02/10/2020 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 02 Ekim 2020 15:25
Karar No: 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64

 

                       Belediye Meclisimiz 2.dönem 6. olağan toplantısı, Meclis I. Başkan Vekili başkanlığında, İsmail Hakkı KURT, Ahmet ÇAKMAK ,Murat UYANIK, Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK, Ali NARŞAP, Yasin YILMAZ ,Ramazan SEZER, Ramazan ALTINSOY, İsmail ŞENGÜL, ün iştirakleriyle 02.10.2020 günü saat 15:30 da Belediye Meclis salonunda toplandı.

 

           Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Başkan: Toplantıya katılmayan meclis üyesinin mazeret dilekçesinin olmadığını beyan etti. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 04.09.2020 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

    Gündeme ilave edilmesi istenilen konular okundu  ve;

 

    1.28.09.2020 tarih ve 766 sayılı Hayvan barınağı yapılması işlemleri için yetki verilmesi   

     konulu yazısı.

    2.02.10.2020 tarih ve 483 sayılı kısmı zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması konulu

    yazısı

    yapılan  oylama sonucu gündeme alınması oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

 

    BİLGİLENDİRME:

       5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin 2. Fıkrası gereği “Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur” hükmüne istinaden,

     Ahmet KISA’nın Destek Hizmetleri Müdür V. olarak görevlendirmeleri meclisin bilgisine sunuldu.

 

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 55 ): Gündemin 1. Maddesi olan Belediye Encümeninin 17.09.2020 tarih ve 87 sayılı kararı okundu. Belediyemizin 2021 yılı ve izleyen (2) yıllık tahmini gelir gider bütçe taslağı kasım ayında gündeme alınması   oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

Plan ve Bütçe Komisyonunun vereceği rapora göre Belediye Meclisince değerlendirilmek üzere konunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve 62. maddesine göre Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 2 (Karar No:56 ): Gündemin 2. Maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23/09/2020 tarih ve 353 sayılı yazıları okundu. 2021 yılı için belirlenecek olan ücret ve tarifeler Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. Maddesine göre ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesine göre Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 3 (Karar No:57): Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 16.09.2020 tarih ve 99 sayılı yazıyla Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün (46.43.10.34 – 06.3.0) 03.02, 03.05 ve 03.07 ekonomik kodunda öngörülmeyen giderlerin oluştuğundan 2020 mali yılı içerisinde yeterli bütçe ödeneğinin bulunmadığı, Yine Mali Hizmetler Müdürlüğünün (46.43.10.33 – 01.1.2)   04.02 ekonomik koddaki bütçe ödeneğinin ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılmış olup, 09.06 yedek ödenek bütçesinde de yeteri kadar ödenek bulunmadığı, Ek ödenek verilebilmesi için yeni bir gelir kaynağı olarak 02/06/2020 tarih ve 40 sayılı Belediye Meclis kararıyla personel giderleri ve diğer ihtiyaç kalemleri için borçlanma kararı alınmış ve İlbank A.Ş.’nin  17/06/2020 tarih ve E.20892 sayılı kararı ile 500.000,00 TL ihtiyaç kredisi tahsis edilmiştir. Açıklanan nedenlerden dolayı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37’nci maddesi hükmü gereğince aşağıda belirtilen fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeylerine toplam 500.000,00 TL ek ödenek tahsis edilmesi mevcut meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmişidir.

 

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ.LÜĞÜ

ÖDENEK TUTARI

46.43.10.34 – (06.3.0)   03.02’ye        

270.000,00 TL

46.43.10.34 – (06.3.0)   03.05’ye        

30.000,00 TL

46.43.10.34 – (06.3.0)   03.07’ye        

50.000,00 TL

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÖDENEK TUTARI

46.43.10.33 – (01.1.2)   01.03’e

150.000,00 TL

 

GÜNDEM 4 (Karar No:58 ):   Gündemin 4. Maddesi olan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22/09/2020 tarih ve 351 sayılı yazıları okundu Belediyemiz 2019 Yılı Bütçesi içerisinde yetmeyeceği anlaşılan birim bütçe ödeneklerine aşağıda fonksiyonel ve ekonomik kodları yazılı diğer harcama birimleri ödeneklerinden toplam 380.000,00 TL’nin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36/2 maddesi hükmü gereğince fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyleri arasında aktarma yapılabilmesi mevcut üyelerin oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

ÖZEL KALEM

FEN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ – İTFAİYE

 

46.43.10.02 – (01.1.1)   01.05’e

46.43.10.30 – (03.2.0) 01.03’den

100.000,00 TL

 

FEN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ – ZABITA

YAZI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

46.43.10.30 – (03.9.9)   01.01’e

46.43.10.18 – (01.1.1) 01.03’den

40.000,00 TL

FEN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ – ZABITA

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

46.43.10.30 – (03.9.9)   01.01’e

46.43.10.25 – (01.1.1)  01.03.’den

15.000,00 TL

 

SU VE KANALİZASYON MD.LÜĞÜ

FEN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ – İTFAİYE

 

46.43.10.34 – (06.3.0)   01.03’e        

46.43.10.30 – (03.2.0) 01.03’den

150.000,00 TL

SU VE KANALİZASYON MD.LÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

46.43.10.34 – (06.3.0)   01.03’e        

46.43.10.33-(01.1.2) 01.03’den

75.000,00 TL

 

 

GÜNDEM 5 (Karar No:59 ):  Fen İşleri Müdürlüğünün 25/09/2020 tarih ve 3123 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Revizyon İmar Planına ilişkin 07.08.2020 tarih ve 49 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan ve 31.08.2020 tarih ve 512 sayılı dilekçe ile müracaat edilerek   askı süresi dahilinde yapılan itirazın reddine , Halil BEKAR ve Mehmet OKTAY ‘ın 03.05.2019 tarih ve 411 havale dilekçeleri ile karayolları kanunu, şehir plancılığı ilkeri, petrol yasası kanunu ve EPDK kurallarına uyulmadan yapılan 07.08.2020 tarih ve 49 sayılı kararı ile onaylana revizyon imar planına itiraz ederek, revizyon imar planında akaryakıt alanı olarak muhafaza edilen 370 ada 1 parselin akaryakıt alanı durumunun iptal edilmesi ve İmar planında 450 ada 7 parselde faaliyette bulunan LPG+Madeni Yağ Deposu olarak görünen yerlerinin LPG+AKARYAKIT Alanı olarak düzeltilmesini talep ettikleri anlaşılmış olup ; söz konusu talebin reddine yapılan oylama sonucu oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 6 (Karar No:60 ): Fen İşleri Müdürlüğünün 28/09/2020 tarih ve 3120 sayılı yazısı okundu.  Ahmet PİŞGİN’ in 28.08.2020 tarih 508 havale sayılı dilekçesi. Emet çok Programlı Lisesi arazisi (572 ada 1 Parsel) ve çevresindeki yeşil alanlar (568 ada 44 parsel) babası Mehmet PİŞGİN tarafından okul alanı yeşil alan olarak terk edildiğini ancak 568 ada 44 parsel üzerindeki yasal binalarının bilgileri dışında terk işlemine dahil edildiğini iddia ederek, dilekçesi ekinde tarafımıza sunduğu 568 ada 44 parsel için düzenlenmiş olan 3194 sayılı İmar Kanunun Geçiçi 16. Maddesine göre düzenlediği Yapı Kayıt Belgesini tarafımıza sunarak, Babası Mehmet PİŞGİN tarafından yeşil alan olarak terk edilmesine rağmen konut alanına çevrilen 568 ada 44 parselin yeniden varisleri adına tescil edilmesini ve kısmen yolda kısmen konut alanında kalan yasal binalarının bulunduğu alanın İmar planında yeniden konut alanı olarak revize edilmesini konut alanı olarak değerlendirilmesini talep etmektedir.  Söz konusu 568 ada 44 parselin bulunduğu alanda 21/01/1991 tarih ve 2 sayılı Belediye Encümen Kararı ile onaylanan İfraz işlemi yapılmış ve 568 ada 44 parselin bulunduğu alan Belediyeye terk edilmiştir. 568 ada 44 parselin tapu kayıt belgesi 12.02.2007 tarihinden itibaren Belediyemiz mülkiyetinde olduğunu göstermektedir. Dilekçe ekinde tarafımıza sunulan 568 ada 44 parsel için düzenlenen Yapı Kayıt Belgesi belediye mülkiyetinde bulunan alan üzerinde yer alan bina için düzenlenmiştir. Ayrıca 568 ada 44 parselin de içinde olduğu alanda 18.06.2020 tarih ve 63 sayılı encümen kararı ile onaylanan ve askıya çıkan 69 nolu imar uygulaması 23.07.2020 tarihinde askıdan inmiş, 30.07.2020 tarih ve 70 sayılı Encümen Kararı ile Kadastro Müdürlüğüne gönderilmiştir.  69 nolu İmar Uygulaması sonucunda söz konusu alanın ada ve parsel numaraları değişmiş ve İmar Uygulamasının gerektirdiği şekilde kanun ve yönetmelikler çerçevesinde iş ve işlemler tamamlanmış olup, İmar Uygulaması sonucu oluşan yeni parseller Belediye mülkiyetinde değildir. Anlaşılacağı üzere zaman içinde söz konusu alan içerisinde planda yapılan tüm değişiklik ve revize işlemleri ve de İmar Uygulaması hem Belediyemiz askı panosundan hem de Belediyemiz internet sitesinden askıya çıkarılmış olup askı süresi içersinde herhangi bir itiraz tarafımıza ulaşmamıştır.Açıklanan bu nedenlerden dolayı İlçemiz Revizyon İmar Planına ilişkin 07.08.2020 tarih ve 49 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan askı süresi içinde yapılan 28.08.2020 tarih ve 508 sayılı itirazın  reddine yapılan oylama sonucu oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 7 (Karar No:61 ): Fen İşleri Müdürlüğünün 28/09/2020 tarih ve 3121 sayılı yazısı okundu. :Ahmet PİŞGİN’ in 28.08.2020 tarih 509 havale sayılı dilekçesi ile Ahmet PİŞGİN Emet İlçesi 583 ada 60 (eski 583 ada 17 parsel) parselin maliklerinden olduğunu, yeni yapılan çevre yolu nedeniyle parselin bir kısmının yolda kaldığını ayrıca yapılan taşlamalar ve yol çalışmalardan dolayı daha önce tarım amaçlı kullanılan parselin kullanılamaz hale geldiğini diğer taraftan Emet çok Programlı Lisesi arazisi (572 ada 1 Parsel) ve çevresindeki yeşil alanlar (568 ada 44 parsel) babası Mehmet PİŞGİN tarafından okul alanı olarak terk ettirildiğini ayrıca yeşil alan olarak alınan parselin (568 ada 44 parsel) daha sonra yapılan imar planı değişiklikleri ile konut alanı çevrildiğini ve hukuksuz bir şekilde belediye adına tescil edildiğini iddia ederek 18.08.2020 tarihinde ilan edilen 1/5000 ölçekli Emet İlçesi Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama sınırlarının 583 ada 60 parseli içine alacak şekilde değiştirilerek parsellerinin konut alanı olarak değerlendirilmesini talep etmektedir. Dilekçe sahibinin bahsettiği 583 ada 17 parselin İlçemiz Mücavir alan sınırları içinde kaldığı, çevre yolu kamulaştırma çalışmaları gereğince Karayolları Bölge Müdürlüğünce ifraz işlemi yapılarak ifraz işlemi sonucu 583 ada 60, 61 ve 62 parsellerin oluştuğu, 583 ada 60 ve 61 parsellerin bir kısmının yolda kaldığı, 60 ve 61 parsellerin bir kısmının ve 62 parselin İlçemiz Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı sınırları dışında kaldığı anlaşılmaktadır. Aynı şekilde 568 ada 44 parselinde Revizyon İmar Planı öncesinde Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 3 kat Müsadeli TAKS:0,40 KAKS:1,20 yapılaşma koşulları bulunan konut alanı içerisinde olduğu, Revizyon İmar Planı ile 568 ada 44 parselin Bitişik Nizam 3 Kat müsaadeli konut alanı olarak kaldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca 21/01/1991 tarih ve 2 sayılı Belediye Encümen Kararı ile İfraz işlemi yapılarak Emet Çok Programlı Lise alanı ve 568 ada 44 parsel oluşmuş ve 568 ada 44 Parsel Belediyeye bedelsiz terk edilmiştir. Zaman içinde söz konusu alan içerisinde planda zaman zaman yapılan tüm değişiklik ve revize işlemleri hem Belediyemiz askı panosundan hemde Belediyemiz internet sitesinden askıya çıkarılmıştır. Yazımız ekinde 568 ada 44 parselin tapu kayıt belgesi sunulmuş olup 12.02.2007 tarihinden itibaren Belediyemiz mülkiyetinde olduğunu göstermektedir. 568 ada 44 parselin de içinde olduğu alanda 69 nolu İmar Uygulaması yapılmıştır ve söz konusu alanın ada ve parsel numaraları değişmiş ve İmar Uygulamasının gerektirdiği şekilde kanun ve yönetmelikler çerçevesinde iş ve işlemler tamamlanmış olup, İmar Uygulaması oluşan yeni parseller Belediye mülkiyetinde değildir. 07.08.2020 tarih ve 49 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Revizyon İmar Planının temel önceliği, yeni kullanım alanları yaratmak değil, bölgede geçmişten bugüne parçacı yaklaşımlarla yapılagelmiş planların entegrasyonunu sağlamak, mevcut kullanılmakta olan alanlarda kronikleşmiş sorunlara müdahale etmek ile herhangi bir ilave veya kapsamlı bir değişiklik yapılmadığı anlaşılmaktadır. Açıklanan bu nedenlerden dolayı İlçemiz Revizyon İmar Planına ilişkin 07.08.2020 tarih ve 49 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan askı süresi içinde yapılan 28.08.2020 tarih ve 509 sayılı itirazın  reddine yapılan oylama sonucu oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 8 (Karar No:62 ): Fen İşleri Müdürlüğünün 25/09/2020 tarih ve 3122 sayılı yazısı okundu. Hasan TAŞKIRAN’ ın 14.09.2020 tarih 555 havale sayılı dilekçesi ile ilçemiz Hamam Mahallesi 467 ada 1 parsel nolu 6472 m² lik taşınmazın maliki olduğunu, şahsına ait taşınmazın da içine alınarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uyarınca İmar Uygulaması (Parselasyon) yapıldığını, bu bölgede 3 kat öngörülmesi tarafını ve diğer hak sahiplerini mağdur ettiğini, taşınmazında ayrılan umumi hizmet alanlarının hakkaniyete uygun olmadığı bunun yanı sıra imar kanunun 19/3 maddesinde söz edilen ihtimal dikkate alınmamıştır ve süresi içinde yaptığı itirazın kabul edilmesini ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca Revizyon İmar Uygulaması (Parselasyon) yapılmasına ilişkin kararın iptalini talep etmektedir. Belediyemiz Revizyon İmar Planı çalışmaları Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 72 sayılı Kararı ile onaylanmıştır ve Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından imar planı Revizyonu ile alakalı çalışmalar başlamış, resmi kurumlardan gerekli görüşler alınmıştır. İlçemiz İmar Planının Revizyon çalışmalarının esas amacı Emet ilçe genelinde daha önce yapılmış olan imar uygulamaları sonucunda oluşan parsellerin cephe genişlikleri ve derinlikleri; Uygulama İmar Planında bulunan yapı nizamı ile uyuşmadığından, yeni yapılaşmalarda imar çapı ve ruhsat düzenlenmesi işlemlerinin çıkmaza sokulmasına sebebiyet vererek vatandaşların yapılaşma hakkına engel teşkil etmektedir. Ayrıca Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde son yıllarda yapılan değişiklikler ile de mevcut imar planı kararlarının uygulanmasında da çelişkiler yaşanmaktadır. Tüm bu yaşanan sıkıntılar nedeniyle de İlçenin İmar Planında revizyon çalışmaları zaruri durum oluşturmuştur. Kamu yararı gereğince de bu revizyon planı ile tüm aksaklıkların giderilmesi amaçlanmaktadır.Dilekçe sahibinin bahsettiği alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması gereği değişiklik yada parselasyon işlemi yapılmadığı hatta herhangi bir değişiklik yapılmadan revizyon İmar Planından önceki halinin korunduğu anlaşılmaktadır. Açıklanan bu nedenlerden dolayı İlçemiz Revizyon İmar Planına ilişkin 07.08.2020 tarih ve 49 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan askı süresi içinde yapılan 14.09.2020 tarih ve 555 sayılı itirazın  reddine yapılan oylama sonucu oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 9 (Karar No:63 ): Fen İşleri Müdürlüğünün 28/09/2020 tarih ve 766 sayılı yazısı okundu.5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu gereğince ilçemizdeki sahipsiz sokak hayvanlarının korunması , bakımı, rehabilitasyonu, aşılaması gibi hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla İlçemiz Esentepe Mah. 636 ada 15 parsel, 636 ada 16 parsel, 636 ada 17 parsel 636 ada 18 parsellerde geçici hayvan bakım evi yapılabilmesi için  söz konusu taşınmazlara ilişkin gerekli tahsis,  devir, mali işlemleri yürütmeye, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan her tür türlü yazışmalarda imza atmaya, Emet Belediyesi adına anlaşma/protokol, sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.(g) maddesi ve 75. Maddesi gereğince oy birliğiyle kabul edildi.

 

GÜNDEM 10 (Karar No:64 ): Yazı İşleri Müdürlüğünün 02/10/2020 tarih ve 483 sayılı yazısı okundu. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesinin 4.Fıkrası gereğince 31.12.2020 tarihine kadar Kısmi Zamanlı olarak  Avukat çalıştırılmasına , Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2020 yılı I Sayılı Cetveline göre açıklanan Kısmi Zamanlı Avukat net Ücretinin 1.000,00 TL olmasına , 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesinin 4.Fıkrası gereğince Kısmi Zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin hizmet sözleşmesi düzenlenerek taraflar arasında imzalanmasına; İş ve işlerin yürütülmesinde, çalıştırılacak Avukatın tespitinde ve sözleşmenin imzalanmasında Emet Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’A yetkili verilmesine ; işaretli oylama neticesinde Oybirliği ile kabul edildi.

 

          Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis I. Başkan Vekili İsmail Hakkı KURT alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 03.10.2020 saat:16:30

                                                                                                 

İsmail Hakkı KURT                            Ali NARŞAP                                 Hasibe ALTINOK

Meclis I. Başkan V.                                   Katip                                                  Katip

​​​​​​​

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.