03.04.2023 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 03 Nisan 2023 15:00
Karar No: 31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43
Dosya Adı İşlem
nisan.doc İNDİR

     
Meclis Tarihi    03.04.2023 / Saat 15:00
Meclis Toplantı 
Bilgileri ve Yeri    5. Dönem, 4. Olağan – Meclis Salonu

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri    Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN Başkanlığında, Ahmet ÇAKMAK, Murat UYANIK, Ali NARŞAP, Ramazan ALTINSOY, Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK, Yasin YILMAZ, İsmail ŞENGÜL, Kasım AKDAĞ
Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri    Ramazan SEZER, Süleyman ALGÜL, 
                                                                                                                                                                                            
    Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “…..belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir” ibaresine göre;

1-    Fen İşleri Müdürlüğünün 06.04.2023 tarih ve 2822 sayıda kayıtlı güneş enerji santrali için imar planı müzekkeresi.
2-    Ak Parti Meclis Üyelerinden Mehmet Düz ve Ali NARŞAP imzalı önerge ile ilçemiz Dere Mah. Tapuda 719 ada 421 parselde kurulan ilçe halkımızın ve çevre köylerinde kullanabileceği piknik ve mesire alanı olarak kurulan OBA’nın isminin “Muhsin YAZICIOĞLU OBASI” olarak isim verilmesi müzekkeresi,
3-    Fen İşleri Müdürlüğünün 2832 sayıda kayıtlı İlçemiz Esentepe Mahallesi Tavşanalanı Mevkiinde 1478.00 m2 büyüklüğündeki uygulama imar planına göre konut alanı olan 316 ada 2 parselin kamulaştırılması, 5 yıllık imar planı programına alınması ve Belediye Encümeninin yetkilendirilmesi müzekkeresi
Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

       Bilgilendirmeler:
       Meclis Başkanı 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 25. maddesi gereği 2021 yılı Denetim raporunun meclisin bilgisine sunulması konusu olduğunu belirtti ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 25. maddesi gereği, Belediye Meclisinin 03.01.2022 tarih ve 01 sayılı kararı ile oluşturulan 23.03.2022 tarih ve 150 sayıya kayıtlı Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22.Maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir "hükmü gereğince, bu konudaki Denetim Komisyonu Raporu Yazı İşleri Müdür V.  Hasan CANGÜR’e okutularak meclise bilgi verildi.

GÜNDEM 1 (Karar No: 31):  Gündemin 1. Maddesi olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesi gereğince faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma, 5393 Sayılı Kanun'un 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. Maddesi uyarınca Başkan yerini Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Mehmet DÜZ’e bıraktı. 16.03.2022 tarih ve 142 sayılı yazı ile Belediye Başkanı tarafından Belediye Meclisine havale edilen 2022 yılı Faaliyet Raporu ile ilgili gerekli bilgiyi verdi. Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Mehmet DÜZ 2022 yılı faaliyet raporunu müzakereye açarak bir yıllık faaliyet raporunu oya sundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesi gereğince, Belediyemizin 2022 Yılı Faaliyet raporunun yeterliliğine ve aynen kabulüne, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM 2 (Karar No: 32): Gündemin 2. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.03.2023 tarih ve 2746 sayılı yazısı okundu. Meclis Üyeleri Ali NARŞAP ve Mehmet DÜZ imzalı Encümen Üyesi Seçimine İsmail Ahmet ÇAKMAK ve Kasım AKDAĞ öneren teklif dilekçe Meclis başkanına sunuldu. Meclis Başkanı önerilen teklif dilekçesini oylamaya sunarak oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan gizli oylama sonucunda (10) “KABUL” oy ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereğince 1 yıl süre ile görev yapmak üzere ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesine göre Ahmet ÇAKMAK ve Kasım AKDAĞ Encümen Üyesi seçilmelerine karar verildi

GÜNDEM 3 (Karar No: 33): Gündemin 3. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.03.2023 tarih ve 2747 sayılı yazısı okundu. Meclis Üyeleri Ali NARŞAP ve Mehmet DÜZ imzalı İmar Komisyonuna Yasin YILMAZ, Ali NARŞAP, Kasım AKDAĞ, İsmail ŞENGÜL’ü öneren teklif dilekçe Meclis başkanına sunuldu. Meclis Başkanı önerilen teklif dilekçesini oylamaya sunarak oy birliğiyle kabul edildi. Teklif ile ilgili yapılan oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi gereğince; İmar Komisyonunun 4 üyeden oluşturulmasına. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre  Yasin YILMAZ, Ali NARŞAP, Kasım AKDAĞ, İsmail ŞENGÜL’ün bir yıl görev yapmak üzere İmar Komisyonu seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 4 (Karar No: 34): Gündemin 4. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.03.2023 tarih ve 2748 sayılı yazısı okundu. Meclis Üyeleri Ali NARŞAP ve Mehmet DÜZ imzalı Plan ve Bütçe Komisyonuna Mehmet DÜZ, Ramazan SEZER, Murat UYANIK, Ramazan ALTINSOY’u öneren teklif dilekçe Meclis başkanına sunuldu. Meclis Başkanı önerilen teklif dilekçesini oylamaya sunarak oy birliğiyle kabul edildi. Teklif ile ilgili yapılan oylama sonucunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonunun 4 üyeden oluşturulmasına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine göre bir yıl görev yapmak üzere Mehmet DÜZ, Ramazan SEZER, Murat UYANIK, Ramazan ALTINSOY’un Plan ve Bütçe Komisyonu seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 5 (Karar No: 35): Gündemin 5. Maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.03.2023 tarih ve 2780 sayılı yazısı okundu. Mülkiyeti Emet Belediyesine ait Hamam Mahallesi Fidancı Caddesi No:16 adresinde bulunan tapuda 761 ada , 42 parsele kayıtlı daha önce 10 yıllığına kiraya çıkan taşınmazın ihale sözleşmesi  21.05.2023 tarihinde sona ereceğinden 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e bendinde ; Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek denildiğinden söz konusu taşınmazın 10 yıllığına kira verilmesine  , anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM 6 (Karar No: 36) : Gündemin 6. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 28.03.2023 tarih ve 2797 sayılı yazısı okundu. Akpınar Mahallesi  583 ada 55 parse1, 584 ada 14 ve 81 parsel 587 ada 70 parsel numaralı taşınmazlarda Mekansal Plan Yapım Yönetmeliği'ne uygun olarak GES (Güneş Enerji Santrali) amaçlı ilave 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1ooo ölçekli Uygulama imar Planı yapılabilmesi için konunun daha detaylı araştırılması için  5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 7 (Karar No: 37) :  Gündemin 7. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 28.03.2023 tarih ve 2795 sayılı yazısı okundu. İlçemizde yapımı devam etmekte olan altyapı çalışmaları kapsamında, Uygulama İmar Planımızda "PARK" alanı olan Mülkiyeti maliye hazinesine ait Akpınar Mahallesi tapuda 582 ada 1 parsel nolu taşınmaz ve Hamam Mahallesi 761 ada 82 parsel nolu taşınmazlarda "Teknik Altyapı Hizmet Alanı ve su Deposu Alanı" plan değişikliği yapılması Belediye Meclisimizin 06.03.2023 tarih ve 24 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan plan değişikliği 13.03.2023 tarih ve 2721 sayılı üst yazımız ile askıya çıkarılmış olup; Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.02.2023 tarih ve 7233 sayılı kararına istinaden Hamam Mahallesi 761 ada 82 parsel nolu taşınmaz 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiş ve koruma amaçlı imar planı yapılana kadar söz konusu alan plansız hale gelmiş sayılacağından  yapımı onaylanan söz konusu plan değişikliği hükümsüz hale gelmiş olup; 06.03.2023 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM 8 (Karar No: 38) :  Gündemin 8. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 28.03.2023 tarih ve 2796 sayılı yazısı okundu. İlçemizde yapımı devam etmekte olan altyapı çalışmaları kapsamında, Uygulama İmar Planımızda "PARK" alanı olan Mülkiyeti maliye hazinesine ait Akpınar Mahallesi tapuda 582 ada 1 parsel nolu taşınmaz ve Hamam Mahallesi 761 ada 82 parsel nolu taşınmazlarda "Teknik Altyapı Hizmet Alanı ve su Deposu Alanı" plan değişikliği yapılması Belediye Meclisimizin 06.03.2023 tarih ve 24 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan plan değişikliği 13.03.2023 tarih ve 2721 sayılı üst yazımız ile askıya çıkarılmış olup; Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.02.2023 tarih ve 7233 sayılı kararına istinaden Hamam Mahallesi 761 ada 82 parsel nolu taşınmaz 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiş ve koruma amaçlı imar planı yapılana kadar söz konusu alan plansız hale gelmiş sayılacağından  yapımı onaylanan söz konusu plan değişikliği hükümsüz hale gelmiştir. Ancak Akpınar Mahallesi tapuda 582 ada 1 parselin bir bölümünün teknik altyapı hizmet alanı ve su deposu alanı olarak plan değişikliğinin yapılmasına oy birliğiyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM 9 (Karar No: 39) :  Gündemin 9. Maddesi olan Zabıta Amirliğinin  29.03.2023 tarih ve 2802 sayılı yazısı okundu. 12 Temmuz.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca) yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesi (1). fıkrası f bendine ve geçici 3. maddesine istinaden hazırlanmış olan bu Pazar yerleri yönetmeliği 5957Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Pazar Yerleri Yönetmeliği hükümlerini bir araya toplamak, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 32. maddesi hükmüne istinaden mevzuatta bulunmayan hükümleri ilave etmek, Emet Belediyesi sınırları içerisinde semt ve üretici pazarlarında sebze ve meyveler ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak ve üreticiler ile pazarcıların faaliyetlerini düzenlemek maksadıyla Zabıta Amirliğinin  29.03.2023 tarih ve 2802 sayılı yazısı ekinde sunulan Pazar yerleri uygulama yönetmeliğinin aynen kabulüne , işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir

GÜNDEM 10 (Karar No: 40) : Gündemin 10. Maddesi olan Zabıta Amirliğinin  29.03.2023 tarih ve 2803 sayılı yazısı okundu.
02.05.2008 tarihinde 21 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiş olan, Emet Belediyesi Yasak ve Cezaları Yönetmeliği günümüz şartlarına yetersiz kaldığından,2008 yılından bu yana ilçemiz mücavir alan sahasının genişlemesi ve toplu konutların artması göz önüne alındığından 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15. Maddesinin (b) bendinde “ Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak,belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.” denildiğinden Yeniden hazırlanan  “Emet Belediye Başkanlığı Zabıta Talimatnamesi”  ekteki şekliyle aynen kabul edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile

GÜNDEM 11 (Karar No: 41) : Gündemin 10. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 06.04.2023 tarih ve 2822 sayıda kayıtlı güneş enerji santrali için imar planı konulu yazı okundu. Serdar Planlama A. Ş., Kütahya ili, Emet ilçesi, Kapaklıca Mahallesi 528 ada 3 ve 4 parsellerde yapılmak istenilen 5,7 Mw kapasiteli Güneş Enerji Santrali yatırımı için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim -tesisi amaçlı l/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve l/1000 ölçekli Uygulama imar Planı yapılmasını talep ettikleri anlaşılmış olup; Uygulama imar Planı yapılabilmesi için konunun daha detaylı araştırılması için  5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 12 (Karar No: 42) : Gündemin 12. Maddesi olan Ak Parti Meclis Üyelerinden Mehmet Düz ve Ali NARŞAP imzalı önerge okundu. ilçemiz Dere Mah. Tapuda 719 ada 421 parselde kurulan ilçe halkımızın ve çevre köylerinde kullanabileceği piknik ve mesire alanı olarak kurulan OBA’nın isminin “Muhsin YAZICIOĞLU OBASI” olarak isim verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. maddesine istinaden işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEM 13 (Karar No: 43) : Gündemin 13. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün   03.04.2023 tarih ve 2832 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Esentepe Mahallesi Tavşanalanı Mevkiinde 1478.00 m2 büyüklüğündeki uygulama imar planına göre konut alanı olan 316 ada 2 parselin Belediye hizmetlerinde kullanılması için kamulaştırılmasına, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca İmar Uygulaması çalışmalarının yapılabilmesi için söz konusu taşınmazların 3194 Sayılı İmar Kanunun 10. Maddesine göre Beş Yıllık İmar programına dahil edilmesine, kamulaştırma iş ve işlemler için Belediye Encümeninin yetkilendirilmesine oy birliğiyle kabul edilmişti

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 03.04.2023 saat: 16:00
    
Hüseyin DOĞAN                                 Ali NARŞAP                              Mehmet DÜZ
Belediye ve Meclis Başkanı                      Katip                                          Katip


Mehmet DÜZ                               Yasin YILMAZ
Meclis I. Başkan V.                      Meclis II. Başkan V.
                                     


 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.