02.01.2023 Meclis Toplantısı ve Kararlar

Karar Tarihi: 02 Ocak 2023 15:00
Karar No: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
Dosya Adı İşlem
yeni-ozet4.doc İNDİR

 

T.C.

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi

02.01.2023 / Saat 15:00

Meclis Toplantı

Bilgileri ve Yeri

5. Dönem, 1. Olağan, 1. Oturum – Meclis Salonu

Toplantıya İştirak Eden

Meclis Üyeleri

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN  Başkanlığında  İsmail Hakkı KURT, Ahmet ÇAKMAK, Murat UYANIK, Ali NARŞAP, Ramazan ALTINSOY,  Mehmet DÜZ  , Yasin YILMAZ, Hasibe ALTINOK

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri

Ramazan SEZER, İsmail ŞENGÜL,  Süleyman ALGÜL

                                                                                                                                                                                       

      Başkanlık Divanı yerini aldıktan sonra yoklama yapıldı. Toplantı yeter sayısının olduğu görülerek toplantıya geçildi.

 

      Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 11. Maddesinde geçen “…..belediye birimlerinden ve bağlı kuruluşlarından gelen talepler toplantı sırasında başkan tarafından gündeme eklenir” ibaresine göre;

  1. Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ nün 2162 sayıda kayıtlı Hamam Mahallesi 732 ada 14 parselin kamulaştırılması ve 5 yıllık İmar Programına alınması konulu müzekkeresi,
  2. Fen İşleri Müdürlüğü’ nün 2165 sayıda kayıtlı Cadde ve Sokak isimleri konulu müzekkeresi gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM 1 (Karar No: 01): Gündemin 1. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2022 tarih ve 2107 sayılı yazısı okundu. Meclis Üyeleri İsmail Hakkı KURT ve Ali NARŞAP’ ın  verdikleri yazılı önergede Belediyemiz Denetim Komisyonunda 2023 yılında görev yapmak üzere Denetim Komisyonu seçilmeleri için Ak Parti Meclis Üyesi Mehmet DÜZ, Ak Parti Meclis Üyesi Murat UYANIK ve Demokrat Parti Meclis Üyesi Ramazan ALTINSOY teklif edilmiş, yapılan teklif ile ilgili gizli oylama sonucunda zarfların içinden 9 kabul oy çıktığı tespitle, teklif edilen meclis üyelerinin Denetim Komisyonu olarak seçilmeleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine göre oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 2 (Karar No: 02): Gündemin 2. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2022 tarih ve 2109 sayılı yazısı okundu. Belediye hizmetlerimizin daha kaliteli, etkin ve verimli olabilmesi için, Belediyemizin norm kadrosunda münhal bulunan 2022 yılında çalıştırılan tam zamanlı sözleşmeli personelden 2023 yılında da görevleri devam etmeleri uygun görünenler ile 2023 yılı içerisinde alınan tam zamanlı sözleşmeli personelin de 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü genelgesinde belirtilen kadrolarda kadro karşılığı olarak tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması halinde,  Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücretleri Tavanları konulu 2023 yılı Ocak ayında belirlenecek olan Genelge kapsamında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin genelgenin (I) Sayılı Cetvelde belirtilen taban ücretinden ödeme yapılmasına, 2023 yılında mali haklarında yapılacak artış oranlarının (zam, enflasyon farkı.vb.) net ücretlere yansıtılması işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM 3 (Karar No: 03): Gündemin 3. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2022 tarih ve 2110 sayılı yazıları okundu. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2023 yılında uygulanacak fazla mesai ücretlerine ilişkin K-Cetveli (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti bölümünün 1.maddesinde 01.01.2023- 31.12.2023 dönemi için nüfusu 10.001’den 50.000 ‘e kadar olanlar için 765,00 TL fazla mesai ücretinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 51 ve 52. Maddesine göre 657 sayılı kanuna tabi Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele verilmesine oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 4 (Karar No: 04): Gündemin 4. Maddesi olan Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2022 tarih ve 2108 sayılı yazısı okundu. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesinin 4.Fıkrası gereğince 01.01.2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar Kısmi Zamanlı olarak  çalıştırılacak personele, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 01.01.2023-31.12.2023 döneminde geçerli olmak üzere 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında ücret tavanları (TL) I Sayılı Cetveline göre açıklanan Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel  net Ücretinin tavandan ödeme yapılmasına 657 Sayılı Yasanın 4/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesinin 4.Fıkrası gereğince Kısmi Zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin hizmet sözleşmesi düzenlenerek taraflar arasında imzalanmasına; İş ve işlerin yürütülmesinde, çalıştırılacak Avukatın tespitinde ve sözleşmenin imzalanmasında Emet Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’A yetkili verilmesine; işaretli oylama neticesinde Oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 5 (Karar No: 05): Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 26.12.2022 tarih ve 2106 sayılı yazısı okundu. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre Belediyemize ait Norm Kadroda İptal ve ihdasa ihtiyaç duyulduğundan ve ilgili yönetmeliğe göre aşağıda sunulan Belediyemiz Norm Kadro Cetveli  boş kadro değişikliklerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (1) fıkrasına göre yeniden oluşturulması işaretli oylama neticesinde Oybirliği ile kabul edildi.

                                                                                                         

KADRO İHDAS (1) SAYILI CETVELİ (MEMUR)

 

İHDASI İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

 

7525

 

G.İ.H

 

AYNİYAT SAYMANI

 

1

 

1

22/02/2007 Tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik

 

 

 

 

 

 

 

                                       BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

 

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVA

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ

 

 

7575

 

 

 

 

 

 

 

 

G.İ.H

 

 

 

 

 

ANBAR MEMURU

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

7525

 

 

 

 

 

 

 

G.İ.H

 

 

 

 

 

AYNİYAT SAYMANI

 

 

 

 

 

 

 

1

 

    

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

22/02/2007 Tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik

 

                       

 

GÜNDEM 6 (Karar No: 06): Gündemin 6. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 15.12.2022 tarih ve 2019 sayılı yazısı okundu. Uygulama İmar Planında park alanı olarak görünen Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İlçemiz Hamam Mahallesi 3959,92 m²  miktarındaki tarla vasıflı 761 ada 82 parsel ile Akpınar Mahallesi 3171,23 m² miktarındaki ham toprak vasıflı 582 ada 1 parsel nolu taşınmazların 5393 sayılı Kanun’un 18‘inci maddesinin (u) ve (e) bendi, 3194 sayılı İmar Kanun’un 10’uncu maddesi gereği kamu yararı gözetilerek kamulaştırmasına, 5 yıllık imar programı içerisine alınmasına, kamulaştırmaya esas iş ve işlemlerine ilişkin Belediye Encümeninin yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 7 (Karar No: 07): Gündemin 7. Maddesi olan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 21.12.2022 tarih ve 2062 sayılı yazısı okundu. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. maddesinin 2. fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesine istinaden 2023 yılında Belediyemiz Sosyal Tesislerinde bulunan Fitness salonu ücretinin tam üyelik 100 TL, öğrenci üyelik 50 TL, tam üyelik 6 Aylık 500 TL, Tam Üyelik 1 yıllık 1000 TL olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrasına göre oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 8 (Karar No: 08): Gündemin 8. Maddesi olan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 30.12.2022 tarih ve 2156 sayılı yazısı okundu. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla yola çıkan Emet Belediyesi ihtiyaçlarını karşılayamayan, bakıma muhtaç ve engelli bireylerin yaşamlarına kolaylık sağlamak, ihtiyaçlarının karşılanmasında destek olmak amacıyla göreve geldiği günden bu yana sürdürdüğü Huzura Vefa ile Mutlu Yaşlılık Projesi kapsamında Belediyemiz ile anlaşmalı berber ve kuaförlerin ihtiyaç sahibi ve engelli erkek ve kadın vatandaşlarımızın evlerine giderek kuaför ve berber ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacı ile Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri’ başlıklı 38’inci maddesinin (g) bendi; “Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, 5393 sayılı Belediye Kanunu ‘Diğer kuruluşlarla ilişkiler’ başlıklı 75’inci maddesine göre ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan her tür türlü yazışmalarda imza atmaya, Emet Belediyesi adına anlaşma/protokol, sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Hüseyin DOĞAN’ na yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38.(g) maddesi ve 75. Maddesi gereğince oy birliğiyle kabul edildi.

 

GÜNDEM 9 (Karar No: 09): Gündemin 9. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 29.12.2022 tarih ve 2136 sayılı yazısı okundu. İlçemiz Dere Mahallesi Gedik Ardı Mevkiinde bulunan 2.631,34 büyüklüğündeki 709 Ada 65 Parsel, 3.202,26 m2 büyüklüğündeki 709 Ada 86 Parsel, 4.716,18 m2 büyüklüğündeki 709 Ada 87 Parsel uygulama imar planına göre mezarlık alanında kalmaktadır. İlçemiz mezarlığının kısıtlı yer kalması sebebiyle söz konusu Dere Mahallesi Gedik Ardı Mevkiinde bulunan 2.631,34 büyüklüğündeki 709 Ada 65 Parsel, 3.202,26 m2 büyüklüğündeki 709 Ada 86 Parsel, 4.716,18 m2 büyüklüğündeki 709 Ada 87 Parseldeki taşınmazların 5393 sayılı Kanun’un 18‘inci maddesinin (u) ve (e) bendi, 3194 sayılı İmar Kanun’un 10’uncu maddesi gereği kamu yararı gözetilerek kamulaştırmasına, 5 yıllık imar programı içerisine alınmasına, kamulaştırmaya esas iş ve işlemlerine ilişkin Belediye Encümeninin yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 10 (Karar No: 10): Gündemin 10. Maddesi olan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 02.01.2023 tarih ve 2162 sayılı yazısı okundu. Emet (Kütahya) içme suyu, içme suyu Konvansiyonel Tip Paket Arıtma Tesisi ve İsale Hattı ile Kanalizasyon ve Yağmursuyu inşaatı Yapım işi kapsamında Hamam Mahallesi 732 ada 14 parselde kanalizasyon inşaatı projesinde ve işletme planında 1232-1233 numaralı bacalar arası hat söz konusu parsel içerisinde kalmıştır. Dolayısıyla kamulaştırılması kamu yararı adına uygundur. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 25'inci maddesinde (Ek fikra: 12/7/20136495/27 md.) su şebekelerinin ve boru hatlarının kamu yararı kararı alınabileceği açıktır. Söz konusu Hamam Mahallesi 732 ada 14 parselde kayıtlı arazinin, 5393 sayılı Kanun'un 18'inci maddesinin u ve e bendi, 3194 sayılı İmar Kanun'un 10'uncu maddesi gereği kamu yararı gözetilerek kamulaştırmasına, 5 yıllık imar programı içerisine alınmasına, Kamulaştırmaya esas iş ve işlemlerine ilişkin Belediyemiz Encümeninin yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM 11 (Karar No: 11): Gündemin 11. Maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 02.01.2023 tarih ve 2165 sayılı yazısı okundu. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Yenice Köyü Yeni Mahalle Mevkiinde 07.02.2021 tarih ve 14 sayılı Belediye Meclis Kararı, 27.04.2022 tarih ve 59 sayılı İl İdare Kurulu Kararı ve 03.06.2022 tarihli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Müdürlüğünce onaylanarak Belediye Sınırlarımıza dâhil edilen alan içerisinde yapımı planlanan orta ölçekli sanayi tesisleri için “ Orta Ölçekli Sanayi Alanı Mevzii İmar Planı” 07.11.2022 tarih ve 61 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış, 21.12.2022 tarih ve 2056 sayılı zabıt varakası ile askıdan indirilerek kesinleşmiştir. Söz konusu kesinleşen plan alanında ruhsata ve ilgili mevzuatlara uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi, cadde sokak isimleri ve numarataj çalışmalarının tamamlanması için Fen İşleri Müdürlüğünün 02.01.2023 tarih ve 2165 sayılı yazısı ekinde sunduğu ekli krokide belirtildiği şekliyle Eren BÜLBÜL, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat GEDİK isimlerinin belirlenmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye ve Meclis Başkanı Hüseyin DOĞAN alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, teşekkür edip Meclis Toplantısını kapattı. 02.01.2023 saat:16:30

        

Hüseyin DOĞAN                           Ali NARŞAP                                    Mehmet DÜZ

Belediye ve Meclis Başkanı                 Katip                                                 Katip

 

 

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.