02/07/2021 Meclis Toplantısı Ve Kararlar

Karar Tarihi: 02 Temmuz 2021 11:00
Karar No: 58,59,60,61,62,63,64,65
Dosya Adı İşlem
02072021.doc İNDİR

 

T.C.

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi

02.07.2021 / Saat 11:00

Meclis Toplantı

Bilgileri ve Yeri

3. Dönem, 7. Olağan, 1. Oturum – Meclis Salonu

 

 

Toplantıya İştirak Eden

Meclis Üyeleri

Meclis ve Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN başkanlığında, İsmail Hakkı KURT , Ahmet ÇAKMAK ,Murat UYANIK, Mehmet DÜZ, Hasibe ALTINOK , Ali NARŞAP,Ramazan SEZER Ramazan ALTINSOY, İsmail ŞENGÜL,Süleyman ALGÜL

 

 

      Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “Gündeme geçilmeden bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanakta maddi hata bulunması durumunda, hata meclis kararı ile düzeltilerek başkanlık divanınca imzalanır.” Hükmü gereğince Bir önceki 04.06.2021 tarihli olağan meclis toplantısının tutanağı okundu. Meclis Başkanı okunan tutanak ile ilgili itirazı olan olup olmadığını sordu. Bir önceki meclis toplantısının tutanağına itirazı olan olmadı. 

 

      Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “…..belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir” ibaresine göre;

 

          1-Yazı İşleri Müdürlüğünün  02.07.2021 tarih  ve  335 sayıda kayıtlı sermaye arttırımı    

              Konulu yazısı ,

          2-Meclis Üyelerinden  İsmail  Hakkı  KURT  ve  Mehmet  DÜZ  imzalı meclis toplantı   

             gününü yeniden belirlenmesi konulu önergesi ,

             Yapılan oylama sonucu oy birliğiyle gündeme alınmıştır.

 

 GÜNDEM 1 (Karar No: 58 ): Gündemin 1. Maddesi olan, Su işleri  Müdürlüğünün 23.06.2021 tarih ve 40 sayılı yazısı okundu.  İçmesuyu Konvansiyonel Tip  Paket Arıtma Tesisi ve İsale Hattı İnşaatı  işinde kullanılmak üzere maliyetinin % 50’si Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden, kalan % 50’lik kısmına karşılık gelen 23.035.311.- (yirmiüçmilyonotuzbeşbinüçyüzonbir) TL’sinin ise İller Bankası A.Ş.den tahsis edilecek kredi ile karşılanmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller  Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den temin edilecek kredi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili    her türlü işlemi  yapmaya Hüseyin DOĞAN’ın yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir

GÜNDEM 2 (Karar No:59): Gündemin 1. Maddesi olan, Su işleri  Müdürlüğünün 24.06.2021 tarih ve 40 sayılı yazısı okundu.  İçme suyu İnşaatı işinde kullanılmak üzere maliyetinin %50’si Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden, kalan %50’lik kısmına karşılık gelen 15.573.168.- onbeşmilyonbeşyüzyetmişüçbinyüzaltmışsekiz)TL’sinin ise İller Bankası A.Ş. den tahsis edilecek kredi ile karşılanmasına, kredi den kaynaklanacak anapara,faiz,denetim giderleri,komisyon,vergi,resim,harç,ücret vs. ödemelerin,İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine,İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye,Belediyemizin her türlü gelir,hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den temin edilecek kredi için,5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin (d)bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Hüseyin DOĞAN’ın yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

 GÜNDEM 3 (Karar No:60): Gündemin 1. Maddesi olan, Su işleri  Müdürlüğünün 24.06.2021 tarih ve 41 sayılı yazısı okundu. Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanılmak üzere maliyetinin %50’si Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden kalan %50’lik kısmına karşılık gelen 25.955.280. (yirmibeşmilyondokuzyüzellibeşbinikiyüzseksen) TL’sinin ise İller Bankası A.Ş.den tahsis edilecek kredi ile karşılanmasına,krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri,komisyon,vergi,resim,harç,ücret vs .ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığıncadağıtılanyasalpaylarımızınmevzuattankaynaklananherhangibirkesintioranınabağlıkalmaksızıntamamından(%40’ındışındave%100’ünekadar)karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İllerBankasıA.Ş.ceBelediyemizekullandırılacakkrediyeilişkinolarakher türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye,Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye,Belediyemizinhertürlügelir,hakvealacaklarınıİllerBankasıA.Ş.yeterhinvetemliketmeye,Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den temin edilecek kredi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68.maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Hüseyin DOĞAN’ın yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM 4 (Karar No:61 ): Gündemin 4. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 28.06.2021 tarih ve 475 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Dere Mahallesi  Tapuda 652 ada 10 parsel ,652 ada 12 parsel ,  719 ada 419 parsel , 719 ada 420 parsel ,719 ada  421 parsel,719 ada  422 parseller  ve çevresinde   ilçemiz halkı, Umutlu, Samrık ve Yağcık köylerimizin de yararlanabileceği piknik ve mesire  alanı yapılacaktır. Emet Kaymakamlığı ve Emet Köylere Hizmet Götürme  Birliği ve Emet Belediye Başkanlığı  arasında Yapılacak olan piknik ve mesire alanı ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye başkanının görev ve yetkileri’ başlıklı 38’inci maddesinin (g) bendi; “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ‘Diğer kuruluşlarla ilişkiler’ başlıklı 75’inci maddesine göre ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan her tür türlü yazışmalarda imza atmaya, Emet Belediyesi adına anlaşma/protokol, sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’a yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.(g) maddesi ve 75. Maddesi gereğince oy birliğiyle kabul edildi.

 

GÜNDEM 5 (Karar No:62 ): Gündemin 5. Maddesi olan 04.06.2021 tarih ve 56 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, 11.06.2021 tarih ve 325 sayıda kayıtlı  yazı ekinde sunulan İmar Komisyon Raporu okundu. İmar komisyon raporunda:

“Söz konusu uygulama imar planında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünün giriş kavşağından başlayıp üniversite ve hastane önünden devam eden yolun Ahmet Derin Bulvarı olarak göründüğü, bu kısımda değişiklik yapılmaması kanaatine varılmış olup; ‘’İlçemiz Üniversite önündeki kavşaktan başlayarak yeni çevre yolu boyunca devam eden Yenice Köyü Yenimahalle sınırına kadar olan (rapor ekinde sunulan planda işaretli çevre yolu olarak gözüken alan) çevreyoluna Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet ASAN Bulvarı isminin verilmesi uygun görülmüştür. 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. maddesine istinaden konunun Belediye Meclisine havale edilmesi oybirliği ile kabul edilmiş,’’denilmektedir.

 İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 6 (Karar No:63 ):  Gündemin 6. Maddesi olan 04.06.2021 tarih ve 55 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, 11.06.2021 tarih ve 326 sayıda kayıtlı  yazı ekinde sunulan İmar Komisyon Raporu okundu. İmar komisyon raporunda:

“İlçemiz uygulama imar planında spor alanı olarak geçmekte olan ilçemiz hamam mahallesi 459 ada 1 parselin spor il müdürlüğü tarafından yapılacak olan spor kompleksi spor tesisi için alanının yetersiz kaldığı ve bu sebeple uygulama imar planında spor alanının genişletilmesi komşu parsellerden uygun olanların spor alanına ilave edilmesi hususu komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda;Söz konusu uygulama imar planında 459 ada 1 parsel spor alanı olarak görülmekte olup;Kamulaştırma çalışmaları belediyemizce başlatılmış olup; 459 ada 1 parselin önünde yer alan uygulama imar planında ayrık nizam 3 kat müsaadeli gelişme konut alanı olarak görünen 458 ada 1 parselin spor alanına dahil edilmesi, alanda bulunan park alanında herhangi bir azalma olmadığı konut alanında da herhangi bir artışın olmadığı anlaşıldığından 459 ada 1 parsel ile 458 ada 1 parselin ve adı geçen parsellerin kuzeyinde yer alan park alanlarının bulunduğu alandaki plan değişikliği uygun görülmüştür ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8b maddesine istinaden konunun Belediye Meclisine havale edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir” denilmektedir.

İmar Komisyon Raporu geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) Maddesine göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8-b maddesi gereğince onanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 7 (Karar No:64 ): Gündemin 7. Maddesi olan Meclis Üyelerinden İsmail Hakkı KURT ve Mehmet DÜZ imzalı önerge okundu. 04.01.2021 tarih ve 01 sayılı Meclis Kararıyla Meclis toplantıları her ayın ilk haftası Cuma günü olması kararlaştırılmıştır.Meclis toplantılarının başka bir güne alınmasıyla ilgili olarak ; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinde “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmü gereğince;2021 yılı sonuna kadar Meclis toplantıları her ayın ilk haftası Pazartesi günü belirlenmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 8 (Karar No:65 ): Gündemin 8. Maddesi olan ve gündeme sonradan eklenen Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve 335 sayılı yazısı okundu.  Belediyemize ait Cevizdere Turizm İnş. San ve Tic. LTD.ŞTİ.’ nin sermayesi 04.12.2020 tarih ve 80 no’lu meclis kararı ile 950.000,00 TL çıkarılmıştır. Bağlı bulunduğumuz şirketin sermayesini 500.000,00 TL daha arttırarak 1.450.000,00 TL ‘ye çıkarttırılmasına, artırılan 500.000,00 TL nin Bloke hesaba yatırılmasına,  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (i) bendi gereğince  yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

        Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 02.07.2021 saat:12:00

                                                                                                 

Hüseyin DOĞAN                              Ali NARŞAP                                    Mehmet DÜZ

Belediye ve Meclis Başkanı                     Katip                                                  Katip

 

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.