03.01.2022 1 .Olağan Meclis Karar Özetleri

Karar Tarihi: 03 Ocak 2022 15:00
Karar No: 1,2,3,4,5,6,7,8
Dosya Adı İşlem
03012022-1-olagan-meclis-karar-ozeti.doc İNDİR

 

 

T.C.

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi

03.01.2022 / Saat 15:00

Meclis Toplantı

Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 1. Olağan, 1. Oturum – Meclis Salonu

 

 

Toplantıya İştirak Eden

Meclis Üyeleri

Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN başkanlığında, İsmail Hakkı KURT , Ahmet ÇAKMAK, Murat UYANIK,  Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK, Ali NARŞAP, Yasin YILMAZ, İsmail ŞENGÜL,  Ramazan ALTINSOY

 

 

Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 06.12.2021 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

      Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “…..belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir” ibaresine göre;

 

          1-Yazı İşleri Müdürlüğünün  31.12.2021 tarih  ve 671  sayıda kayıtlı araç satın alma   yazısı oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

          2-Fen İşleri Müdürlüğünün  03.01.2022 tarih  ve 3  sayıda kayıtlı 239 ada , 1,2,24,28,34,100,101,102,103,106 parsel satın alınması.

          4- Fen İşleri Müdürlüğünün  03.01.2022 tarih  ve 4 sayıda kayıtlı kapaklıca mah. 680 da 26  parselin satış yapılmasına ilişkin konu gündeme alınmıştır.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 01): Gündemin 1. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 20/12/2021 tarih ve 644 sayılı yazısı okundu. Meclis Üyeleri İsmail Hakkı KURT ve Ahmet ÇAKMAK’ın  verdikleri yazılı önergede Belediyemiz Denetim Komisyonunda 202 yılında görev yapmak üzere Denetim Komisyonu seçilmeleri için Ak Parti Meclis Üyesi Mehmet DÜZ , Ak Parti Meclis Üyesi Murat UYANIK ve Demokrat Parti Meclis Üyesi Ramazan ALTINSOY’u teklif edilmiş, yapılan teklif ile ilgili gizli oylama sonucunda zarfların içinden 10 kabul oy çıktığı tespitle, teklif edilen meclis üyelerinin Denetim Komisyonu olarak seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine göre oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 2 (Karar No:02 ): Gündemin 2. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 20.12.2021 tarih ve 645 sayılı yazısı okundu. Belediye hizmetlerimizin daha kaliteli, etkin ve verimli olabilmesi için, Belediyemizin norm kadrosunda münhal bulunan 2021 yılında çalıştırılan tam zamanlı sözleşmeli personelden 2022 yılında da görevleri devam etmeleri uygun görünenler ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü genelgesinde belirtilen kadrolarda kadro karşılığı olarak tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması halinde,  Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücretleri Tavanları konulu 2022 yılı Ocak ayında belirlenecek olan Genelge kapsamında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin genelgenin (I) Sayılı Cetvelde belirtilen taban ücretinden ödeme yapılmasına, 2022 yılında mali haklarında yapılacak artış oranlarının (zam, enflasyon farkı.vb.) net ücretlere yansıtılması işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 3 (Karar No: 03 ): Gündemin 3. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 20.12.2021 tarih ve 646 sayılı  yazıları okundu. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2022 yılında uygulanacak fazla mesai ücretlerine ilişkin K-Cetveli (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti bölümünün 1.maddesinde  01.01.2022- 31.12.2022 dönemi için nüfusu 10.001’den 50.000 ‘e kadar olanlar için belirlenen fazla mesai ücretinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 51 ve 52. Maddesine göre 657 sayılı kanuna tabi Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele verilmesine oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 4 (Karar No: 04 ):  Emet Belediye Başkanlığı ile Hisarcık Belediye Başkanlığı arasında düzenlenen ortak olarak orta ölçekli sanayi sitesi kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalamak amacıyla ve gerektiği taktirde kooperatif kurulması ve her iki belediye ait şirketlerinde ortak protokol imzalaması için 5393 sayılı Kanunun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesi (o) bendi “Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.”  hükmü gereğince ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu doğrultusunda kurulmuş olan Sınırlı Sorumlu Emet Hisarcık Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine Emet Belediyesinin ve Emet Belediyesin ait Cevizdere Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ.’nin  üye olunmasına, sermaye katılım payı ve miktarı olarak  Emet Belediyesinin 7500 paya karşılık gelen  750.000,00 TL için 665.000,00 TL ayni 85.000,00 TL nakdi , Cevizdere Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ.’ adına 7500 paya karşılık 737.540,00 TL ayni, 12.460,00 TL nakdi sermaye katılım payı ve miktarı olarak  belirlenmesine,

          “Bu ana sözleşmede sayılan imalat ve tamiratla ilgili meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ile sanayicilerin, günün icaplarına uygun modern ve teknik şartları haiz birer işyerine sahip olmalarını sağlamak ve topluluğun genel hizmetlerin karşılayacak tesisleri içine alan bir sanayi sitesi kurarak;

a) Teknik görgü ve bilgilerini artırmak,

b) Modern imalat metotlarından faydalandırmak,

c) İşbirliği ve ihtisaslaşmanın gerçekleştirilmesi gibi çalışmaları yaparak mesleki gelişmelerini sağlamaktır.

Bu amaçla kooperatif:

1) Arsa ve arazi satın alır, birleştirir, imar planına uygun biçimde böldürerek altyapı, plan, proje ve maliyet hesapları hazırlar ve ortaklarına toplu işyeri yaptırır.

2) Altyapı, sanayi sitesi ve müşterek tesislerin plan ve projelerini yaptırır.

3) Taşınır ve taşınmaz mallar ve haklar edinir, bunları satar, ipotek eder, kiraya verir işletir ve kullandırır. Ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kredi alan kooperatifler bu konuda Bakanlığın iznini alır.

4) Ortaklarının sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurar, bunları ortaklarına aktarabilir.

5) Yaptırılan işyerlerinin mülkiyetini ana sözleşmede yazılı esaslara göre kura ile ortaklarına aktarır.

6) İşyeri yapımının imkansızlaşması halinde, kooperatife ait arsayı parselleyerek ya da hisselendirerek, genel kurulca karara bağlanması şartıyla kura ile ortaklarına dağıtır.

7) Amacına ulaşmak için kredi veren kurum ve kuruluşlardan borç para alır, açılan kredinin amacına uygun olarak kullanılmasını sağlar.

8) İlgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar, sanayi sitesi yapı kooperatifleri üst kuruluşlarına katılır.

9) Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

10) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğinden yararlanacak kooperatiflerin kooperatife kayıtlı ortaklar listesi için Bakanlıkça belirlenen Genel Ortak Listesi formatına uygun işlem yapması şarttır.

       Sanayi sitesi yapı kooperatifleri “Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kolları”ndan imalat ve/veya tamirat işleriyle uğraşanları içerecek şekilde; karma olarak kurulabileceği gibi, herhangi bir sektörde veya aynı sektöre dâhil meslek kollarının biri veya birkaçında faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı İhtisas Sanayi Sitesi yapı kooperatifi olarak da kurulabilir.Kooperatifin amacı olarak  belirlenmesine,

       5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye başkanının görev ve yetkileri’ başlıklı 38’inci maddesinin (g) bendi; “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ‘Diğer kuruluşlarla ilişkiler’ başlıklı 75’inci maddesine göre ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan her tür türlü yazışmalarda imza atmaya, Emet Belediyesi adına anlaşma/protokol, sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.(g) maddesi ve 75. Maddesi gereğince oy birliğiyle kabul edildi.

 

GÜNDEM 5 (Karar No: 05 ): Gündemin 5. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2021  tarih ve 663 sayılı yazısı okundu. Anayasanın 53. maddesinde yer alan “Memurlar ve diğer kamu görevlileri toplu sözleşme yapma hakkına sahiptir.” Hükmü doğrultusunda 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunuyla yerel yönetimlerde “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” yapılması imkanı tanınmıştır. Anılan kanunun 32. maddesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince karar verilmesi halinde denilmektedir. Bu itibariyle kurumumuzda görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili sendika olan Ben-Bir-Sen ile sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalanması için görüşme  yapılmasına, ve sözleşmenin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine , uluslararası sözleşmeler ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 6 (Karar No: 06 ): Gündemin 6. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.12.2021  tarih ve 671 sayılı yazısı okundu. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesinin 4.Fıkrası gereğince 01.01.2022 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar Kısmi Zamanlı olarak  çalıştırılacak personele , Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 01.01.2022-31.12.2022 döneminde geçerli olmak üzere 53393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında ücret tavanları (TL) I Sayılı Cetveline göre açıklanan Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel  net Ücretinin tavandan ödeme yapılmasına 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesinin 4.Fıkrası gereğince Kısmi Zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin hizmet sözleşmesi düzenlenerek taraflar arasında imzalanmasına; İş ve işlerin yürütülmesinde, çalıştırılacak Avukatın tespitinde ve sözleşmenin imzalanmasında Emet Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’A yetkili verilmesine ; işaretli oylama neticesinde Oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 7 (Karar No: 07 ): Gündemin 7. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 03.01.2021  tarih ve 3 sayılı yazısı okundu.Gündemin. İlçemiz Yenice  Köyü Yenimahalle’de  bulunan Maliye Hazinesine ait olan Orta Ölçekli Sanayi Alanı Mevzii Imar Plani çalışması yapılacağından Kaya altı Mevkiinde bulunan 239 Ada 2 parsel 10492,21 m²- 24 parsel 43874,59 m²-28 parsel 9724,88 m²-34 parsel 3270,02 m²-99 parsel 1403,41 m²-10 parsel 7957,9 m²-101 parsel 774,78 m²-102 parsel 15992,82 m²-103 parsel 11312,48 m²-106 parsel 1537,67 m²parsellerin ve söz konusu alandaki 239 ada 1 parselin yaklaşık 124.000 m² lik alanının arazi ve orman vasfındaki taşınmazların Belediye hizmet alanı amacıyla satın alınmasına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesine göre satın alınmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinde  Belediye Meclisinin görev ve yetkileri maddesinin (e) bendinde “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” denildiğinden şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM 8 (Karar No: 08 ): Gündemin 8. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 03.01.2021  tarih ve 4 sayılı yazısı okundu.Mülkiyeti Emet Belediyesine ait İlçemiz Dere Mahallesi 680 ada 26 parseldeki taşınmazın 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesine, satış, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, kira karşılığı yapım işi vb. ile ihale edilmesine, gerekli görülmesi halinde Belediyemizce yapılması, yaptırılması, bu taşınmazlarda yapılan tesis, bina vb. yapıların on yıla kadar kiraya verilmesine, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

      Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 03.01.2022 saat:16:00

                                                                                                 

Hüseyin DOĞAN                              Ali NARŞAP                                    Mehmet DÜZ

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

 

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.