Katip

  

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.