03.10.2022 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 03 Ekim 2022 15:00
Karar No: 49,50,51,52,53,54
Dosya Adı İşlem
03102022.doc İNDİR

 

 

T.C.

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi

03.10.2022 / Saat 15:00

Meclis Toplantı

Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 10. Olağan, 1. Oturum – Meclis Salonu

Toplantıya İştirak Eden

Meclis Üyeleri

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN  Başkanlığında  İsmail Hakkı KURT, Ahmet ÇAKMAK , Murat UYANIK, Hasibe ALTINOK, Ali NARŞAP, Ramazan ALTINSOY,  Mehmet DÜZ  , Yasin YILMAZ

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri

Ramazan SEZER, Süleyman ALGÜL, İsmail ŞENGÜL

 

      Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “…..belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir” ibaresine göre;

1-Fen İşleri Müdürlüğünün 03.10.2022 tarih ve 1454 sayıda kayıtlı orta ölçekli sanayi alanı mevzi imar planı konulu yazısı oy birliğiyle gündeme eklenmiştir.

2-Belediye Meclis Üyelerinden Murat UYANIK ve İsmail Hakkı KURT İmzalı Bursa Büyükşehir Belediyesinden 16 KH 474 plakalı Kamyonun Belediyemize hibe edilmesi konusu oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

3- Belediye Meclis Üyelerinden Murat UYANIK ve İsmail Hakkı KURT İmzalı dünyada ve ülkemizde  enerji maliyetlerindeki artış  enflasyon yükselişi nedeniyle içme , kullanma suyu Belediyemize maliyeti arttığından 2022 yılı su ücret ve tarifesinde değişiklik yapılması önergesi oy birliğiyle gündeme alındı.

 

Gündemin 2. Maddesi olan 2023 yılı ve izleyen iki yılın bütçesi kasım ayı meclis toplantısında gündeme gelmesi gerektiği için gündemden çıkartılmıştır.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 49):Gündemin 1. Maddesi olan Zabıta Amirliğinin 14.09.2022 tarih ve 1257 sayılı  yazıları okundu. İlçemizde minibüsle toplu taşıma faaliyeti gösteren ve Belediyemizde kayıtlı 43 M 3001 ve 43 M 3002 plakalı hak sahibinin vermiş olduğu dilekçe ile; Emet Belediye Meclisi tarafından alınan karala 2022 yılında uygulanacak Şehir içi Yolcu Taşıma bedellerinin tam bilet için 3,50 TL, öğrenci bileti için 3,00 TL olarak belirlenmiştir. Ancak akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan sonra maliyet artışı gerçekleştiği için söz konusu taleple ilgili olarak;

      Şehir içi Yolcu Taşıma bedellerinin 2022 Mali Yılı Ücret ve Tarife  Bedellerinin aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

      Yeni Uygulanacak Tarife

      Tam Bilet/Normal Yolcu          : 5,00  TL

      Öğrencisi Bilet/Öğrenci Yolcu : 4.50 TL

 

GÜNDEM 2 (Karar No:50 ):Gündemin 2. Maddesi olan, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.09.2022 tarih ve 1374 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesinin 24. fıkrası ve Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. Maddesine istinaden Belediyemiz birimleri tarafından gönderilen 2022 yılında uygulanan ve 2023 yılı için belirlenecek olan ücret ve tarifeler  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. Maddesine  ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 3 (Karar No: 51 ):Gündemin 3. Maddesi olan Temizlik Park ve Bahçeler Amirliğinin 23.09.2022 tarih ve 1377 sayılı yazısı okundu. Kütahya İli Emet İlçesi Esentepe Mah. Tapuda 636 ada 18 parsel üzerinde yapılması planlanan 1. Sınıf atık getirme merkezi (katı atık transfer ve ayrıştırma) için gerekli olan ön izin alınmasına, tahsis işlemleri yapılmasına, mali işlemleri yürütmeye , ilgili kurum ve kuruluşlarla her türlü yazışmalarda imza atmaya, Emet Orman İşletme Müdürlüğü ile Emet Belediyesi adına anlaşma/protokol, sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.(g) maddesi ve 75. Maddesi gereğince oy birliğiyle kabul edildi.

 

GÜNDEM 4 (Karar No: 52): Gündemin 4. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 26.09.2022 tarih ve 1381 sayılı yazısı okundu. Finansmanı Dünya Bankası (DB) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. (bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2-Ek Finansman” kapsamında, Bankanın Belediyemize Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2-Ek Finansman Projesi’nin yapım işi için kullandırılacak olduğu 2.500.000,00 Avro tutarındaki krediye ilişkin Alt Kredi Anlaşması ve eklerini imzalamaya, Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.(g) maddesi ve 75. Maddesi gereğince oy birliğiyle kabul edildi.

 

GÜNDEM 5 (Karar No: 53): Gündemin 5. Maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.09.2022 tarih ve 1389 sayılı yazısı okundu Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ile birlikte enflasyondaki aşırı yükselişin neden olduğu maliyet artışları sebebiyle Belediyemiz 2022 yılı bütçesinde yetmeyeceği anlaşılan ve 09.01 ile 09.06 yedek ödenek tertibinde de yeteri kadar ödenek bulunmadığından, aşağıda kurumsal, fonksiyonel ve  ekonomik kodları yazılı harcama birimlerine ek ödeneğin tahsis edilmesine ihtiyaç duyulmuş olup, Ek ödenek verilebilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunlu olduğundan, Belediyemiz 2022 yılı bütçesinin 05.02.02.51 bütçe kodundaki İller Bankası A.Ş.’den gelen Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 13.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, ancak 2022 Eylül ayı itibariyle Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylara ait gelirimiz 16.585.605,59 TL olarak gerçekleşmiş olup, yıl sonuna kadar 23.000.000,00 TL’yi bulacağı tahmin edilmektedir.Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37’nci maddesi hükmü gereğince, ihtiyaç duyulan toplam 8.200.000,00 TL ek ödeneğin tahsisinin yapılmasına, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37’nci maddesi hükmü gereğince, mevcut meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiş

 

GÜNDEM 6 (Karar No: 54): Gündemin 6. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.09.2022 tarih ve 1427 sayılı yazısı okundu. Emet Köylere Hizmet Götürme birliğine ait olan , Emet İlçesi Dereli Köyü, Elmalı tarla mevkii 191 ada 3 parselde bulunan 10.282,83 m2 arazi ile Aynahan mevkiindeki 191 ada 4 parselde bulunan 8.972,50 m2 arazi, Emet Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Emet Belediye Başkanlığınca ortak yapılacak olan turistik tesislerin inşaat bedelleri ve bitiminde çalıştırılması veya kiraya verilmesi durumunda ortaklık oranları doğrultusunda işlem yapmak amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye başkanının görev ve yetkileri’ başlıklı 38’inci maddesinin (g) bendi; “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ‘Diğer kuruluşlarla ilişkiler’ başlıklı 75’inci maddesinin (a) bendinde “ Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.” Denildiğinden ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan her tür türlü yazışma tüm husus ve işlemler için imza atmaya, Emet Belediyesi adına anlaşma/protokol, şartname , sözleşme , ihale yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.(g) maddesi ve 75. Maddesi gereğince oy birliğiyle kabul edildi.

 

GÜNDEM 7 (Karar No: 55): Gündemin 7. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 29.09.2022 tarih ve 1434 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Hamam Mahallesi Gezne Gediği Mevkiinde uygulama imar planına göre içinde yol, park, trafo alanı ve konut alanı bulunan 801 ada 7 parselin malikleri Nedret ERENSOY, Cemalettin TOLUNALP ve Umahan TOLUNALP tarafından 29.09.2022 tarih ve 2710, 2711 ve 2712 sayılı ekte sunulan dilekçeler ile söz konusu alanın Belediyemizce kamulaştırılması talep edilmiştir.Hamam Mahallesi 801 ada 7 parsel üzerinde yaklaşık olarak 408 m2 trafo alanı, 124 m2 park alanı, 724 m2 yol ve 704 m2 konut alanı bulunmaktadır. İlgili parselin üzerindeki alanların ilçe ekonomisine kazandırılması, Belediyemizin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere kamulaştırılmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun 10. Maddesine göre 5 yıllık imar planı programına alınması ve Belediye Encümeninin yetki verilmesine  oy birliğiyle kabul edildi.

 

GÜNDEM 8 (Karar No: 56): Gündemin 7. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 29.09.2022 tarih ve 1434 sayılı yazısı okundu. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Yenice Köyü Mevkinde 07.02.20211 tarih ve 14 sayılı Belediye Meclis kararı, 27.04.2022 tarih ve 59 sayılı İl İdare Kuru Kararı ve 03.06.2022 tarihli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğünce onaylı mücavir sahamız alanı içerisinde  yapımı planlanan orta ölçekli sanayi tesisleri için “Orta Ölçekli Sanayi Alanı Mevzi İmar Planı” yapılması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre imar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 9 (Karar No: 57): Gündemin 9. Maddesi olan Ak Parti Meclis Üyelerinden Murat UYANIK ve İsmail Hakkı KURT imzalı önergesi okundu. Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 16 KH 474 plakalı 1998 model BMC marka (şaşe No:0205168-Motor No: 6CT50510958) damperli kamyon, Belediyemize şartsız (ivazsız) hibe olarak verilmek istenildiğinden,5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (i) bendi ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesinin 2. fıkrası “… Ancak il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” hükmü gereği Belediyemizce şartsız bağış olarak edinilmesinin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM 10 (Karar No: 58): Gündemin 10. Maddesi olan Ak Parti Meclis Üyelerinden Murat UYANIK ve İsmail Hakkı KURT imzalı önergesi okundu.2022 yılı su ücret ve tarifeleri 06.12.2021 tarih ve 102 sayılı Meclis Kararıyla belirlenmiştir. Ancak son zamanlarda dünyada ve ülkemizdeki enflasyon artışı nedeniyle ve enerji maliyelerindeki artış göz önünde bulunduğunda İlçemize de içme ve kullanma suyu elektrik pompalarıyla sağlandığından Belediyemize büyük maliyetler oluşturmaktadır.2022 yılı su ücret ve tarife giderlerini Belediyemizin karşılayamadığı tespit edilmiştir.5393 sayılı Belediye kanununun 24.maddesinin 2.fıkrası ve Mahalli idareler Bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 28.maddesine ve Emet Belediye Meclisinin 04.05.2012 tarih ve 36 sayılı kararı ve 06.10.2012 tarih ve 66 sayılı kararı ile onaylanan Emet Belediyesi Tarifeler ve Abone Hizmetleri yönetmeliği ve Emet Belediye Meclisinin 06.06.2014 tarih ve 47 sayılı kararı ile kabul edilen tarife abone hizmetleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine istinaden 2022 yılında uygulanacak olan ücret ve tarifeler tek tek okunarak oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 03.10.2022 saat:16:30

 

Hüseyin DOĞAN                           Ali NARŞAP                                    Mehmet DÜZ

Belediye  ve Meclis Başkanı                Katip                                                 Katip

 

İsmail Hakkı KURT                     Yasin YILMAZ

Meclis I. Başkan V.                      Meclis II. Başkan V.

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.